צור קשר

 
​פניות לועדת ניגוד עניינים​

הגשת פנייה לוועדה:

הועדה עוסקת בסוגיות הנוגעות לנבחרי ציבור מכהנים בלבד (ולא ביחס עובדי רשויות מקומיות, או נבחרים לשעבר); חוות דעתה המייעצות של הוועדה הן במבט צופה פני עתיד והוועדה אינה דנה באירועים שהסתיימו;

בפנייה יש לציין:

  • שם מלא
  • פרטי קשר: כתובת דוא"ל, טלפון, תפקיד (ככל שמדובר בנושא משרה ספציפית).
  • אנא ציינו האם מדובר ב: פניית ציבור / פניית נבחר ציבור / פניית ייעוץ משפטי לרשות מקומית.
  • פרטי נבחר/ת הציבור לגביהם מבוקשת חוות הדעת: שם מלא, תפקיד ברשות הרלוונטית (ראש רשות/ סגן או סגנית/ חבר או חברת מועצה; תפקידים נוספים של נבחר\ת הציבור ברשות המקומית (כהונה בוועדות עירייה –במיוחד כאלו שרלוונטיות לתוכן הפנייה; תפקיד ציבורי נוסף – ככל שרלוונטי; הרשות הרלוונטית). 

בגוף הפנייה ניתן להיעזר בכללים ובחוות הדעת המפורסמים באתר הוועדה. נמליץ להתייחס הן להיבטים עובדתיים והן להיבטים משפטיים אותם הפנייה מעוררת, ובפרט לחשש לניגוד העניינים שלשיטתך ייתכן שמתעורר בנסיבות העניין. 

  • ניתן לטפל בפנייה באופן אנונימי. אנא ציין/י אם ברצונך לעשות כן.
  • לתשומת ליבך - חוות הדעת של הוועדה צפויות להתפרסם באתר הוועדה  ללא פרטים מזהים של המקרה.

ניתן לשלוח פניות לוועדה באמצעות:
כתובת אימייל: V-Nigud@justice.gov.il​ ; פקס: 02-6466106.