אודות

 
אודות הכללים, הוועדה וקובץ חוות הדעת

רקע - כללי הוועדה

הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (להלן – הכללים) נתקבלו בידי מרכז השלטון המקומי והתפרסמו בילקוט הפרסומים 3087 התשמ"ד, עמ' 3114.
 
הכללים גובשו בידי ועדה בה השתתפו נציגים של היועץ המשפטי לממשלה, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי. הוועדה הוקמה לאחר שנמצא, שמספר נבחרי ציבור בשלטון המקומי לא נהגו, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפי הנורמות הנדרשות בתחום ניגוד העניינים.
 
בנושא זה נבדקה העמדתם לדין פלילי ובעקבות כך נשמעה הטענה שנבחרי הציבור אינם מודעים לנורמות אלו. לכן הוחלט להטיל על הוועדה לגבש את הכללים ולפרסמם כדי להביאם לידיעת כלל הציבור וציבור הנבחרים ברשויות המקומיות. הכללים אושרו בידי הנהלת מרכז השלטון המקומי, בתחילה לתקופה של שנתיים, ולאחר מכן ללא הגבלת זמן.
 
הכללים נועדו להקל את ההתמצאות בדיני ניגוד העניינים, ומהווים מעין תקציר או "מיני קודקס" של דיני ניגוד העניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות כפי שהם קבועים בחקיקה הראשית, בחקיקת משנה ובפסיקת בתי המשפט.
 
הכללים קבעו כי תוקם ועדה מייעצת (להלן בקובץ זה – "הוועדה"), שתפקידה לסייע לנבחרי הציבור בדרך של מתן חוות דעת. הוועדה מחווה דעתה בתשובה לפניות של נבחרים השואלים שאלות לגבי התנהלותם, אך מתייחסת גם לפניות מצד גורמים אחרים (נבחרים, יועצים משפטיים, מבקרים וכן תושבי הרשויות) המעוניינים לקבל חוות דעת על נבחרים. לאחר גיבוש חוות הדעת היא מופצת לגורמים הנוגעים בדבר.

 

 • הגב' טנה שפניץ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), עמדה בראש הוועדה שגיבשה את הכללים ובראש הוועדה המייעצת מתחילת פעילותה בשנת 1984 ועד לפרישתה משירות המדינה בסוף שנת 2004. 
 • מר מלכיאל (מייק) בלס, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), עמד בראש הוועדה מסוף שנת 2004 עד ספטמבר 2012. 
 • מר יצחק ישועה (שייע), ז"ל כיהן בוועדה, בשנים 2008 עד 2012, כמנכ"ל מרכז המועצות האזוריות עד פטירתו.
 • גב' יעל אחילאה, הקימה את אתר האינטרנט, כתבה את חוות הדעת הכלליות באתר ושימשה כמרכזת הועדה שנים רבות.
   

דרך פעילות הוועדה 


הוועדה נוהגת, עם קבלת פנייה בדבר חשש לניגוד עניינים, לבקש את תגובתו של חבר המועצה הנילון. הפנייה מועברת אליו ככתבה וכלשונה, אם הפונה מסכים לכך, או בשם הוועדה, כאשר הפונה מעדיף שלא להזדהות. בנוסף, פונה הוועדה אל היועץ המשפטי של הרשות המקומית בה מכהן הנילון ולגורמים נוספים, ככל שיש בכך צורך לבירור השאלות על הפרק.
 
חוות הדעת של הוועדה נשלחת, כמובן, למבקש, אולם היא מועברת בראש ובראשונה אל הנילון, והעתקים נשלחים גם אל ראש הרשות בה הוא מכהן, אל היועץ המשפטי שלה ואל גורמים רלוונטיים נוספים, ככל הנדרש, לפי העניין.
 
הוועדה מנחה את עצמה, בין היתר, על ידי חוות הדעת שנתנה בסוגיות שונות בעבר. עם זאת, יודגש, כי היא מוסמכת לשנות מעת לעת את עמדתה בסוגיות השונות, וזאת, בין היתר, בעקבות שינויי חקיקה, פסיקה חדשה, הצטברות ניסיון לגבי יישומם של הסדרים שנקבעו בעבר, תגובות של גורמים שונים המובאות בפניה ועוד.
 
כאמור, הוועדה היא ועדה מייעצת. עם זאת, חוות דעתה יכולות לשמש בסיס, במקרים המתאימים, לנקיטת צעדים על ידי הגורמים המוסמכים לפי חוק על מנת למנוע ניגוד עניינים (ובין השאר משרד הפנים, המופקד על הרשויות המקומיות).
 
אף שחוות דעתה, כשלעצמן, אינן מחייבות את נבחרי הציבור, יש להן חשיבות ומשקל בשל הרכב הוועדה, המשלב נציגים של מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, יחד עם נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הפנים ושל היועץ המשפטי לממשלה, שחוות דעתו מחייבות את הממשלה על כל זרועותיה.
 
 • ראו, למשל, את דברי ביהמ"ש לעניינים מינהליים באחד מפסקי הדין שבהם קיבלה חוות דעתה של הוועדה את אישורו של בית המשפט: 
  "הכללים קבעו, כי תוקם ועדה מייעצת, שתפקידה לסייע לנבחרי הציבור בדרך של מתן חוות דעת. הוועדה מחווה דעתה בתשובה לפניות כאשר לאחר גיבוש חוות הדעת היא מופצת לגורמים הנוגעים בדבר.
  אכן, מדובר בוועדה מייעצת אלא שלא ניתן להתייחס אל הכללים שגיבשה כאל המלצה בלבד. לחוות דעת הוועדה משמעות עקרונית עבור כלל נבחרי הציבור בשלטון המקומי, אשר לשמם הוקם ויועד גוף מייעץ זה.
  משכך, הסתמכות המשיבים על חוות הדעת בדין יסודה, ואין להלין על העירייה כי נשענה על כללים אלו. זאת ועוד, לא ניתן לקבל את טענת העותר לפיה מדובר "בחוות דעת כללית המופנית מטעמו של גורם מקצועי אחד לגורם מקצועי אחר"".
   
עוד יש להזכיר, כי הוועדה אינה גוף חוקר או מבקר. היא הוקמה על מנת לסייע לנבחרי הציבור לפעול כדין, ולפיכך היא דנה, ככלל, רק בשאלות משפטיות שיש בהן הנחיה לעתיד כיצד לנהוג. לכן, הוועדה נוהגת להעביר פניות לטיפולם של גורמים אחרים, כאשר היא סבורה, שהם הגורם המתאים לטיפול בסוגיה (למשל –משרד הפנים). לבסוף, הוועדה אינה דנה בפניות בעניינים הנדונים באותה עת בערכאות שיפוטיות.
 
גורמים רשמיים ברשויות מקומיות, הפונים אל הוועדה בבקשה לקבל את חוות דעתה, מתבקשים לצרף לפנייתם את חוות דעתו של היועץ המשפטי לרשות. חוות הדעת תכלול סקירה של המצב העובדתי וניתוחו המשפטי, לאור החקיקה, הפסיקה וחוות הדעת של הוועדה שפורסמו באתר; הסבר לצורך שיש, לדעת הפונה, לדון במקרה בוועדה, ובכלל זה מדוע אין, לדעתו, מענה במקורות הנ"ל. 
                                          

פרסום חוות הדעת של הוועדה

 
הוועדה נתנה במשך השנים מספר רב של חוות דעת. חוות דעת שהן בעלות חשיבות כללית פורסמו בשני חוזרים של המנהל הכללי של משרד הפנים (מיום 24 בפברואר 1986 ומיום 27 באפריל 1987). בשנת 1993 הופץ לראשונה קובץ רחב יותר (שכלל גם את ההחלטות שפורסמו באותם חוזרים). בשנת 1999 הופץ קובץ מעודכן, שכלל גם עדכוני פסיקה וחוות דעת חדשות של הוועדה.
 
אתר האינטרנט מהווה קובץ של חוות דעת שנתנה הוועדה, אשר כולל התייחסות לחקיקה בתחום ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות ותמציות של פסקי דין שניתנו בנושא.
 

הרכב הוועדה

 
לפי הכללים, יו"ר הוועדה הוא נציג היועץ המשפטי לממשלה. יו"ר הוועדה הנוכחית היא גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ). גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ) במשרד המשפטים מכהנת כממלאת מקומה הקבועה. שאר חברי הוועדה הם: מר מוטי ששון, ראש עיריית חולון; גב' נילי ארז (סורוקר), היועצת המשפטית לעיריית נתניה; מר אריאל גמליאל, מבקר עיריית אשקלון ומר נתן בביוף, סגן בכיר ליועץ המשפטי למשרד הפנים.
 
כמו כן מוזמנים לישיבות הוועדה כמשקיפים עו"ד נועה בן אריה, המשמשת כיועצת משפטית למרכז השלטון המקומי; מר מוני מעתוק, מנהל האגף לשכר ולכוח אדם ברשויות המקומיות במשרד הפנים וסגנו – מר רועי דהן. בשנת 2008 החל להשתתף בישיבות הוועדה נציג מרכז המועצות האזוריות. נציג מרכז המועצות האזוריות הנוכחי הוא מר ישראל נדיבי, מנכ"ל המרכז.
 
 גב' שרי מלמד משמשת כמזכירת הוועדה, משקיעה עבודה רבה ומחשבה בעבודת הוועדה השוטפת וגם סייעה רבות בהעלאת העדכונים לאתר האינטרנט.  גב' רחל דהאן השקיעה עבודה רבה בהעלאת קובץ חוות הדעת לאתר האינטרנט לראשונה.