הבהרות לנושאי התמיכה העיקריים

 
|07/02/2018 |

הבהרות לנושאי התמיכה העיקריים לשנת 2019

 
ועדת העזבונות מתכבדת לפרסם בזאת הבהרות לנושאי התמיכה העיקריים לשנת 2019:
         א.         בקשה תוגש לנושא (א) על ידי מוסד שהוא עצמו מוכר על ידי משרד החינוך כתנועת נוער או כארגון נוער.
         ב.         בקשה תוגש לנושא (ב) על ידי כל מוסד הפועל במסגרת מטרותיו הרשומות כהגדרת מתנ"ס, קרי הפועל כמרכז קהילתי תרבותי, נוער וספורט.
          ג.          לעניין הגשת בקשה לנושא (ג), הגדרת "תחזוקה" – הוצאות לשיפוץ מבנים או מתקנים של המכינות, ולא הוצאות תפעול שוטפות של המוסד.
         ד.         לעניין הגשת בקשה לנושא (ד), מחלקות ילדים כוללות גם פגיות.