מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות

 
 • עליון | כב' השופט י' עמית |28/01/2019
  בפסק דינו של בית המשפט העליון נשאלת השאלה מה דינה של ערבות בנקאית שהופקדה להבטחת התייצבותו של חייב להליכי הוצאה לפועל שנקטה נושה פלונית (המבקשת 1 ולהלן: המערערת), כאשר מחד גיסא החייב נמלט מהארץ, ומתק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • עליון | כבוד השופטת א' חיות |24/08/2017
  ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהחלטות הנוגעות לבירור סכסוכים בדרך של בקשה למתן הוראות, אלא במקרים חריגים שהמקרה דנן אינו נמנה עמם. אין מקום להתערב במסקנת בית המשפט קמא, לפיה ניתן לדון במחלוקת דנן במ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • עליון | א' גרוניס |09/05/2012
  עצם העובדה, כי קרן, שהינה קופת גמל לקצבה במשמעות סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל, מאפשרת על פי תקנוניה למבוטחים למשוך כספים שנצברו עבורם כקצבה, אינה הופכת אותם לכאלה שאינם למטרת קצבה. כל עוד לא הביע הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • עליון | א' גרוניס |09/05/2012
  מימוש כספי קצבה, טרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה - בהסכמת מבוטח בלבד.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • עליון | צ' ברנזון |17/06/1968
  שחרור כספי פיצויים בגין נזקי גוף לחייב בפש"ר.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | ח' ברנר |12/03/2019
  בית המשפט דן בזכות לעשות שימוש בהפסדים עומדת לנישום באופן אישי. התחייבות או בקשה מצד הנישום לאפשר לאחר לעשות שימוש בהפסדיו היא אפשרית, אך צריכה להיות מפורשת; עקרון השוויון בין הנושים מחייב ליתן פירוש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | השופט נפטלי שילה |10/01/2018
  הסוגיה המשפטית נסבה על השאלה האם על החייב להשיב כספים שמשך מחשבונו לאחר שקיבל פיצויים מהמל"ל בגין אובדן כושר עבודה ושהועברו לחשבונו לאחר מתן צו הכינוס והאם קמה לבנק זכות קיזוז ועכבון על הכספים שהועבר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | כבוד השופטת נועה גרוסמן |12/10/2017
  לפנינו, בקשת החייבת לכוף על הבנק לאפשר לה להמשיך לנהל את חשבונה אצלו, הגם שהחשבון מצוי ביתרת חובה. בית המשפט קבע כי אין מקום לאלץ את הבנק להמשיך להפעיל את חשבונה של החייבת, המצוי ביתרת חובה, שעה שה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | נפתלי שילה |24/09/2017
  ניתן לפדות כספי קופת גמל, רק בהתקיים שני תנאים מצטברים: קופת גמל היא למטרת קיצבה וטרם הגיע מועד התשלום. תנאים אלה מתקיימים במקרה זה. עם זאת, עקב מצבה הרפואי של החייבת היא אינה מסוגלת לעבוד ולצבור כס..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | כבוד השופט נפטלי שילה |04/09/2017
  השאלה הנדונה בפסק הדין היא האם יש לממש את כספי הפיצויים של פושט הרגל, המופקדים בקופות המצויות בבעלות מעסיקו לשעבר? בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה דנן, יש להעביר לקופת פשיטת הרגל את כספי הפיצויים ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 •  
  הבא לדף אחרון