פשיטות הרגל – נתונים לשנת 2015

 
הכונס הרשמי פועל מכוח פקודת החברות ופקודת פשיטת הרגל. מכוח חוקים אלה הכונס הרשמי מכהן כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על-ידי בית המשפט. 
  • משעה שנתמנה מפרק (או נאמן בהקפאת הליכים) לחברה או נאמן לפושט רגל, או בעל תפקיד אחר, הכונס הרשמי מפקח על פעולותיהם ובמידת הצורך מדווח לבית המשפט, או פונה אליו לקבלת הוראות. במקרים מיוחדים, שיש בהם היבט ציבורי מיוחד, או כאשר לא מתמנה מפרק או נאמן אחר, אפשר למנות את הכונס הרשמי כמפרק חברה, או כנאמן בפשיטת רגל. 
  • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק ושיקום חברות ופשיטת רגל של יחידים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה בהליכים אלה המוגשת לבית המשפט.
  • קודם להגשת הבקשה לפשיטת הרגל או להליך הפירוק לבית המשפט, הבקשה מוגשת לכונס הרשמי, אשר נדרש להגיב לבקשה ולהמליץ על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב בהליך פשיטת הרגל ועל זהות בעל התפקיד שימונה לניהול ההליך.
  • מכוח התיקון לפקודת פשיטת הרגל משנת 1996 הוקמה בכונס הרשמי יחידת חקירות, אשר תפקידה לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים.
  • פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על-ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות הכונס הרשמי בירושלים, בתל-אביב, בחיפה ובבאר שבע.  

 

סיכום פעילות הכונס הרשמי בשנת 2015​

 

במהלך שנת העבודה 2015 נמשכה מגמת העלייה וההתרחבות בהיקף פעילות הכונס הרשמי במחוזות השונים, כפי שיוצג להלן.

   

פשיטות רגל

  • בשנת 2015 נמשכה מגמת הגידול בהיקף פעילות הכונס הרשמי בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים.
  • בשנת 2015 עמד מספר התיקים שבטיפול, לאחר שניתן בהם צו כינוס, בכלל מחוזות הכונס הרשמי, על 50,296 תיקים, וזאת בהשוואה לשנת 2014, שבה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות הכונס הרשמי עמד 43,185 תיקים, ובהשוואה לשנת 2013, שבה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות הכונס הרשמי עמד על 36,721. מדובר בעלייה של כ-16% בהשוואה לשנת 2014 ועלייה של כ-37% בהשוואה לשנת 2013.
  • בתוך שלוש שנים עלה מספר התיקים בכ-69% (29,725 תיקים פעילים לאחר צו כינוס בשנת 2012) ובמהלך חמש שנים העלייה מתבטאת בשיעור של כ-185% (17,645 תיקים פעילים בשנת 2010).
טבלה - השוואה רב שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס (בכל מחוזות הכונס הרשמי)

גרף - תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס 

חלוקת התיקים הפעילים לאחר שניתן בהם צו כינוס על-פי מחוזות הכונס הרשמי היא כדלקמן:
טבלה- פתיחה וסגירה של תיקים בתחופ הפיקוח על אפוטרופוסים בשנים 2010- 2015 
במהלך שנת 2015 הוגשו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 16,491 בקשות לצו כינוס (בהשוואה ל-14,497 בקשות בשנת 2014 ול-12,131 בקשות בשנת 2013). מדובר בעלייה של כ-14% במספר הבקשות לצו כינוס לעומת שנת 2014. בתוך שלוש שנים עלה מספר הבקשות לצו כינוס בכ-55.5% (10,604 בקשות לצו כינוס שהוגשו בשנת 2012).

טבלה- בקשות שהוגשו לצו כינוס בשנים 2012-2015 

גרף- בקשות שהוגשו לצו כינוס בשנים 2012-2015 

החלוקה של הבקשות לצו כינוס שהוגשו על-פי מחוזות הכונס הרשמי הינה כדלקמן:

טבלה - חלוקה הבקשות על-פי מחוזות
במהלך שנת 2015 ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 14,756 צווי כינוס, נתון המציין עלייה של כ-12% לעומת שנת 2014, שניתנו בה 13,228 צווי כינוס, ועלייה של כ-31% לעומת שנת 2013, שניתנו בה 11,256 צווי כינוס.

 

בראייה רב-שנתית מדובר בגידול נמשך במספר צווי הכינוס, המבטא עלייה בשיעור של 43% בפרק זמן של שלוש שנים (10,342 צווי כינוס בשנת 2012), ועלייה בשיעור 137% בפרק זמן של חמש שנים (6,216 צווי כינוס בשנת 2010). בתוך שש שנים מדובר בעלייה של 264% - 4,058 צווי כינוס בשנת 2009.


חלוקת צווי הכינוס שניתנו בשנת 2015 לפי סיווג מגיש הבקשה היא כדלקמן:

טבלה - חלוקת צווי הכינוס שניתנו בשנת 2015 לפי סיווג מגיש הבקשה

טבלה - השוואה רב-שנתית של מספר צווי כינוס שניתנו בין השנים 2009-2015 

תרשים עוגה- מספר צווי כינוס שניתנו בשנת 2015 במחוזות השונים 

 

גרף - מספר צווי כינוס שניתנו בין השנים 2009-2015 
 

פעילות הכונס הרשמי במחוזות

 

במהלך שנת 2015 הוגשו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 653 בקשות להסדר נושים לפי סעיף 19א לחוק, בהשוואה ל-712 בקשות שהוגשו בשנת 2014 ול-431 בקשות שהוגשו בשנת 2013. מדובר בירידה של כ-8% בהשוואה לשנת 2014 ובעלייה של כ-51% במספר בקשות אלו לעומת שנת 2013. 
 

החלוקה של הבקשות שהוגשו בשנת 2015 להסדר נושים לפי סעיף 19א על-פי מחוזות הכונס הרשמי היא כדלקמן:
טבלה - החלוקה של הבקשות שהוגשו בשנת 2015 להסדר נושים על-פי מחוזות הכונס הרשמי  
במהלך שנת 2015 ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 5,175 צווי פשיטות רגל, לעומת שנת 2014, שבמהלכה ניתנו 5,322 צווי פשיטת רגל, שנת 2013, שבמהלכה ניתנו 5,610 צווי פשיטות-רגל ושנת 2012, שבמהלכה ניתנו 5,000 צווי פשיטת רגל.
בראייה רב-שנתית מדובר בעלייה בשיעור של 3.5% בפרק זמן של שלוש שנים ועלייה בשיעור של כ-38% בתוך ארבע שנים (5,000 צווי פשיטת רגל בשנת 2011).
טבלה - השוואה רב-שנתית של תיקים שניתן בהם צו פשיטת רגל בין השנים 2009-2015 

 

תרשים עוגה - מספר תיקים שניתן בהם צו פשיטת רגל בשנת 2015, בחלוקה למחוזות 
 

הגשת תביעות חוב מקוונות לכונס הרשמי באמצעות האינטרנט

 

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי השלים בחודש ספטמבר 2012, בשיתוף פעולה עם אגף מערכות מידע במשרד המשפטים, פיתוח והשקה של מערכת להגשת תביעות חוב באופן מקוון.
 
במסגרת ההגשה המקוונת, כל נושה או בא כוחו יכולים להגיש תביעת חוב באתר האינטרנט של הכונס הרשמי. השירות מייעל משמעותית את הליך ההגשה של תביעת החוב עבור הנושים ומהווה מהפכה של ממש בשירות הניתן לציבור, בעבודת הכונס הרשמי בתחום זה ובעבודת בעלי התפקידים.
 
ההליך אף מאפשר להציג בפני בית המשפט בתוך פרק זמן מהיר תמונת מצב עדכנית של מצבת חובות החייב.
 
התהליך מאפשר קליטה של תביעת חוב במערכת המחשובית של הכונס הרשמי, וממנה המערכת המקוונת שולחת למגיש תביעת החוב משוב מיידי על קליטתה של תביעת החוב, או אי קליטתה. במקביל, המערכת מעדכנת את מגיש תביעת החוב בפרטי בעל התפקיד ובדרכי ההתקשרות עמו. בסמוך לאלה מועברת תביעת החוב באופן אוטומטי אל בעל התפקיד שמונה על-ידי בית המשפט לצורך בדיקה והכרעה בתביעת החוב.
 
במהלך שנת 2014 הותקנו ביוזמת הכונס הרשמי תקנות, המחייבות הגשת תביעת חוב באופן מקוון כאשר מגיש הבקשה מיוצג על-ידי עורך-דין
 
במהלך שנת העבודה 2015 הורחב השימוש בהגשת תביעות חוב באופן מקוון, וכ-88% מכלל תביעות החוב הוגשו באופן מקוון.
 
מספר תביעות החוב שהוגשו בשנת 2015 עמד על 126,219 (לעומת 109,589 תביעות חוב בשנת 2014 ו-93,520 תביעות חוב בשנת 2013). מתוך סך תביעות החוב הנ"ל, 110,840 תביעות חוב הוגשו באופן מקוון.
  
