אודות

 

האפוטרופוס הכללי מטפל בצוואות ותרומות הניתנות לטובת המדינה מידי אנשים שונים. מרבית העזבונות הניתנים לטובת המדינה הם "עזבונות מיועדים", דהיינו עזבונות שהמורישים או התורמים ייעדו אותם לשימוש מסוים, ומיעוטם עזבונות ללא ייעוד, דהיינו שהתורמים לא קבעו להם ייעוד מסוים.


כספים או ירושות שתורמים ייעדו למוסדות מסוימים ונקבע בהם במפורש שם המוסד המוטב אינם מגיעים לוועדה, אלא מועברים ישירות למוסדות דרך האפוטרופוס הכללי.

עד לשנת 1990 הוקצו כספי העזבונות שבידי האפוטרופוס הכללי על פי החלטות ועדת שרים לענייני עזבונות שבראשה עמד שר המשפטים. בשנת 1990, החליטה הממשלה על הקמת וועדה ציבורית להקצאת כספי העזבונות.

 

 • הממשלה קבעה כי בראש הוועדה הציבורית יכהן שופט בדימוס, והחברים בה יהיו אישי ציבור מתחומים שונים של הקשת הציבורית שימונו על ידי שר המשפטים.

    בתפקיד יו"ר הוועדה מכהנת השופטת (בדימוס) שולמית דותן.

    חברי הוועדה:

 •     מר אוריאל אטון.
 •     גב' פרידה (דידי) אלמוג.
 •     רו"ח איתן בוק.
 •     עו"ד באדי חמדאן.
 •     ד"ר תמר טננבוים.
 •     עו"ד חביבה רובינשטיין.
   •     ד"ר תהילה קלעג'י.
   •     הרב שחר איילין.
 

מינהלת הוועדה כוללת:

 1. מנהל.
 2. יועץ משפטי.
 3. חשב.
 4. מזכירות.
 5. בודקי בקשות.

 

הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשבוע, בשעות פעילות המשרד, לצורך דיון בבקשות התמיכה. עם סיום דיוניה ולאחר אישור ההחלטות מפרסמת הוועדה את החלטותיה לציבור בילקוט הפרסומים ולמשרדי הממשלה.

 

 • באוקטובר 1998 פרסמה הוועדה לראשונה בילקוט הפרסומים, באישור שר המשפטים, נהלים בדבר דרך פעילותה בשם "כללי עבודתה של הוועדה ומידע על הליכי קבלת כספי ההקצבות" (להלן – כללי הוועדה). כללי הוועדה נועדו להסדיר את מסגרת עבודת חברי הוועדה והליך הגשת הבקשות, וכן לספק מידע בדבר פרסומים שהוועדה מחויבת בהבאתם לידיעת הציבור.
 • בשנת 2003 שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות. הכללים מתעדכנים מעת לעת. הכללים מפורסמים בילקוט הפרסומים ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 

הוועדה מפרסמת מדי שנה הודעה חדשה, טפסים חדשים להגשת בקשה להקצבה וקובץ הסברים. ההודעה מפורסמת בעיתונות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים. הטפסים וההסברים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

עובדי הוועדה משקיעים מאמצים רבים כדי להביא לשיפור מתמיד בשירות, במהירות ובאיכות, לשביעות רצונכם המלאה.