האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פירסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2014

 
|23/11/2015 |

הדו"ח כולל סקירה כללית של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ומכלולי פעילותו השונים  האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים.

במכלול הכונס הרשמי:
מהנתונים המפורטים בדו"ח עולה כי בתחומי פעילות הכונס הרשמי, נמשכה בשנת 2014 מגמת העלייה בהיקף הפעילות:
·      בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים - במהלך שנת 2014 הוגשו 14,497 בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס), עלייה של כ-19.5% לעומת שנת 2013.
·        בתי המשפט נתנו 13,228 צווי כינוס לפתיחת הליכי פשיטת רגל היינו גידול של כ- 17% לעומת שנת 2013.
·        בתחום פירוק החברות במהלך שנת 2014 הוגשו 795 בקשות פירוק, עלייה של 7.5% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2013. במקביל במהלך שנת 2014 ניתנו 520 צווי פירוק, עלייה של כ-5% לעומת שנת 2013.
על מנת להתמודד באופן מערכתי ויעיל עם מגמת הגידול של ההליכים בישראל, ועל מנת לשפר את השירות הניתן לכלל ציבור הפונים, פעל הכונס הרשמי באופן הבא:
1.      הרחבת הפעילות המקוונת:
א.     הרחבת התשלומים בשרת התשלומים ברשת - בשנת 2014 פעל הכונס הרשמי להרחבת התשלומים שניתן לבצע באמצעות שרת התשלומים כך שיכללו את התשלומים החודשיים המושתים על החייב במסגרת ההליכים ואת תשלום הפיקדון בתחילת ההליך.
ב.     הגשת תביעת חוב באופן מקוון - כחלק משיפור השירות לציבור והקלה על הליך הגשתה של תביעת חוב לכונס הרשמי ניתן להגיש לכונס הרשמי תביעות חוב באופן מקוון. במהלך שנת 2014 יזם הכונס הרשמי תיקון תקנות, הקובע חובת הגשתה של תביעות חוב באופן מקוון כשזו מוגשת על-ידי עורך-דין מייצג. במהלך שנה זו הורחב השימוש בכלי טכנולוגי זה כך שההגשה המקוונת היא הדרך העיקרית שבה מוגשות תביעות החוב. במהלך השנה הוגשו 76,275 תביעות חוב באופן מקוון המהוות כ-70% מסך תביעות החוב שהוגשו בשנת 2014. בסך הכל הוגשו 109,589 תביעות חוב בשנת 2014.  
ג.      פיתוח טופס מקוון להמצאת מסמכים לכונס הרשמי - במהלך שנת 2014 פותח טופס מקוון המאפשר הגשה של מסמכים וכתבי בי-דין לכונס הרשמי באופן מקוון, כך שמיד לאחר קליטת המסמכים הם מועברים לטיפול אצל הגורמים הרלוונטיים ונשלח חיווי בהודעת דואר אלקטרוני לפונה המאשר את קבלת המסמכים.
2.      הקמת ועדת חריס:
בחודש מאי 2014 יזם הכונס הרשמי את הקמתה של ועדה מקצועית בראשות פרופ' רון חריס, דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ובהשתתפות מומחים בתחום ונציגי הכונס הרשמי, לבחינת סף הקיום הראוי לחייבים בהליך פשיטת רגל וקביעת אמות מידה לגיבוש תכנית כלכלית לחייבים בהליכי פשיטת רגל. הוועדה צפויה להגיש המלצותיה במהלך הרבעון האחרון של שנת 2015.
3.      קיום הכנס הבינלאומי הראשון של הכונס הרשמי בנושא חדלות פירעון בתאגידים:
בחודש ינואר 2014 התקיים בת"א הכנס הבינלאומי הראשון של הכונס הרשמי בנושא "חדלות פירעון בתאגידים". בהרצאות ובפאנלים שהתקיימו במהלך הכנס לקחו חלק אנשי אקדמיה, שופטים ועורכי-דין המובילים בתחום מקצועי מורכב זה בעולם, ובכללם עורכי הדין והשופטים שניהלו את תיק "Chapter 11" הגדול בהיסטוריה, התיק של בנק ההשקעות Lehman Brothers.
 
