אודות

 
הוועדה לתקינה שמאית החלה את פעילותה ביום 26.9.2005.
המטרה הכללית של מערכת התקינה השמאית היא "לשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדו"חות שומה ...".
התקנים שתקבע הוועדה לתקינה שמאית יוכלו לשמש כסטנדרטים לסבירות פעילותו של שמאי המקרקעין.

​הוועדה לתקינה שמאית הציבה לעצמה יעדים בשלושה תחומי איכות:

  1. מקצועיות - קביעת הנחיות בדבר גישות ונורמות עבודה למענה על שאלת שווי זכויות.
  2. רמת גילוי נאותה - קביעת רמת פירוט של נתונים, עקרונות ותחשיבים אשר נדרשת בדו"חות שומה.
  3. בהירות - קביעת כללים והנחיות אשר יסייעו לשמאי לגבש שומת מקרקעין מובנית ובהירה למשתמשים בה.הוועדה פועלת עפ"י מתווה שאושר על ידי מועצת שמאי המקרקעין. הליך גיבושו של תקן כולל שלבי בקרה ואישור שונים, הכוללים בין היתר חשיפה ממושכת לציבור לצורך קבלת הערותיו, שימוע בעל פה בפני ועדת משנה, ושני שלבי אישור במעמד מליאת מועצת השמאים.


הוועדה מונה 9 חברים ומשקיפים מתחומי עשייה שונים הקרובים לתחום השמאות והנדל"ן.

 

מעמד התקינה כיום הינו בבחינת נורמת עבודה מומלצת בלבד ולא קיימת החובה לערוך את שומות המקרקעין על פי התקנים. עם זאת, שמאי אשר יבחר לערוך שומה בהתאם להוראות התקינה יהיה רשאי להשתמש בסמל המעיד על כך בשומה שערך (ראה בדף "כלי עזר לשמאי" את הקובץ "סמל הוועדה").

 

 כיום, חלק מצרכי השומות דורשים מהשמאים העובדים עבורם כי שומות המקרקעין תערכנה בהתאם לתקינה.
 

עד כה אושרו 18 תקנים שמאיים אשר ממוספרים על פי נושאים:

  1. התקנים הראשונים עוסקים בסדר הסעיפים בשומה ובגישות השומה המקובלות בסוגי נכסים שונים (תקנים מספר 1.0-3.0).
  2. קביעת תוכן וצורה של הפרקים השונים בשומת מקרקעין (תקנים מספר 4.0-8.0).
  3. קביעת העקרונות המנחים לעריכתן של שומות למטרות מיוחדות כגון בטחונות, איחוד וחלוקה וכד'. (תקנים מספר 9.0, 11.0, 14.0-19.0).