אודות

 
אודות הכללים, הוועדה וקובץ חוות הדעת​

רקע – הקמת הועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

הוועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (להלן: הועדה) הוקמה מכוח הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (להלן: הכללים), אשר נתקבלו בידי מרכז השלטון המקומי והתפרסמו בילקוט הפרסומים בשנת 1984. הגב' טנה שפניץ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), עמדה בראש הוועדה שגיבשה את הכללים ואף עמדה לאחר מכן בראש הועדה, מתחילת פעילותה בשנת 1984, ועד לפרישתה של גב' שפניץ משירות המדינה בסוף שנת 2004.
 
הכללים גובשו בידי ועדה בה השתתפו נציגים של היועץ המשפטי לממשלה, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי. הוועדה הוקמה לאחר שנמצא, שמספר נבחרי ציבור בשלטון המקומי לא נהגו, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפי הנורמות הנדרשות בתחום ניגוד העניינים. הכללים אושרו בידי הנהלת מרכז השלטון המקומי, בתחילה לתקופה של שנתיים, ולאחר מכן ללא הגבלת זמן.
 
הכללים נועדו להקל את ההתמצאות בדיני ניגוד העניינים, ומהווים מעין תקציר או "מיני קודקס" של דיני ניגוד העניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות כפי שהם קבועים בחקיקה הראשית, בחקיקת משנה ובפסיקת בתי המשפט. לכללים נוספו עם השנים החלטות הועדה אשר מפרשות את הכללים ואת דיני ניגוד העניינים הכלליים.
 
הכללים קובעים את הקמת הועדה, ומציינים שתפקידה לסייע לנבחרי הציבור בדרך של מתן חוות דעת. 

אתר האינטרנט של הועדה הוקם על ידי גב' יעל אחילאה ממשרד המשפטים, אשר שימשה שנים רבות כמרכזת הועדה.
 
דרך פעילות הוועדה כיום 

עם קבלת פנייה בדבר חשש לניגוד עניינים נדרש לבקש את תגובתו של נבחר הציבור הנילון. הפנייה מועברת אליו ככתבה וכלשונה, אם הפונה מסכים לכך, או בשם הוועדה, כאשר הפונה מעדיף שלא להזדהות. בנוסף, פונה הוועדה אל היועץ המשפטי של הרשות המקומית בה מכהן הנילון ולגורמים נוספים, ככל שיש בכך צורך לבירור השאלות על הפרק.

לאחר קבלת כל המידע הרלבנטי, הועדה מתכנסת ומקבלת החלטה בסוגיות שעל הפרק. חוות הדעת של הוועדה נשלחת למבקש ולנילון, והעתקים נשלחים גם אל ראש הרשות בה הוא מכהן, אל היועץ המשפטי שלה ואל גורמים רלוונטיים נוספים, ככל הנדרש, לפי העניין.
 
הוועדה מנחה את עצמה, בין היתר, על ידי חוות הדעת שנתנה בסוגיות שונות בעבר. עם זאת, יודגש, כי היא מוסמכת לשנות מעת לעת את עמדתה בסוגיות השונות, וזאת, בין היתר, בעקבות שינויי חקיקה, פסיקה חדשה, הצטברות ניסיון לגבי יישומם של הסדרים שנקבעו בעבר, תגובות של גורמים שונים המובאות בפניה ועוד.
 
כאמור, הוועדה היא ועדה מייעצת. עם זאת, חוות דעתה יכולות לשמש בסיס, במקרים המתאימים, לנקיטת צעדים על ידי הגורמים המוסמכים לפי חוק על מנת למנוע ניגוד עניינים (ובין השאר משרד הפנים, המופקד על הרשויות המקומיות).
 
אף שחוות דעתה, כשלעצמן, אינן מחייבות את נבחרי הציבור, יש להן חשיבות ומשקל בשל הרכב הוועדה, המשלב נציגים של מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, יחד עם נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הפנים ושל היועץ המשפטי לממשלה, שחוות דעתו מחייבות את הממשלה על כל זרועותיה.
 
  • ראו, למשל, את דברי ביהמ"ש לעניינים מינהליים בנצרת אודות הועדה (עת"מ (נצ') 32410-04-11):
    כן, מדובר בוועדה מייעצת אלא שלא ניתן להתייחס אל הכללים שגיבשה כאל המלצה בלבד. לחוות דעת הוועדה משמעות עקרונית עבור כלל נבחרי הציבור בשלטון המקומי, אשר לשמם הוקם ויועד גוף מייעץ זה. משכך, הסתמכות המשיבים על חוות הדעת בדין יסודה, ואין להלין על העירייה כי נשענה על כללים אלו. זאת ועוד, לא ניתן לקבל את טענת העותר לפיה מדובר "בחוות דעת כללית המופנית מטעמו של גורם מקצועי אחד לגורם מקצועי אחר"".
   
עוד יש להזכיר, כי הוועדה אינה גוף חוקר או מבקר. היא הוקמה על מנת לסייע לנבחרי הציבור לפעול כדין, ולפיכך היא דנה, ככלל, רק בשאלות משפטיות שיש בהן הנחיה לעתיד כיצד לנהוג. לכן, הוועדה נוהגת להעביר פניות לטיפולם של גורמים אחרים, כאשר היא סבורה, שהם הגורם המתאים לטיפול בסוגיה (למשל –משרד הפנים). לבסוף, הוועדה אינה דנה בפניות בעניינים הנדונים באותה עת בערכאות שיפוטיות.
 
פרסום חוות הדעת של הוועדה
 
הוועדה נתנה במשך השנים מספר רב של חוות דעת, חלק מהן פורסמו באתר האינטרנט של הועדה עם השנים. בימים אלה נערכת במשרד המשפטים עבודת מטה שמטרתה להביא להפצתן של החלטות ועדה רבות משנים עברו. החל מתאריך שיפורסם בהמשך, כל חוות דעת מטעם הועדה יפורסמו גם באתר האינטרנט שלה.
 
הרכב הוועדה
 
לפי הכללים, יו"ר הוועדה הוא נציג היועץ המשפטי לממשלה. מר דני חורין, ממונה בכיר (ייעוץ וחקיקה) במשרד המשפטים מכהן כממלא מקום הקבוע של יו"ר הועדה, וזאת לצד גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ) במשרד המשפטים, הממשיכה לכהן גם היא כממלאת מקום יו"ר הוועדה. שאר חברי הוועדה הם: מר מוטי ששון, ראש עיריית חולון; גב' נילי ארז (סורוקר), היועצת המשפטית לעיריית נתניה; מר אריאל גמליאל, מבקר עיריית אשקלון; מר דן תנחומא, מנכ"ל מועצה אזורית מטה אשר ומר נתן בביוף, סגן בכיר ליועץ המשפטי למשרד הפנים. כמו כן מוזמנות לישיבות הוועדה כמשקיפות הגב' נועה בן אריה, המשמשת כיועצת משפטית למרכז השלטון המקומי והגב' גלית וידרמן, המשמשת כמנהלת האגף לשכר ולכוח אדם ברשויות המקומיות במשרד הפנים.