בדיקת תביעת החוב

 
 • עליון | י' דנציגר |11/07/2017
  עסקינן בערעור אשר הגיש חייב כנגד החלטת בית המשפט המחוזי המורה כי בכדי לערער על הכרעות בתביעות חוב, יש להגיש כל ערעור בנפרד ולשלם אגרה בגין כל ערעור, וכי לא ניתן לעשות זאת בדרך של בקשה למתן הוראות כפי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • עליון | א' חיות, ע' פוגלמן, ע' ברון |08/06/2017
  לפנינו ערעור על דחיית שתי בקשות שהגישה המערערת בעניין תביעת החוב של המשיבות. בית המשפט קבע כי בצדק נדחתה תביעת החוב שכן בתביעת החוב קשיים אשר המערערת לא הציגה להם הסבר של ממש.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • עליון | נעם סולברג |19/04/2017
  עסקינן בערעור אשר בגדרו ביקש צד המנהל הליך בוררות חיצוני למול החברה שבהסדר נושים, להורות לנאמן אשר חילק דיבידנד, להותיר בקופת הכינוס סך של 1,800,000 ₪, המגלם את הסכום בו יזכה במידה וטענותיו בהליך הבו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • עליון | י' דנציגר |29/01/2017
  ערעור על פס"ד מחוזי אשר הותיר על כנה את החלטת המנהל המיוחד בתביעת חוב אשר הוגשה נגד המערער, שלא "להציץ מעבר לפרגוד" על פסק דין משנת 2000. בית המשפט ציין את רשימת המקרים (אשר אינה רשימה סגורה) בעטיים ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' עמית |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש להיעתר לבקשתו של החייב למתן פטור מהפקדת ערבון בגין ערעורים שהגיש על הכרעה בתביעות חוב של המנהל המיוחד, זאת כאשר הוגשו על ידו 7 ערעורים. ביהמ"ש דחה את בקשת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' דנציגר |23/08/2015
  סוגיה משפטית: פיצויים מוסכמים - הכרה בריבית פיגורים של נושה, כל עוד לא מדובר בפיצויים עונשיים. החלטת ביהמ''ש : שני ערעורים כנגד פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, שבמסגרתו התקבלה באופן חלקי תביעת המערערות – ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • עליון | י' עמית |29/03/2015
  ערעור על דחיית תביעת החוב של המבקש, עקב אי הגשתה במועד. בית המשפט העליון (כב' השופט י' עמית) קיבל את הערעור וקבע: סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מת..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • עליון | ס' ג'ובראן |10/11/2009
  נטל ההוכחה בדבר קיום תביעת החוב מוטל על הנושה בלבד, שכן הנושה הוא שטוען לקיום החוב. מטעם זה על תביעת החוב להיות מנומקת ומבוססת. ברם, בעניין זה, קבע בית-המשפט קמא, כי המבקשת נמנעה מלתמוך ולהוסיף מסמכי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • עליון | א' גרוניס |17/03/2005
  תביעות שאינן כספיות במהותן, הרי שאין מקום לבררן במסגרת תביעת חוב בפני המפרק. הדרך הראויה לברר עניינים שלא ניתן להביאם בגדר תביעת חוב הינה במסגרת הליך של בקשה למתן הוראות בפני בית המשפט שעל הפירוק, או..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • תביעות שאינן כספיות
 • עליון | א' ריבלין |09/07/2003
  הדחיית זכותו של נושה שהוא גם בעל מניות בַּחברה, להיפרע מן החברה חוב שלה לו, היא במהותה פעולה של הרמת מסך חלקית. ייעודה לחלט נכס השייך למתאגדים בחברה – זכות התביעה שיש להם כנגד החברה – ולהעבירו לטובת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובות נדחים - דוקטרינת ההדחיה של חוב לבעל מניות
