תזכיר לתיקון חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) התשס"ו - 2006

 
​מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הפיצה היום תזכיר לתיקון חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו – 2006. התיקון המוצע נועד לייעל את עבודת החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי שואה ולהקל על יורשי הנספים בהוצאת צווי ירושה.


​התזכיר גובש בהתייעצות עם החברה והופץ באישור שר המשפטים ובתמיכתו. בבסיס התיקונים המוצעים עומדים הרצון לייעל את עבודת החברה ולהביא למימוש מטרותיה בזריזות המתבקשת בנסיבות העניין, והרצון להקל על יורשי הנספים שאותרו, בהוצאת צווי הירושה ביחס לנכסים המנוהלים על ידי החברה, לשם השבת הנכסים לידיהם.
התיקונים המוצעים מתייחסים הן לפעילותה השוטפת של החברה, לרבות לתקציבה השוטף, והן לעניינים הנוגעים להוצאת צווי ירושה הנדרשים מאת יורשי הנספים לשם קביעת זכאותם בנכסים של נספי השואה, כהגדרתם בחוק.

עיקרי התיקונים המוצעים:

לעניין פעילותה השוטפת של החברה – היות שמטרתה הראשונה והעיקרית של החברה היא להשיב נכסים של נספי שואה ליורשיהם, מוצע לקצוב מועד לתחילת הליכי איתור היורשים ובעלי הזכויות בנכסים על ידי החברה כנדרש בחוק. קציבת המועדים תסייע באיתור מהיר יותר של היורשים ובעלי הזכויות בנכסים, תוך ביצוע הליכי איתור לגבי כלל הנכסים שהועברו לחברה. במקביל, תינתן סמכות לשר המשפטים לקבוע בתקנות הוראות לעניין אופן ביצוע הליכי האיתור כאמור, לרבות בהתייחס לסוגים שונים של נכסים. 

בנוסף, כדי לבטא את החשיבות המיוחסת להנצחת השואה, והיות שלפי החוק כיום, הסכומים המועברים למטרה זו ע"י החברה, הם נגזרת של מסת הנכסים המועברת לניהולה בכל שנה, אשר הולכת ופוחתת עם השנים, מוצע לקבוע שהחברה תעביר בכל שנה עד 10% מהסכום שהקצתה באותה השנה לכלל מטרות הסיוע, ובלבד שלא יפחת מ-5% מסכום זה, למטרות הנצחה כאמור.

כמו כן, מוצע לקצר את תקופת עיכוב המימוש של נכסים שמנוהלים ע"י החברה, שהועברו אליה מקק"ל או מחברת הימנותא בע"מ. זאת, מכיוון שבדומה לאפוטרופוס הכללי, גם קק"ל נקטה במדיניות של ניסיונות לאיתור בעלי הנכסים המנוהלים על ידה. לכן, מוצע להעמיד את תקופת עיכוב המימוש, שתכליתה מתן הזדמנות ליורשים לפנות לחברה לשם שחרור רכושם, על תקופה קצרה יותר מזו החלה ביחס לכלל הנכסים. בדומה, מוצע לקצר את תקופת עיכוב המימוש של נכסים שהם ניירות ערך. זאת, שכן לאחר בחינת ניירות הערך שהועברו לניהול החברה הוברר כי ככלל אין להן משקל סנטימנטלי מיוחד, ועל כן ניתן להסתפק לגביהם בתקופת עיכוב מימוש של שנתיים.

בנוסף, על מנת לעודד את החברה להגשים את מטרותיה הקבועות בחוק – להשיב נכסים ליורשיהם ולממש נכסים שיורשיהם לא אותרו, על מנת להשתמש בתמורתם לסיוע לניצולי השואה ולהנצחת הנספים בה – מוצע לנתק את הזיקה בין שווי הנכסים שבידי החברה לבין תקציבה השנתי, ולקבוע הפחתה מדורגת שלו החל משנת 2015. בשנה זו, על פי ההערכות, צפויה החברה לסיים את עיקרם של הליכי איתור הנכסים והיורשים ובעלי הזכויות האחרים בנכסים.

לעניין תיקון ההוראות הנוגעות להוצאת צווי ירושה – מוצע להקל בהליכי הוצאת צווי ירושה של נכסים של נספי השואה. לאחר מספר שנות פעילות של החברה, נמצא כי רק מיעוטם של נכסים שנקבעה לגביהם זכאות (כלומר אותר הנכס המשויך לנספה קונקרטי) מוצאים דרכם ליורשיו של הנספה. זאת, בשל סרבול שקיים בהליכי הוצאת צווי הירושה, הנובע בעיקרו עקב הבדיקות שנעשות לפני הוצאת הצווים. בדיקות אלו, מטבע הדברים, סבוכות הרבה יותר ביחס ליורשים אפשריים של נספי השואה. תקנות מקלות שהוצאו בעבר ע"י שר המשפטים, ומתוקנות כעת, אמנם הקלו על הבעיה, אך לא פתרו אותה.

לפיכך, מוצע לתקן בחקיקה ראשית את הליכי הוצאת הצווים, וזאת, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • מוצע כי תתאפשר הוצאת הצווים ע"י הרשם לענייני ירושה מבלי שיהיה הכרח בהעברת התיק לביהמ"ש לענייני משפחה, כפי שנדרש כיום. בנוסף, מוצע כי הצווים יינתנו ע"י רשם במחוז אחד כדי להגביר מומחיות בתחום.
  • מוצע כי הבדיקות שנערכו ע"י החברה אגב קביעת הזכאות, בעיקר בכל הנוגע ל"עץ המשפחתי" של הנספה, יקבלו מעמד סטאטוטורי בהליכי הוצאת הצווים וכי אישור החברה למסמכים מחו"ל יחשב כאילו ניתן לפי דין.
  • מוצעים תיקונים והבהרות לעניין כללי ההורשה במצב דברים שבו יש בין היורשים לכאורה מי שהם יורשים ודאיים ומי שהם יורשי ספק או הורים של הנספה.
  • מוצע לוותר על הדרישה לחתימה על כתב התחייבות להחזר נכסים שהושבו בטעות, במקרים מיוחדים שייקבעו בתקנות, ובכלל זה מקרים של אי שיתוף פעולה מצד חלק מהיורשים. 


> לעיון בתזכיר החוק