קיזוז

 
 • עליון | א' פרוקצ'יה |18/11/2010
  הטוען לזכות קיזוז על-פי סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל, עליו נטל ההוכחה להראות כי התנאים לקיזוז מתקיימים בעניינו. בהיות זכות הקיזוז חריג לעקרון השוויון בפרעון חובותיו של גורם חדל פרעון לנושיו, על הטוען לק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • חוב בר תביעה
  • קיזוז
 • עליון | י' עדיאל |22/09/2005
  הוראות הקיזוז שבסעיף 74 לפקודה, החלה על פירוק חברות מכוח סעיף 353 לפקודת החברות, נועדה להגשים כמה תכליות מרכזיות: מניעת העוול הנובע מאכיפת התחייבויותיו של צד לחוזה שעה שההתחייבות כלפיו שהופרה אינה מק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז
 • עליון | מ' חשין |23/05/1993
  על-פי סעיף 9 לחוק הערבות עומדת לערב זכות חזרה כלפי החייב רק אם שילם למילוי ערבותו. במועד הקובע - מתן צו הפירוק - לא עמדה למשיבה זכות חזרה כלפי המערערת. חובה של המערערת למשיבה בגין ערבותה של המשיבה הי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | כבוד השופט דניאל טפרברג |11/09/2017
  לפנינו, בקשה של המבקשת לאשר לה לקזז את יתרת חובה של החייבת בגין הלוואה שנטלה ממנה, כנגד מכלול הכספים השייכים לחייבת המוחזקים אצל המבקשת. בית המפשט קבע כי זכות הקיזוז תעשה רק מתוך כספי הפיצויים בלבד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | השופט נפטלי שילה |16/06/2017
  בקשה של הנאמן להורות למשיבה, חברת כלל לביטוח, להשיב לקופת הכינוס את כספי פוליסת ביטוח הרכב של החייב, אשר קוזזו על ידי המשיבה בגין הלוואה שנלקחה ע"י החייב. ביהמ"ש קבע כי חברת ביטוח כלל מימשה כדין את ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | נפטלי שילה |16/06/2017
  בקשה של הנאמן להורות למשיבה, חברת כלל לביטוח, להשיב לקופת הכינוס את כספי פוליסת ביטוח הרכב של החייב, אשר קוזזו על ידי המשיבה בגין הלוואה שנלקחה ע"י החייב. ביהמ"ש קבע כי חברת ביטוח כלל מימשה כדין את ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | ע' אטיאס |06/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה המועצה המקומית, אשר חייבת לפצות את החייבים בגין מות בנם המנוח, זכאית לקזז את הפיצוי כנגד חובות הארנונה של החייבים. ביהמ''ש דחה את עמדת המועצה המקומית וקבע כי אינה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • מחוזי | ד' חסדאי |27/09/2016
  החלטת ביהמ''ש : הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין היא האם יש להכיר בזכות הקיזוז של קופת גמל כנגד הלוואות שנתנה לעמיתה, חייב שניתן נגדו צו כינוס. ביהמ''ש נעתר לבקשה ופסק כי זכות הקיזוז של קופת גמל כנגד הלו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז
 • מחוזי | ו' אלשיך |06/11/2003
  נפסק כי דין צו הקפאת הליכים דינו כדין צו פירוק לכל דבר ועניין ולכן צו הקפאת הליכים הינו אף "המועד הקובע" לצורך הפעלת סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל (העוסק בקיזוז).

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז
 • מחוזי | ו' זילר |18/07/2001
  מדובר בקיזוז חוב לבנק כנגד תשלומי פנסיה חודשיים שאומנם משולמים לאחר צו הכינוס אולם ביהמ"ש קבע כי בניגוד לשכר עבודה המשתלם מדי חודש והמותנה בעבודתו בפועל של העובד, גמלת הפרישה אמורה להשתלם בכל מקרה, ע..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז
 • מחוזי | נפתלי שילה
  המשיבה אינה חייבת להשיב לקופת הכינוס כספי פוליסות הביטוח של החייב, אשר קיזזה עקב חוב כלפיה. המשיבה מימשה כדין את כספי החייב בהתאם לזכות הקיזוז שעמדה לה. ברם, מאחר שהמימוש לא תואם עם הנאמן, רשאי הנאמן..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • קיזוז