 • עליון | מ' חשין |23/05/1993
  על-פי סעיף 9 לחוק הערבות עומדת לערב זכות חזרה כלפי החייב רק אם שילם למילוי ערבותו. במועד הקובע - מתן צו הפירוק - לא עמדה למשיבה זכות חזרה כלפי המערערת. חובה של המערערת למשיבה בגין ערבותה של המשיבה הי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | אביגדור דורות |01/10/2017
  כאשר תביעת החוב מבוססת על פסק דין מנומק, לרבות פסק בורר, שניתן לאחר בירור עובדתי מפורט, סמכות הנאמן "להציץ" מאחורי פסק הדין מוגבלת ואל לו לתהות לגביהם ולדון בסוגיות מחדש, בלא שהתקיימו נסיבות מיוחדות...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב , חוב במטבע חוץ
 • מחוזי | כבוד השופט דניאל טפרברג |11/09/2017
  לפנינו, בקשה של המבקשת לאשר לה לקזז את יתרת חובה של החייבת בגין הלוואה שנטלה ממנה, כנגד מכלול הכספים השייכים לחייבת המוחזקים אצל המבקשת. בית המפשט קבע כי זכות הקיזוז תעשה רק מתוך כספי הפיצויים בלבד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | כב' השופט שמואל מנדלבום |02/07/2017
  לפנינו ערעור של החייב על הכרעת החוב של הנאמנת. מקורה של תביעת החוב היא בסחורה אשר סופקה לחייב וזה, לא שילם את התמורה בעדה. החייב העלה שתי טענות כלפי תביעת החוב. האחת, הסחורה אינה סופקה לו במלואה ושנ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • מחוזי | אביגדור דורות |29/06/2017
  עסקינן בערעור אשר הגיש עובד רשות השידור, על החלטת המפרק בתביעת החוב בעניינו. המבקש טען שמילא תפקיד ניהולי במשך 5 שנים, ולכן יש ליתן לו את סך הפיצוי שנקבע לתפקיד זה – גם מבלי שמונה בפועל. בית המשפט ק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • מחוזי | השופט נפטלי שילה |16/06/2017
  בקשה של הנאמן להורות למשיבה, חברת כלל לביטוח, להשיב לקופת הכינוס את כספי פוליסת ביטוח הרכב של החייב, אשר קוזזו על ידי המשיבה בגין הלוואה שנלקחה ע"י החייב. ביהמ"ש קבע כי חברת ביטוח כלל מימשה כדין את ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | נפטלי שילה |16/06/2017
  בקשה של הנאמן להורות למשיבה, חברת כלל לביטוח, להשיב לקופת הכינוס את כספי פוליסת ביטוח הרכב של החייב, אשר קוזזו על ידי המשיבה בגין הלוואה שנלקחה ע"י החייב. ביהמ"ש קבע כי חברת ביטוח כלל מימשה כדין את ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | ע' כהן |21/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם חברת הביטוח רשאית לקזז מכספי הפנסיה שנדרשה להעביר לקופת הכינוס את חובות החייב שהתגבשו עד למועד צו הכינוס. ביהמ''ש קיבל את עמדת מנורה מבטחים וקבע כי הנה רשאית ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • מחוזי | ע' כהן |11/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא בקשת הנאמנת לבחינת תביעת החוב מחדש, לאחר שזו כבר אושרה בפני הנושים. הנאמנת טענה כי תביעת החוב לא הוגשה כדין וכי לא הוגש בה כל הנדרש.