הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה

 
הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה

 

הוראות להגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון

אם המנוח לא השאיר צוואה או שהצוואה אינה חלה על כל רכושו יש להגיש בקשה לצו ירושה

 1. המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
 2. המנוח הותיר אחריו רק צאצאים.
 3. המנוח הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים אך הוריו בין החיים.
 4. המנוח לא הותיר בת/ן זוג ולא צאצאים אך הוריו בין החיים.
 • בכל מקרה אחר (כגון: כאשר יורשיו של המנוח על פי דין הם אחיו, דודיו או בני דודיו) יש לשלוח בקשה לצו ירושה בדואר, או בהגשה למחוז המטפל.

אנא מלאו אחר ההנחיות הבאות בקפידה רבה ופעלו לפי השלבים הבאים:  

 • להלן מצגת הסבר והבהרות לגבי מילוי טופס בקשה מקוון לירושה
 • טרם מילוי הטופס המקוון  אנא בדקו לאיזה מחוז יש להגיש את הבקשה. יש להגיש את הבקשה על פי אזור הפעולה המתאים של הרשם. אזור הפעולה ("הסמכות המקומית") נקבע על פי מקום מושבו האחרון של המנוח/ה (ניתן לבדוק באמצעות מערכת "איתור מחוז מטפל" בעמוד הבית של אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי).
 • טרם הגשת הבקשה יש לוודא יש בידך את המסמכים הבאים באופן סרוק:
 1. העתק תעודת פטירה.
 2. ככל שאחד מהיורשים מסתלק מחלקו בעיזבון יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום ע"י המסתלק ומאומת כדין.
 3. העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום ליורשים על פי דין או תצהיר של המבקש כי הוא מסר הודעה אישית לידי היורשים (בהתאם לס' 14 (ב) (4) לחוק הירושה).
 4. "ייפוי כח" - חתום על ידי מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך הדין המייצגו (נדרש רק במקרים בהם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין מיופה כוח).
 5. את כל המסמכים הרלוונטיים הנ"ל יש לסרוק בפורמט PDF בלבד, לצורך צירופם לטופס המקוון במקומות המיועדים. 

תהליך ההגשה והקליטה:

 1. מילוי של הטופס המקוון על כל סעיפיו כולל הזנת הצרופות הנדרשות. עם סיום מילוי כל שדות החובה יש להדפיס את הטופס המקוון, המבקש  נדרש לחתום באופן ידני על הטופס המקוון המודפס ולאמתו בפני עורך דין. לאחר כל אלה יש לסרוק את כל הטופס החתום בפורמט PDF ולצרפו במקום המיועד לכך (בתחתית הטופס המקוון).
 2. ניתן לבצע תשלום עבור אגרות הגשת הבקשה המקוונת באמצעות שרת התשלומים/ תשלום שובר בדואר/ תשלום באמצעות מעבר לשרת דרך הטופס המקוון. במידה והתשלום לא מבוצע דרך הטופס יש למלא את מספרי האסמכתא של התשלום במקום המיועד לכך בסוף הטופס המקוון .
 3. שליחת הטופס המקוון.
 4. קבלת הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את עצם שליחת הבקשה לצו ירושה במסגרת הודעה זו ישלח למגיש הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה (הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות).
 5. ככל והנתונים שהוזנו על ידי מגיש הבקשה ימצאו תקינים וצורפו כל הצרופות הנדרשות, תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת לתיבת המייל של מגיש הבקשה או בא כוחו המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה במזכירות הרשם באופן תקין.
 6. ככל שהבקשה תמצא לא תקינה להגשה תשלח הודעה מתאימה למגיש הבקשה או לבא כוחו על הליקויים שנפלו בבקשה. במקרים התאימים תינתן למגיש הבקשה האפשרות לצרף מסמכים נוספים ולשלחם באופן מקוון לרשם לענייני ירושה.
 • את המסמכים המקוריים (למעט הצוואה המקורית אותה יש להמציא למזכירות הרשם) על המייצג לשמור בהתאם להוראות תקנה 14 (ד) (2) לתקנות הירושה התשנ"ח 1998 ולהמציאם לרשם ככל שידרש.

לתמיכה טכנית:

 • ממשל זמין בטלפון: 02-6664646
 • מוקד השירות הטלפוני של משרד המשפטים: 2416* שלוחה 7