להלן מספר תביעות החוב שהוגשו בהשוואה רב-שנתית:
 
 טבלת מספר תביעות החוב שהוגשו בהשוואה רב-שנתית בין השנים 2008-2015

מניתוח הנתונים לשנת 2015 עולה, כי מספר תביעות החוב המקוונות שהוגשו בתקופה זו עומד על 110,840 תביעות חוב מקוונות, המהוות כ-88% מסך כל התביעות שהוגשו בתקופה זו (בשנת 2014 שיעור תביעות החוב המקוונות עמד על 70% מסך תביעות החוב שהוגשו).

בהשוואה לשנת 2014, שהוגשו בה 76,275 תביעות חוב מקוונות, מדובר בעלייה של כ-45% במספר תביעות החוב שהוגשו באופן מקוון, ובהשוואה לשנת 2013, שבה הוגשו 41,383 תביעות חוב, מדובר בעלייה בשיעור של 168% במספר תביעות החוב שהוגשו באופן מקוון.
 
מסך תביעות החוב המקוונות שהוגשו בשנת 2015, כ-91% מהן הוגשו על-ידי עורכי-דין המשמשים כמייצגים (101,234 תביעות מקוונות) וכ-9% מהתביעות המקוונות הוגשו על-ידי אזרחים שאינם מיוצגים (9,606 תביעות מקוונות).
 להלן חלוקה של הגשת תביעות החוב בשנת 2015, לפי מחוזות:
טבלה -  חלוקה של הגשת תביעות החוב בשנת 2015, לפי מחוזות
להלן ניתוח השוואה של תביעות חוב שהוגשו בשנת 2015 על-ידי נושים מיוצגים לעומת תביעות חוב שהוגשו על-ידי נושים לא מיוצגים:
 
טבלה - ניתוח השוואה של תביעות חוב שהוגשו בשנת 2015 על-ידי נושים מיוצגים לעומת תביעות חוב שהוגשו על-ידי נושים לא מיוצגים 
גרף - נתוני תביעות חוב מקוונות וידניות בשנת 2015 

הופעות בדיונים משפטיים בהליכי פשיטת רגל ומספר צווי הפטר בשנת 2015

במהלך שנת 2015 הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות  השונים ב-16,912 דיונים בתחום פשיטת הרגל בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה להופעה ב-15,645 דיונים במהלך שנת 2014 וב-16,171 דיונים במהלך שנת 2013. מדובר בעלייה של 8% במספר ההופעות בהשוואה לשנה הקודמת.
 
מתוך כלל הדיונים בתחום פשיטת הרגל, בשנת 2015  התקיימו 5,239 דיונים בבקשות לצווי הפטר לחייבים (בהשוואה ל- 4,717 דיונים בשנת 2014 ול-3,701 דיונים בשנת 2013).
 
במהלך שנת 2015 ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 4,093 צווי הפטר, בהשוואה ל-3,117 צווי הפטר שניתנו בשנת 2014 ול-2,042 צווי הפטר שניתנו בשנת 2013. נתון זה מהווה עלייה של כ-31% במספר צווי ההפטר לעומת שנת 2014 ועלייה של כ-100% לעומת שנת 2013.
 
 טבלה-  חלוקה לפי מחוזות של מספר הופעות בהליכי פשיטת רגל, מספר דיונים בבקשות לצווי הפטר לחייבים ומספר צווי הפטר
טבלה- השוואה רב-שנתית של מספר צווי הפטר שניתנו 
גרף- מספר צווי הפטר בשנים 2012-2015 

תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2015

במהלך שנת 2015 ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי בכלל המחוזות 36,914 תגובות בתיקי פשיטת רגל, בחלוקה הבאה, על-פי המחוזות:
 
טבלה- תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל, חלוקה לפי מחוזות 

סגירה וביטול של תיקי פשיטת רגל

במהלך שנת 2015 נסגרו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 5,561 תיקי פשיטת רגל (בהשוואה ל-3,473 תיקי פשיטות רגל שנסגרו בשנת 2014 ול-2,280 תיקי פשיטת רגל שנסגרו בשנת 2013), בחלוקה הבאה, על-פי המחוזות:
טבלה- מספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו ובוטלו בשנת 2015, לפי מחוזות

מדובר בעלייה של כ-60% במספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו לעומת השנה הקודמת ובעלייה של כ-144% במספר התיקים שנסגרו לעומת שנת 2013.

במהלך שנת 2014 בוטלו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 3,386 תיקי פשיטת רגל (ללא תיקים שניתנו בהם הפטרים), בחלוקה הבאה, על-פי המחוזות השונים:
טבלה- מספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו ובוטלו בשנת 2014, לפי מחוזות
מדובר בעלייה של כ-12% במספר תיקי פשיטת הרגל שבוטלו לעומת שנת 2014.
 

דוח הוועדה לבחינת תוכנית הפירעון בהליך פשיטת הרגל

במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל שקבע הכונס הרשמי בשנת 2013, הנאמנים נדרשים לגבש בתוך כשנה וחצי מתחילת פשיטת הרגל תוכנית לפירעון החובות על-ידי החייבים בטרם שיקבלו הפטר מחובותיהם.
 
לאורך השנים גיבשו הנאמנים תשלומים חודשיים לחייבים ללא הנחיה משפטית אחידה. דבר זה פגם בניהולם היעיל והצודק של הליכי פשיטת הרגל, עבור חייבים ונושים כאחד.
 
הכונס הרשמי ביקש לגבש אמות מידה אחידות ומובנות לחישוב ההכנסה הפנויה של החייב שמתוכה ניתן יהיה לפרוע את החובות לנושים באופן המיטבי, תוך הבטחת מחיית החייב ובני ביתו בכבוד גם בתקופת הפירעון . לשם כך מינה הכונס הרשמי בשנת 2014 וועדה בראשות פרופ' רון חריס, אשר על חבריה נמנו: פרופ' דניאל גוטליב, פרופ' יובל אלבשן, עו"ד קרן פלפל, עו"ד דניאל וקס ומר אוריאל לדרברג. הוועדה התבקשה להמליץ על אמות המידה והתבחינים שראוי לשקלל בחישוב הכנסה פנויה לפירעון חובות.
 
ביום 8.11.15  מסרה הוועדה את המלצותיה והללו אומצו על-ידי שרת המשפטים והכונס הרשמי.
 

עיקרי המלצות הוועדה הם:

1. תוכנית הפירעון שמגובשת לחייב צריכה ליצור איזון ראוי בין זכויות החייב וזכויות הנושים. יש להותיר בידי החייב ומשפחתו את הסכום הדרוש להם למחיה הולמת בכבוד ולאפשר פירעון מרבי של החובות מתוך יתרת ההכנסה הפנויה של החייב, תוך יצירת מסגרת תמריצים ותמיכה לחייב להשיא את שיעור השתכרותו ולשלם את מלוא הסכום שנקבע כתנאי לקבלת ההפטר.

 

2. חישוב ההכנסה הפנויה של החייב יתבסס על 3 רכיבים עיקריים:

 

א. רכיב ההוצאות – רכיב זה כולל את סכום ההוצאות הבסיסיות הדרוש לחייב ולמשפחתו למחיה הולמת בכבוד. סכום הוצאות המחיה המשפחתיות ייקבע, בהסתמך על אומדן ארצי, כסל כולל של הוצאות חודשיות, שיותיר בידי החייב ומשפחתו את החירות לנהל במסגרתו את הוצאותיהם לפי צורכיהם והעדפותיהם האישיות, מבלי שתיבחן כל הוצאה באופן פרטני. אומדן סל ההוצאות החודשיות הבסיסיות הדרוש לחייב ומשפחתו למחיה בכבוד, המתבסס על נתוני סקר הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומיישם שילוב של שתי שיטות מקובלות בעולם: האחת שפותחה בבנק העולמי והאחרת של מועצת המחקר של האקדמיה הלאומית האמריקנית (ה-NRC). 

 

ב. רכיב ההכנסות – סכום הכנסת החייב ייקבע בהתאם לנתוני הכנסתו בפועל ואומדן מיצוי יכולת ההשתכרות של החייב. אומדן כושר ההשתכרות נקבע בהסתמך על מאפיינים דמוגרפיים ואישיותיים של החייב (המתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).  כן המליצה הוועדה על אימוץ תמריצים מסוימים לחייב לשם מיצוי יכולת השתכרותו בתקופת הפירעון.
 
ג. רכיב בני המשפחה – הוועדה המליצה על אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות המשפחתיות בין החייב לבן/ת-זוגו בחישוב הכנסתו הפנויה של החייב. עוד המליצה הוועדה על הגדרת בני המשפחה התלויים בחייב למחייתם.
 
3. פיתוח מערכת מחשוב תומכת החלטה לשימוש הנאמנים:
 במסגרת המלצותיה, אופיינה על-ידי הוועדה מערכת ממוחשבת לחישוב ההכנסה הפנויה של  חייב, בהתבסס על אמות המידה שגיבשה הוועדה. מערכת זו תשמש כלי עזר שימושי תומך החלטה עבור הנאמנים בפשיטת רגל. המערכת תפותח בכונס הרשמי בחודשים הקרובים, בתיאום עם הביטוח הלאומי, ותעמוד לרשות הנאמנים בפשיטת רגל באתר האינטרנט של הכונס הרשמי.
יישומן של המלצות הוועדה יחל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016.