עקרונות כלליים בדיני ניגוד עניינים

 
תוכן עניינים לעקרונות כלליים בדיני ניגוד עניינים

א. כללי
ב. עיקרון יסוד - כלל עצמאי
ג.  תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים
ד. קיומו של ניגוד עניינים – שאלה משפטית, אובייקטיבית
ה. ניגוד עניינים אישי
ו.  ניגוד עניינים בייצוג
ז. ניגוד עניינים מוסדי
ח. הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות
ט. תוצאת הפרת האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים
י.  פתרונות אפשריים למניעת ניגוד עניינים
יא. הסדרים למניעת ניגוד עניינים
יב. היקף חובת ההימנעות
יג.  הסדרים מינהליים למניעת העברת מידע לחברי מועצה הנתונים במצבי ניגוד עניינים
יד.  חובת הגילוי - כלי עזר למניעת ניגוד עניינים
טו.  מניעת ניגוד עניינים וזכויות היסוד