ביהמ''ש, בבוחנו את המצב העובדתי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • מחוזי | ע' כהן |11/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה ערעור על החלטת הנאמנת לאישור תביעת חוב בסך 333,281 ₪. החייבת טענה כי במשך השנים שולם רוב החוב לנושה וכי חישוב הוכחת החוב שנעשה ע"י הנושה מוטעה וכי נותר לתשלום סכו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • מחוזי | ד' מינץ |10/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא האם בסמכות בעל התפקיד בהליך חדלות פירעון לחשב את הריבית על תביעת חוב החל ממועד יצירת החוב או רק החל ממועד גיבושו. בענייננו, הוגש ערעור בעניין דנן על החלטת המנהל ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | ע' אטיאס |06/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה המועצה המקומית, אשר חייבת לפצות את החייבים בגין מות בנם המנוח, זכאית לקזז את הפיצוי כנגד חובות הארנונה של החייבים. ביהמ''ש דחה את עמדת המועצה המקומית וקבע כי אינה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • מחוזי | ד' חסדאי |27/09/2016
  החלטת ביהמ''ש : הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין היא האם יש להכיר בזכות הקיזוז של קופת גמל כנגד הלוואות שנתנה לעמיתה, חייב שניתן נגדו צו כינוס. ביהמ''ש נעתר לבקשה ופסק כי זכות הקיזוז של קופת גמל כנגד הלו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | ח' שרעבי |25/11/2015
  מעמדו של נאמן בבדיקת תביעות החוב הוא מעין שיפוטי, מכאן שהכרעת הנאמן או בעל תפקיד בתביעת חוב בהליך פש"ר, כמוה כהחלטה מעין שיפוטית. החלטה כזו מן הראוי ל"תקוף", הן ע"י נושה בדרך של הגשת ערעור. אין ולא צ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
 • מחוזי | ע' עיילבוני |07/05/2015
  הסוגיה: ריבית פיגורים וריבית הסכמית בהכרעה בתביעת חוב. העובדות: במסגרת הצעת הסדר הנושים הסכימו הצדדים כי הריבית שתשולם לחלק מהנושים היא ריבית הסכמית, בשונה מהריבית הקבועה בפקודת פשיטת הרגל. נקבע כי ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | ו' אלשיך |31/01/2010
  ריבית הסכמית של נושה מובטח. יכולת הבנקים להנות מ"ריבית אוכלת כל" על נכס משועבד, אף לאחר מתן צו חדלות פירעון, אכן מוקנה להם בדין. אי לכך, הכלים היחידים העומדים לבעלי התפקיד ולערכאות השיפוטיות הינם הקפ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | ע' עיילבוני |14/12/2009
  היעדר הזדמנות נאותה לנושה לטעון טענות בפני הנאמן, ודחיית התביעה ברובה ללא נימוקים, עולים כדי פגם בהחלטת הנאמן המצדיק את התערבות בית המשפט, באופן שההחלטה בתביעת החוב תוחזר לדיון בפני הנאמן.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובת הנאמן לנמק את ההכרעה
 • מחוזי | ו' אלשיך |25/04/2005
  על נושה המגיש תביעת חוב, כמוהו כתובע רגיל המגיש תביעה, מוטל הנטל להוכיח את תביעתו לפי מאזן ההסתברות האזרחי, כולל תמיכת תביעתו בראיות הישירות והטובות ביותר אשר לאל-ידו להשיג. אם כשל מלמלא חובה זו, אין..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • מחוזי | ר' שפירא |15/01/2004
  היקף סמכותו של נאמן בבירור תביעת חוב. הנאמן נתן החלטה בעניינו של המבקש, שהגיש תביעת חוב, אך לא נימק את ההחלטה. נפסק כי יש להחיל על הנאמן את העקרונות שהוחלו על בתי-המשפט, שלפיהם חובת ההנמקה אינה דרישה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • מחוזי | ד' קרת-מאיר |19/10/2003
  משמעותה של דוקטרינת ההדחיה היא כי בנסיבות מסוימות ניתן להדחות את זכותו של נושה, שהוא גם בעל מניות בחברה, כאשר החברה נקלעה למצב של חדלות פרעון עד לאחר פרעון כל יתר התחייבויותיה של החברה כלפי הנושים הש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובות נדחים - דוקטרינת ההדחיה של חוב לבעל מניות
 •  
  12
  הבא לדף אחרון