חוות דעת של הוועדה

 
 • ניגוד עניינים אישי

  אדם מצוי במצב של חשש לניגוד עניינים אישי כאשר הוא עוסק, במסגרת מילוי תפקידו, בנושא שיש לו עניין בו, אם הוא יכול לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו במסגרת התפקיד לצורך קידום ענייניו האישיים על פני מילוי תפקידו כהלכה. דוגמא קלאסית למצב של חשש לניגוד עניינים אישי היא מצב, שבו חבר המועצה מקבל החלטה בעניין הנוגע אליו אישית.
  להרחבה
 • ניגוד עניינים מוסדי

  עובד ציבור נמצא במצב של ניגוד עניינים אם הוא ממלא יותר מתפקיד ציבורי אחד, בגופים הפועלים בנפרד זה מזה, וחלק מהנושאים שבטיפולו במסגרת תפקידיו השונים חופפים, כך שהוא יכול, במסגרת תפקידו בגוף אחד, להשפיע על הדרך שבה הוא ממלא את תפקידו בגוף השני. למשל - לפקח על פעילותו של הגוף השני
  להרחבה
 • האיסור על עובדי הרשות לכהן במועצה

  בכל סוגי הרשויות המקומיות, עובד הרשות המקומית אינו רשאי לכהן במועצת הרשות. הסיבה לכך היא חששות לניגוד עניינים במישור האישי ובמישור המוסדי. בין השאר, על מועצת רשות מקומית לפקח על התנהלות הרשות ובמסגרת זו גם על התנהלותם של עובדיה. האיסור נועד למנוע מצב שבו ניתנות בידי המפוקח סמכויות פיקוח על פעילותו שלו.
  להרחבה
 • הקשר בין נבחרי הרשות המקומית לעובדיה

  ענייני עובדי הרשות המקומית ועובדי הגופים הקשורים אליה (חברות עירוניות, איגודי ערים וכו') הם מן הנושאים המרכזיים בהתנהלותה של כל רשות מקומית. סוגיות של ניגוד עניינים מתעוררות במצבים שונים שבהם קיים קשר בין הנבחרים לעובדים - קרבת משפחה בין נבחרים לבין עובדים ועוד.
  להרחבה
 • ראש רשות וסגניו - מניעת ניגוד עניינים

  תפקידו של ראש הרשות המקומית הוא תפקיד ייחודי. הוא נבחר באופן אישי, מרכז בידיו את סמכויות הביצוע ברשות המקומית, ולפיכך גם נושא באחריות הכוללת להתנהלותה של הרשות. מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לאמץ קוד אתי לראשי הרשויות המקומיות, אשר מתייחס בין השאר לסוגיות של ניגוד עניינים.
  להרחבה