שימוש בכרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות

 
|10/02/2019 |

האפוטרופוס הכללי פרסם הודעה בדבר תמיכתו העקרונית בשימוש בכרטיסי חיוב על ידי אפוטרופסים​

המדיניות העקרונית של האפוטרופוס הכללי הינה לאפשר לאפוטרופוס שימוש בכרטיס חיוב בכלל ובכרטיס אשראי בפרט, בהתאם לצרכיהם של האדם ושל האפוטרופוס, על מנת להקל על תפקודו השוטף של האפוטרופוס. כך, אגף האפוטרופוס הכללי רואה לנכון להקל על מי שהתמנה כאפוטרופוס ולאפשר לו התנהלות כספית נוחה ופשוטה, כמקובל כיום. ובכלל זה, למשל, האפשרות לרכישה של מוצרים שונים באינטרנט עבור האדם שמונה לו אפוטרופוס. לדוגמה, הזמנת משלוח של מוצרי מזון מהסופרמרקט. 
בעת האחרונה, עם כניסתו לתוקף של חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 וכן, בעקבות  צמצום סניפי בנקים ומעבר לתקשורת דיגיטלית, התחזק הצורך בגיבוש מסמך מדיניות מפורש בעניין זה ובהנחיה של המפקחים באגף. 
המדיניות התגבשה באגף האפוטרופוס הכללי בראש ובראשונה על מנת להקל על ההתנהלות השוטפת של אפוטרופוסים ומתוך הבנת היתרונות גם בהיבט של ייעול הפיקוח והבקרה על ההוצאות. לצד זאת, האפוטרופוס הכללי מקיים כיום שיח מול הבנקים ובנק ישראל כדי להבנות את השימוש בכרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות ולגבש מגבלות אפשריות שיוטלו ביחס לשימוש בכרטיסי החיוב לסוגיהם אשר יצמצמו את הסיכון האפשרי ואת החשש לפעילות לא אחראית ולא רצויה בכרטיס החיוב בידי האפוטרופוס. זאת בהינתן שהבנקים כיום מסתייגים מלהנפיק כרטיסי חיוב שונים בחשבונות אפוטרופסות בשל הסיכון המוגבר של חשבונות אלה. אגף האפוטרופוס הכללי מקיים שיח עם הבנקים מתוך הבנה כי מאידך יש להקל על מי שמונה כאפוטרופוס ומחד יש להביא למניעתם מראש של הסיכונים הקיימים, ככל וניתן. 
עד להבניה מסודרת מול הבנקים וצדדים שלישיים של הסוגיה, הונחו המפקחים באגף האפוטרופוס הכללי, אם מופנית אליהם שאלה ביחס לאפשרות להפיק כרטיס חיוב בחשבון אפוטרופוס מסוים, לבחון כל מקרה לגופו, בהתאם לנסיבות התיק, היקף ההוצאות אל מול היקף ההכנסות של האדם והמאפיינים של כרטיסי החיוב השונים, ולתת הסכמה להנפקת כרטיס חיוב במגבלות המתחייבות. אם המפקח יסבור כי הנפקת הכרטיס עשויה להביא לניצול האדם או לשימוש בלתי אחראי באמצעי תשלום, עליו לסרב לבקשה. מובן כי אין באישור האפוטרופוס הכללי כדי לחייב את הבנקים בהנפקת כרטיס חיוב.