ביטול צו כינוס / ביטול הליכי פשיטת רגל / התנגדות להכרזת פשיטת רגל

 
 • עליון |29/08/2018
  ביהמ"ש קיבל את הערעור על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי (ת"א) בגדרו הוכרז החייב פושט רגל וקבע כי יש לבחון באופן זהיר את תום לבם של אלו המבקשים להיכנס בשעריו של הליך פשיטת הרגל כשהחוב העיקרי הוא כלפי בן הז..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | ח' מלצר |12/10/2015
  בית המשפט העליון קיבל את הערעור וביטל הכרזת פשיטת רגל בשל חוב מזונות שיש חשש שנוצר בחוסר תום לב. בנוסף, איבחן בית המשפט את חוב המזונות מחובות אחרים לעניין אי היעתרות למתן צו כינוס כבר בשלב בקשת הכינו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס, דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב, קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | א' רובינשטיין |16/02/2015
  נדחה ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי שביטל את צו הכינוס כנגד המערער נוכח פיגורים בתשלומים לקופת הכינוס וכן אי תשלום מזונות. בית המשפט העליון דחה את התנאי שקבע ביהמ"ש המחוזי להגשת בקשה חדשה בתיק ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | נ' סולברג |11/01/2015
  עסקינן בערעור שהוגש ע"י ביתה של אישה שהחייב סחר בה, וגרם להתאבדותה. ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת הכנ"ר, דחה את ערעור הבת על הכרזת החייב פושט רגל, תוך שנתן הוא דעתו לנסיבותיו האישיות של החייב. אכן אי-הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | י' עמית |19/05/2014
  נדחה ערעור החייב על דחיית בקשתו להכרזת פשיטת רגל וביטול צו הכינוס. זאת לאור ההכנסות וההוצאות של המערער ומשפחתו – בהתאם לדיווחי המערער עצמו – הסכום החודשי שהושת על המערער מתון בנסיבות העניין. לכך יש ל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' רובינשטיין |02/04/2014
  משך הזמן שצריך לחלוף בין ביטול הליך פש"ר לבין דיון בבקשת פש"ר חדשה שהוגשה ע"י אותו חייב. במקרה דנן, ביהמ"ש המחוזי קבע, כי ככלל, פרק זמן זה צריך לעמוד על 5 שנים, אולם באותו מקרה סבר הוא שדי בפרק זמן ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | א' רובינשטיין |06/10/2013
  כניסה להליך פש"ר בגין חוב שנוצר ממעשה פלילי – נקבע כי העובדה שהחוב נובע מפעילות בלתי חוקית (פס"ד נזיקי עקב הרשעה פלילית של גרימת חבלה בכוונה מחמירה) אין בה בנסיבות המקרה כדי לשלול את תחולת פקודת פשיט..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' חיות |13/01/2013
  ביטול הליכים שניתן בגין חוסר תום לב נותר בעינו, אולם ניתן לפתוח הליך פש"ר חדש.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | ע' פוגלמן |06/10/2011
  תנאי להכרזת חייב כפושט רגל הוא כי הוא נהג בתום לב, ובקשתו אינה מכוונת לניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל. תום הלב הנדרש מתפרש על פני שתי תקופות: שלב יצירת החובות, ושלב הליכי הכינוס. עליו לשתף פעולה בתום..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' פרוקצ'יה |01/02/2011
  תום הלב של החייב המבקש הכרזה כפושט רגל נבחן באמות מידה אובייקטיביות הנגזרות מתכליותיו של מוסד פשיטת הרגל. אחד התנאים להכרזת חייב כפושט רגל הוא כי הוא נהג בתום לב, ובקשתו אינה מכוונת לניצול לרעה של ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' גרוניס |08/06/2010
  ניתן צו כינוס ע"י ביהמ"ש המחוזי אולם הגיש המנהל המיוחד בקשה לביטול צו הכינוס, ומכאן הערעור. ביהמ"ש המחוזי מצא כי המערערים פעלו בחוסר תו"ל: מסרו שיקים ומשכו סחורה מן הנושה שעה שידעו על מצבה הקשה של הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' גרוניס |08/02/2010
  ביטול הליכים למרות שהשלים את חוב הפיגורים, יחד עם זאת אין מניעה לפתוח הליך חדש.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' גרוניס |18/01/2010
  על פי המצב המשפטי דהיום (להבדיל ממצב קודם), כאשר לחייב יש למעשה נושה אחד בלבד, ניתן לאפשר לו להכניס עצמו למסגרת של פשיטת רגל. בכל אחד מהשלבים של הליך פשיטת הרגל בוחן ביהמ"ש האם החייב פעל בחוסר תום לב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' ריבלין |20/11/2008
  עניין שכיח הוא, שחייבים מבקשים להכריז עליהם כפושטי רגל, כדי להשתחרר מנטל חובותיהם. אלא שמתן אפשרות לפשיטת רגל הוא מטבעו חסד, בעל היבטים חברתיים ואנושיים. פשיטת רגל משמעה השתחררות מחובות כלפי הזולת, ו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' גרוניס |31/07/2008
  נקבע בין היתר כי הפרת החובה לתשלום תשלומים חודשיים במשך תקופה לא קצרה, אינה צריכה לשמש, כשלעצמה, מחסום בפני נקיטה של הליכי פשיטת רגל בעתיד על ידי חייב, כל זאת בהנחה שלא קיים חוסר תום לב בהתנהלותו מבח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' ריבלין |22/01/2007
  אחד השיקולים שיש לבחון מקום שבו מתעוררת השאלה אם ליתן צו כינוס נכסים ופשיטת רגל (או לבטל צו כזה לאחר שניתן) נוגע לתום לבו של החייב, לנסיבות שהובילו ליצירת החוב ולאמצעים שנקט החייב עד הגיעו לביהמ"ש. מ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' חיות |10/02/2004
  בבסיס הפעלתו של סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל בדבר הכרזת פשיטת רגל שתי תכליות. הראשונה כינוס נכסי החייב לצורך פרעון החובות בדרך יעילה שוויונית ומהירה. האחרת, עניינה בחייב וברצון ליתן לו הזדמנות לפתוח ד..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | א' ברק |04/05/2003
  בית המשפט דן בתנאים למתן הפטר וקבע כי הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך היעילה ביותר וכן ליתן לחייב, שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו, הזדמנות לפתוח דף חדש ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | י' זמיר |05/04/1995
  התשובה לשאלה מתי הליכי פשיטת-רגל הם הדרך הנאותה תלויה במידה רבה בנסיבות המקרה. בין היתר, נודעת חשיבות מיוחדת, לעניין זה, לשני שיקולים אלה: ראשית, מה ההשלכה של הליכי פשיטת הרגל על הנושים; ושנית, האם נ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | ג' בך |15/08/1994
  ערעור על החלטת המחוזי לביטול צו כינוס והליכי פש"ר. הנסיבות אשר בהתקיימן רשאי בימ"ש לבטל צו המכריז על חייב כפושט-רגל מורכבות משני מצבים עיקריים: מצבים שבהם אותו חייב לא צריך היה להיות מוכרז פושט-רגל מ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | ג' בך |30/04/1991
  כאשר מוגשת בקשה לכינוס נכסים ופש"ר ע"י נושה, מטרת הפנייה היא פרעון חובותיו של החייב. כאן, חוסר תו"ל של החייב לא יהווה עילה לדחיית בקשת נושה. כאשר החייב הוא המבקש כינוס נכסים וצו פשיטת-רגל, מטרה לגיטי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • עליון | י' עמית, ד' ברק ארז, א' רובינשטיין
  האם נושים זכאים לעיין בפרוטוקולים של חקירות מפרק לאחר שהסתיימו הליכי החקירה והוגש דו"ח החקירה? האם הם זכאים לעשות כן אף במקרה שבו אושר הסכם נושים? לשופטים ד' ברק-ארז, י עמית והמשנה לנשיאה (בדימ') ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד |16/05/2018
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דנים בבקשתה של הגברת סיגלית בוגנים, נושה של החייב בתיק דנן, לבטל את הליך פשיטת הרגל בו נקט החייב. מקורו של החוב כלפי המבקשת הוא בפסק דין בתיק אזרחי שניתן לטובתה, בעקבו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | עודד מאור |27/11/2017
  מצב בו החייב יוצר חובות בחוסר תום לב, מתעלם מחובותיו בהליך פשיטת הרגל לאורך זמן, לא משתף פעולה ולא מסיר מחדליו חרף הזדמנויות חוזרות ונשנות לעשות כן – מחייב ביטול ההליך, גם אם משולם דיבידנד כמעט מלא.

