מדיניות האגף בנוגע לבקשות למתן צו אליהן נלווית בקשה למתן תוקף להסכם חלוקת עזבון:

 
|06/06/2013 |

​במקרה של הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה כשאליה נלווית בקשה לאישור הסכם חלוקת עזבון

​ינתן צו אחר המנוח/ה על ידי הרשם לענייני ירושה (בהתקיים הוראות החוק והתקנות בכל הנוגע לבקשה שהוגשה) זאת מבלי לתת תוקף להסכם חלוקת העיזבון.

צו שניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה אינו מפרט את החלוקה על פי הסכם החלוקה, אלא את היורשים עפ"י דין או את דבר קיום הצוואה של המנוח/ה.

אין בידי הרשמים לענייני ירושה ליתן תוקף להסכם חלוקת העזבון והוא מחייב את הצדדים לכל דבר ועניין אף מבלי שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט.