דרך הפנייה לנציבות

 

אופן הגשת תלונה לנציבות:

 • הגשת תלונה תיעשה בכתב, בציון שמו וכתובתו של המתלונן, מספר זהות שלו ומספר טלפון.
 • לתלונה המוגשת באמצעות אדם אחר שאינו המתלונן יש לצרף ייפוי כוח מהמתלונן להגשת התלונה.
 • התלונה תוגש נגד נילון בודד בלבד. אם מעוניין המתלונן להגיש תלונות על יותר מנילון אחד עליו להגיש תלונות נפרדות, אף אם מדובר באותה פרשה.
 • יש לצרף לתלונה העתקים של המסמכים הדרושים לצורך בירורה – העתקים של פניות המתלונן לגוף הנילון, תשובות שהתקבלו, החלטות בנושא וכדומה. 
 

ככלל, במקרים הבאים לא תתברר התלונה:

 

 1. התלונה אינה מופנית כלפי אחד מהגופים המבוקרים.
 2. התלונה קנטרנית או טורדנית או עוסקת בזוטי דברים.
 3. עניינה של התלונה בהפעלת שיקול הדעת המשפטי.
 4. התלונה בעניין הניתן לערעור או ערר על פי דין.
 5. עניינה של התלונה בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה כראש התביעה הכללית.
 6. התלונה עוסקת בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בית דין.
 7. התלונה עוסקת בעניין שלגביו מתקיימת באותה עת חקירת משטרה.
 8. התלונה הוגשה בעילום שם.
 9. תלונה המופנית לנציבות לידיעה בלבד.
 

הליך בירור התלונות:

 • עם הגשת תלונה תפתח היחידה לפניות פרטניות בנציבות בבירורה. התלונה תתויק בתיק, ותקבל מספר.
 • הנציבות תשלח למתלונן מכתב אישור קבלת התלונה.
 • התלונה תנותב לטיפול אחד הגורמים המטפלים באגף הפניות הפרטניות.
 • הגורם המטפל בפנייה יפנה לגורמים הרלוונטיים לצורך בירור התלונה, יאסוף את החומר הרלוונטי בהתאם לעניינה וימליץ לנציב על ההחלטה.
 • החלטת הנציבות תשלח למתלונן, לנילון, לממונה הישיר של הנילון, וכן לממונה הבכיר ולגורמים רלוונטיים נוספים בהתאם לנסיבות העניין.
 • הנציבות רשאית להפסיק בירור של תלונה אם המתלונן חזר בו או חדל לשתף פעולה; אם עניין התלונה בא על תיקונו;  אם התקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירור התלונה ובמקרים נוספים על פי שיקול דעת הנציבה.
 • הנציבות מוסמכת לברר תלונות בדרך שתבחר והיא אינה כפופה להוראות שבסדר דין או בדיני הראיות. היא רשאית לקיים בירור עם כל אדם, אם סבורה שיש בכך תועלת ואף לדרוש מכל אדם למסור לה כל מסמך ולהשיב על שאלותיה, אם יש בכך כדי לסייע בבירור התלונה.
 

תוצאות הבירור:

 • אם בתום הבירור מצאה הנציבות שהתלונה מוצדקת, היא תודיע על כך למתלונן , לנילון ולכל מכותב אחר שהומצאה לו התלונה, כאמור לעיל. הנציבות רשאית לצרף להחלטתה המלצה אופרטיבית ואף רשאית להצביע בפני הנילון על הצורך בתיקון הליקוי שעלה בבירור התלונה.
 • אם בתום הבירור מצאה הנציבות שהתלונה אינה מוצדקת, תודיע על כך הנציבות למתלונן ולנילון ולכל מכותב אחר שהומצאה לו התלונה, כאמור לכך.