  תגים :

  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | יעל בלכר |24/08/2017
  בוטל הליך פשיטת רגל, מן הטעם שבמהלך ההליך ביצע החייב עבירות פליליות בגינן הורשע ונדון למאסר בפועל, תוך הימנעות מדיווח על ההליך הפלילי ויצירת חוב חדש בגין הקנס שהוטל עליו.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | נפתלי שילה |06/06/2017
  עסקינן בבקשה להחייאת הליך פשיטת רגל לאחר שניתנה החלטה המורה על ביטול ההליך עקב מחדליו החייב (אי תשלום חודשי; אי הגשת דו"חות; אי מסירת מידע) בית המשפט דחה את הבקשה ועמד על כך שבבקשות מעין אלה, עליו ל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | נאסר ג'השאן |07/05/2017
  השאלה המשפטית: האם בנק רשאי לסרב לבקשת לקוח לנהל חשבון עו"ש אשר יתנהל ביתרת זכות וכן לסרב להנפיק לו כרטיס לחיוב מידי, בשל היות הלקוח פושט רגל ובשל העובדה כי בעבר הופר ההסכם בין הבנק לבין החייב. בית ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | איתן אורנשטיין |04/04/2017
  בית משפט קבע, כי במקרה דנן יש להורות על ביטול ההליך לאור התנהלות החייב בתקופת פשיטת הרגל, היעדר תועלת להליך והסכמת הנושים לביטול ההליך. מדובר בחייב חסר תום לב שהורשע בפלילים בעבירות מרמה וזיוף מסמכי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | ד' חסדאי |01/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש לבטל את הליך פשיטת הרגל בעניינו של חייב, אשר מסר מידע כוזב ולא גילה מהם הנכסים שיש בידיו. בית המשפט הורה על ביטול הליך פשיטת הרגל לאור מחדליו של החייב: אי ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | ע' מאור |20/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש להשאיר את הליך פשיטת הרגל על כנו כאשר כ- 90% מחובות החייב מקורם במעשיו הפליליים שביצע כנגד הנושה. ביהמ''ש הורה על ביטול ההליך ופסק כי כאשר החוב המשמעותי הי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר, ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 •  
  12
  הבא לדף אחרון