בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פסק דין

 
 • עליון | נעם סולברג |19/04/2017
  עסקינן בערעור אשר בגדרו ביקש צד המנהל הליך בוררות חיצוני למול החברה שבהסדר נושים, להורות לנאמן אשר חילק דיבידנד, להותיר בקופת הכינוס סך של 1,800,000 ₪, המגלם את הסכום בו יזכה במידה וטענותיו בהליך הבו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • עליון | ס' ג'ובראן |10/11/2009
  נטל ההוכחה בדבר קיום תביעת החוב מוטל על הנושה בלבד, שכן הנושה הוא שטוען לקיום החוב. מטעם זה על תביעת החוב להיות מנומקת ומבוססת. ברם, בעניין זה, קבע בית-המשפט קמא, כי המבקשת נמנעה מלתמוך ולהוסיף מסמכי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • מחוזי | אביגדור דורות |01/10/2017
  כאשר תביעת החוב מבוססת על פסק דין מנומק, לרבות פסק בורר, שניתן לאחר בירור עובדתי מפורט, סמכות הנאמן "להציץ" מאחורי פסק הדין מוגבלת ואל לו לתהות לגביהם ולדון בסוגיות מחדש, בלא שהתקיימו נסיבות מיוחדות...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב , חוב במטבע חוץ
 • מחוזי | ר' שפירא |15/01/2004
  היקף סמכותו של נאמן בבירור תביעת חוב. הנאמן נתן החלטה בעניינו של המבקש, שהגיש תביעת חוב, אך לא נימק את ההחלטה. נפסק כי יש להחיל על הנאמן את העקרונות שהוחלו על בתי-המשפט, שלפיהם חובת ההנמקה אינה דרישה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/03/2003
  הנאמן, כמגן על האינטרסים של כל נושי החייב, מקבל לידיו את ריכוז כל תביעות החוב כנגד החייב, ובשעה שהנאמן פוסק בתביעות אלו, מי לשבט ומי לחסד, יושב הוא בתפקיד שיפוטי מובהק. כאשר במסגרת סמכותו זו קבעה הפס..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד
 • מחוזי | שמואל מנדלבאום
  כשעסקינן בהליכי פשיטת רגל אין ליתן תוקף מלא לחזקות בפקודת השטרות, המטילות נטל ראיה מוגבר על החייב הנתבע על פי השטר, ויש לאפשר לנאמן לדרוש ראיות נוספות להוכחת תביעות חוב המבוססות על שטר שהחייב הינו צד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד