עמדת הכנ"ר בבקשת ההבהרה שהוגשה מטעם בנק לאומי באשר לקביעת נהלים להגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים

 
|28/07/2013 |

הכונס הרשמי הגיש את עמדתו לבית המפשט המחוזי בת"א לבקשת ההבהרה שהוגשה מטעם בנק לאומי באשר לקביעת נהלים להגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים בעניין אי די בי.​

על פי העמדה, הכנ"ר מסכים להצעת בנק לאומי כי עו"ד חגי אולמן, שמונה כמשקיף על ידי ביהמ"ש, ימונה אף כבעל תפקיד לצורך בדיקת תביעות חוב של הנושים טרם כינוס האסיפות.
 
בעניין הצעת ההסדר שהוגשה לביהמ"ש מטעם חברת אחזקות, הכנ"ר סבור כי הצעה זו אינה הצעת הסדר מפורטת, כי אם הצעה נטולת מסוימות כנדרש על פי הדין.
 
לשיטת הכנ"ר, כשביהמ"ש קבע כי ה- 7.7.13 יהיה המועד האחרון להגשת הצעות הסדר, הוא לא התיר להגיש מסמך שבמהותו הוא "הצהרת כוונות", כי אם הצעת הסדר מלאה ומפורטת שניתן להביאה להצבעה בפני הנושים והצעת חברת אחזקות איננה כזו.  כמו כן, הכנ"ר תומך בעמדות הצדדים, כפי שהובעו בהסתייגויות, לפיהן זהות בעל המניות שאמור להזרים כסף לחברה הינה פרט מהותי אשר חובה להביאו בפני המחזיקים. בנוסף, הכנ"ר סבור כי בהליך של הסדר שבמסגרתו רוכש בעל השליטה את השליטה בחברה חזרה מנושיה כנגד הזרמה הונית, על בעל השליטה להפקיד בטוחות כתנאי סף, כשם שבכל הליך של קבלת הצעות לרכישת פעילות חברה, נדרש לכך מציע על מנת שהצעתו תידון ותישקל בידי בעל התפקיד עבור נושי החברה. לנוכח חוסר המסוימות המהותי והעדר בטחונות בהצעת ההסדר שהגישה חברת אחזקות, הכנ"ר סבור כי אין לראות בהצעת החברה כהצעה העומדת בתנאי סף ולכן אין מקום לבחון אותה ולהביאה בפני הנושים.

בעניין אופן קביעת הצעות ההסדר שיועלו להצבעת הנושים ועניין האסיפות המקדימות לסדרות האג"ח, הכנ"ר סבור שאין לקבל את בקשת נאמני חברת אחזקות בכל הנוגע לפיצול ההצבעה באסיפות המקדימות.
כמו כן, מכיוון שלא קיימת הצעה של החברה, לנוכח אי עמידתה בתנאי הסף הדרושים, וקיימות הצעות הסדר חלופיות שונות שהוצעו על ידי נושים או צדדים שלישיים, מן הראוי שגורם שלישי ניטראלי יבחן אילו מההצעות ראוי שתובא בפני הנושים. לחילופין, ראוי כי בנסיבות אלו ביהמ"ש יורה לכנ"ר להרכיב ועדת נושים.
על כן, בנסיבות העניין והואיל והמומחה כבר נדרש על ידי ביהמ"ש לבחון את הצעות ההסדר שעל הפרק, הכנ"ר סבור כי על המומחה להכריע מהי ההצעה הטובה ביותר שהוגשה בידי הנושים ושתובא להכרעתם ואישורם. 
 
 
לצפייה בעמוד הכונס הרשמי