אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון

 
 • עליון | נ' סולברג |10/03/2016
  בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כבוד השופט ע' עיילבוני), בגדרה נדחתה בקשת המבקש לחקור את הנאמנת, מכוח תפקידה ' במסגרת הסדר נושים בהליך פשיטת רגל של המבקש (מייסד החברות). לטענת המבקש,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • עליון | א' רובינשטיין |26/03/2007
  המפרק הוא פקיד בימ"ש וככזה חב חובת נאמנות כלפי בימ"ש כמו גם לחברה ולנושיה. דומה כי לא יתכן חולק, שלמפרק חובות אמונים וזהירות הדומות לאלה המוטלות על נושאי משרה בחברה. אחריותו של מפרק בגין הפרת חובת זה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | כב' הנשיא איתן אורנשטיין |12/07/2018
  פסק דינו של בית המשפט המחוזי עוסק בשאלה האם רשאי בעל תפקיד בהליכי פשיטת רגל לבקש מבית המשפט לקיים דיון במעמדו ובמעמד הכנ"ר ושלא במעמד החייב או צד אחר להליך חדלות הפירעון? נקבע בפסק דין זה כי לפי שיטת..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | תמר נסים שי |14/06/2017
  לפנינו בקשה של חייב, להדחת המנהל המיוחד מתפקידו, אשר משמש גם כבא כוח נושה. לטענת החייב, המנהל המיוחד מצוי בניגוד עניינים ובחוסר אובייקטיביות. ביהמ"ש דחה את הבקשה וקבע כי על מנת לפסול בעל תפקיד מתפק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | ח' ברנר |07/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם כספי הדיבידנד שחולקו בחברה עמדו במבחן הפירעון או שמא חולקו באופן אסור. בבקשה למתן הוראות שהוגשה לביהמ''ש של פירוק להשבת כספי הדיבידנד שחולקו וכן להטלת חיוב אי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד, תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה, בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • מחוזי | ב' טאובר |28/12/2014
  הטלת אחריות אישית על בעל תפקיד שמונה ע"י ביהמ"ש, בגין מעשים ומחדלים שנעשו בקשר לדרך ניהול חברה חדלת הפירעון, הינה סעד חריג שיינתן במקרים נדירים. עם זאת, אין בכך כדי לפטור את בעל התפקיד ממילוי חובותיו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | כ' מוסק |09/12/2013
  ההלכה היא כי הטלת אחריות אישית על נאמן תעשה רק במקרים קיצוניים וחריגים, אולם במקרים חמורים, ביניהם מקום בו הנאמן פעל תוך חריגה מובהקת מסמכות, כבמקרה זה, נכון להטיל עליו אחריות אישית. על הנאמן לשלם למ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | ו' אלשיך |24/01/2012
  תקנה 13א לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי הנכסים ומפרקים ושכרם), מסמיכה את בית המשפט שלא להסתפק בחישוב אריתמטי גרידא של שכר-הטרחה, אלא להתאימו, להגדילו או לצמצמו בהתאם למידת המאמץ בפועל של בעל ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | ו' אלשיך |22/04/2001
  לב הסוגיה בבקשה הנוכחית היא העובדה כי מדובר במקרה מובהק של מי שחובש שתי מגבעות ועושה עסקה בהן הוא עומד משני צידי המתרס. בתי המשפט נטו תמיד לחשוד בעסקאות כאלה, כי אין הן משקפות נכונה את האינטרס האמיתי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון
 • מחוזי | י' לויט |18/06/1999
  המפרק מוסמך לנהל את עסקי החברה, במידה שהדבר רצוי לפירוקה המועיל (סעיף 307 לפקודה). הוא "נושא משרה" בחברה (סעיף 1 לפקודה) ולכן חלות עליו ההוראות שבפקודה בענין "אחריות נושא משרה" שבפרק ד' 1. מכאן, שהוא..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • אחריות אישית וחובת זהירות של בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון