בקשה להתרת תביעה בפרשת חפציבה

 
|18/11/2012 |

​הכונס הרשמי מבקש מביהמ"ש המחוזי בירושלים להתיר לו להגיש תביעה בפרשת חפציבה כנגד הדירקטורים ורואי החשבון של החברה והבנקים בהם התנהלו חשבונות החברה.


הכונס הרשמי במשרד המשפטים, פרופ' דוד האן, בתפקידו כמפרקה של חברת חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ, באמצעות המנהל המיוחד מטעמו, עו"ד יצחק מולכו, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה להתיר לו להגיש תביעה לסעד הצהרתי ותביעה כספית כנגד דירקטורים בחברה, חברת הביטוח "כלל" שביטחה את אחריותם המקצועית של הדירקטורים, משרד רואי-החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, אשר שימש כרואה החשבון של החברה וכנגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ, אשר ניהלו את חשבונות הבנק של החברה ערב כניסתה לפירוק.

במסגרת הבקשה נטען כי החל מסוף חודש דצמבר 2006 ועד לקריסת חברות חפציבה בתחילת חודש אוגוסט 2007, הוצאו מחברת ג'רוזלם גולד שלא כדין קרוב ל- 75 מיליון ש"ח שהושקעו בה סמוך לפני כן במסגרת הנפקה של מניות ואגרות חוב של החברה. בהנפקה על פי תשקיף, שהתקיימה בחודש דצמבר 2006, גייסה החברה סך של כ- 196 מיליון ש"ח.

הכספים הועברו מחשבונותיה של חברת ג'רוזלם גולד לחברות אחרות בקבוצת חפציבה, שהיו בשליטת בועז ומרדכי יונה, אשר סבלו בשנת 2007 מקשיי נזילות ומהפסדים כבדים ונזקקו לכספים אלה לצורך המשך פעילותן. חלק מהכספים, בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח, הגיעו על פי בדיקת רואה-חשבון מטעם המנהל המיוחד לכיסם הפרטי של בועז יונה ומרדכי יונה.

רובם המכריע של הכספים נמשכו לפי הוראת בעל השליטה בג'רוזלם גולד, בועז יונה, המצוי כיום בהליך פשיטת רגל, ויתרתם לפי הוראתו של אביו, מר מרדכי יונה ז"ל. משיכות הכספים בוצעו ללא קבלת האישורים הנדרשים על פי חוק החברות, ככל שניתן היה לאשרם במצבה הכספי של הקבוצה באותה שעה.

על פי הבקשה, התביעה כנגד הדירקטורים החיצוניים מתמקדת בכך שלא פיקחו כראוי על הנעשה בחברה ובכך שלא נקטו בפעולות הנדרשות כדי שבחברה תונהג בקרה פנימית ראויה או צעדים אחרים, אשר היו מונעים מבועז יונה את המשך פעולות גניבת הכספים בתקופה שלאחר מינויים. אחריותה של חברה הביטוח נובעת מהיותה המבטחת של הדירקטורים החיצוניים בביטוח אחריות דירקטורים ונשאי משרה.

הבקשה כנגד רואי החשבון של החברה, מתמקדת בכך שברשלנותם לא גילו פעולות אלה במסגרת ביקורת הדוחות השנתיים ובמסגרת הסקירה של הדוחות הרבעוניים וכפועל יוצא מכך לא התריעו עליהן. בבקשה צוין כי רואי החשבון פעלו כרואי החשבון המבקרים של החברה עוד לפני פרסום התשקיף וביצעו את פעולות הביקורת לגבי הדוח הכספי של ג'רוזלם גולד לשנת 2006 ואת פעולות הסקירה של הדוח הכספי לרבעון הראשון 2007. 

אחריות הבנקים לפי הבקשה נובעת מכך שפעולות העברת הכספים בוצעו כולן בחשבונות הבנק של החברה אצל הבנקים הנתבעים. הבנקים הנתבעים שימשו גם כבנקים של החברות שאליהן הועברו הכספים וניהלו עבור חברות אלה חשבונות שוטפים וחשבונות ליווי בנקאי של פרויקטים שונים שנוהלו בידי החברות הקבלניות.

לטענת המפרק והמנהל המיוחד, פעולות העברת הכספים מחשבונות חברת ג'רוזלם גולד הינן ברובן המכריע בגדר גניבת כספים מהחברה למטרותיו של בעל השליטה או קרוביו, או בגדר פעולות סיבוביות להסתרתה, ואין בינן לבין טובת החברה וייעוד תמורת ההנפקה לפי התשקיף ולא כלום.

כנגד הבנקים נטען, בין היתר, שהם אפשרו את הוצאת הכספים מחשבונות הבנק של חברת ג'רוזלם גולד, על פי הוראתם של בעלי השליטה בלבד, אף שידעו או היה עליהם לדעת, שהכספים הוצאו במסגרת פעולות שבהן בועז יונה ומרדכי יונה פעלו בניגוד עניינים, וכי פעולות אלה מחייבות קבלת אישורים נוספים בחברות טרם ביצוען.

> לעיון בבקשה כפי שהוגשה לבית המשפט