במכלול האפוטרופוס הכללי:
1.      הקמת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי - בסוף חודש מרץ 2014 התקבלה החלטת מנכ"לית משרד המשפטים, כי יחידת חילוט תתחיל לפעול כיחידה עצמאית באפוטרופוס הכללי. בעקבות החלטה זו החלה יחידת החילוט לפעול, בחודש אפריל 2014, במסגרת האפוטרופוס הכללי, ולטפל ברכוש מחולט כבר בשלב הסעדים הזמניים.
2.      בתחום גילוי נכסים עזובים וניהולם: נכון ליום 31.12.14 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 14,498 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 9,763 תיקי כספים ו- 4,735 תיקי נדל"ן.
3.      בשנת 2014, התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-138 מיליון ש"ח. הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים לגופים וארגונים באמצעות משרדי הממשלה השונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
4.      הפחתת אגרות וביטול אגרות המשולמות לאפוטרופוס הכללי:  
                                 א.      בוטלה אגרת רישום אפוטרופוס ששיעורה עמד על 437 ש"ח.
                                 ב.     כמו כן בוטלה במהלך שנת 2014 אגרת החזר צוואה, בשיעור 102 ש"ח,  כך שאדם המבקש להפקיד צוואתו ביחידת רשם הירושה והוא כבר הפקיד צוואה בעבר לא ישלם אגרה בגין הליך החזרת הצוואה הקודמת נוסף על האגרה המשולמת בעת הפקדת הצוואה החדשה.
 
במכלול הרשם לענייני ירושה:
שנת 2014 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות והמשך הליכי התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים:
·         במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה ברחבי הארץ 39,910 בקשות שונות, עלייה של כ- 15% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2013.
·         היקף הפעילות בנוגע לצוואות (כגון: הפקדת צוואות או החזרתם) הסתכם ב- 6,447 הליכים שונים, עלייה של כ-8.5% לעומת שנת 2013.
לאור מגמת הגידול המתמשכת ובמסגרת שיפור השירות לציבור, פעל האפוטרופוס הכללי, במספר מישורים: 
  1. חניכת טפסים מקוונים להגשת בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה: במסגרת שיפור השירות לציבור חנך האפוטרופוס הכללי במהלך שנת 2014 טפסים מקוונים במכלול הרשם לענייני ירושה. הטפסים המקוונים מאפשרים לציבור להגיש בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה מרחוק באמצעות האינטרנט בכל עת, תוך שהבקשות נקלטות במערכות בתוך זמן קצר. כל מגיש בקשה מקוונת יכול לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באופן שוטף בממשק המתוקשב.הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה נחנך בסוף חודש פברואר 2014 והטופס המקוון  להגשת בקשה לצו קיום צוואה נחנך בתחילת חודש נובמבר 2014. מאז חניכת הטפסים המקוונים ועד 31.12.14 הוגשו ליחדות הרשם לענייני ירושה 1,063 בקשות מקוונת. במהלך שנת 2014 יזם האפוטרופוס הכללי תיקון תקנות הקובע חובת הגשה מקוונת של בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, כשאלו מוגשות על-ידי עורך-דין מייצג. תוקפו של התיקון הוא החל מחודש נובמבר 2015.
  2. מינוי רשמת ארצית לענייני ירושה ורשמת לענייני ירושה נוספת במחוז תל אביב  - בחודש ינואר 2014 מונתה רשמת לענייני ירושה נוספת במחוז תל אביב והמרכז ובחודש דצמבר 2014 מונתה רשמת ארצית לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי, המצטרפת לחמשת הרשמים לענייני ירושה.
  3. בנוסף לשיפורים הטכנולוגיים, בוטל החיוב בהוצאות הפרסום בסך 130 ₪ בבקשות לצו ירושה או קיום צוואה כשמדובר בקרוב של חלל צה"ל או נפגע פעולות איבה הזכאי לפטור מאגרת הבקשה עצמה.
 
להלן קישור לחוברת דיגיטלית של סיכום הפעילות:
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Reports/2014/index.html