עודכנה "רשימת הנכסים של נספי השואה שהועברו לחברה לאיתור ולהשבה"

 
|09/05/2013 |

לרשימה המעודכנת  - הרשימה כוללת את שמות בעלי הנכסים שנוהלו על ידי האפוטרופוס הכללי

ואשר סווגו בהתאם להוראות חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו - 2006 כנכסים שהם בגדר "נכס של נספה השואה" והועברו לחברה בהתאם לחוק זה.