חוב בר תביעה

 
 • עליון | מ' נאור |01/12/2011
  חוב שהתגבש אחרי צו הכינוס אינו חוב בר תביעה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • עליון | א' פרוקצ'יה |18/11/2010
  הטוען לזכות קיזוז על-פי סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל, עליו נטל ההוכחה להראות כי התנאים לקיזוז מתקיימים בעניינו. בהיות זכות הקיזוז חריג לעקרון השוויון בפרעון חובותיו של גורם חדל פרעון לנושיו, על הטוען לק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
  • קיזוז
 • עליון | י' עדיאל |07/06/2007
  תביעות בנזיקין לדמי נזק בלתי קצובים אינן "בנות תביעה" במובן סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל, ולכן לא חל עליהן הוראת עיכוב ההליכים הקבועה בסעיף 20 לפקודה זו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • מחוזי | כב' השופטת חנה פלינר |22/07/2018
  פסק דינו של בית המשפט המחוזי עוסק במבקשת אשר הגישה בקשה למתן הוראות, במסגרתה מתבקש ביהמ"ש להצהיר כי המבקשת פטורה מתשלום היטל השבחה בגין התכנית הרלוונטית ביחס למימוש המקרקעין. השאלה המסורה להכרעת בית ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • מחוזי | השופט ח ברנר |06/10/2017
  אמת המידה לבחינת השאלה האם חוב הוא בר תביעה בפירוק, היא סיווג עילת התביעה. במקרה דנן, עילת התביעה בהודעת צד ג' – שהיא חברה בפירוק – היא שיפוי או השתתפות, מדובר בתביעה לדמי נזק בלתי קצובים שאינם נובע..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • מחוזי | ישראל פבלו אקסלרד |21/05/2017
  האם מקום בו אושרה לנושה תביעת חוב זהה נגד כל אחד מבני זוג המצויים בהליכי פשיטת רגל, זכאי הנושה לקבלת דיבידנד מכל אחד מהחייבים בנפרד. בית משפט פסק כי מאחר ומדובר בנושה בשני החייבים, הרי שהיא זכאית לק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • מחוזי | כב' הנשיא איתן אורנשטיין |26/04/2017
  לפנינו בקשתה של חברת אמיר, להורות לנאמנים לשלם לה דמי שכירות והובלה מקופת הסדר הנושים עבור ציוד שהושכר לשתי חברות בתקופת ההקפאה. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין, פרק הזמן שבו הציוד של המבקשת לא ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • מחוזי | כרמי מוסק |20/03/2017
  עסקינן בערעור אשר בגדרו ביקש החייב להורות כי ערבות שעליה חתם, ואשר טרם נתגבשה במועד מתן צו הכינוס כנגדו, תחשב כחוב בר-תביעה בהליך פשיטת רגל. בית המשפט נעתר לבקשת החייב וקבע כי, סעיף 71 מורה בבירור כ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
 • שלום | ורדה שוורץ |07/06/2017
  תביעת לתשלום שכר טרחת עורך דין כנגד חייבת שקיבלה הפטר. בית משפט קבע כי לגבי החלק משכר הטרחה שהתגבש לפני מתן צו הכינוס וכן החלק שהתגבש קודם למתן צו ההפטר, תידחה התביעה על הסף שכן בתקופות אלה החובות..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה