פירוק חברות והקפאת הליכים - נתונים לשנת 2013

 
​סיכום פעילות שנתית מתוך כך פרטים על בקשות שנפתחו, צווי פירוק, הופעות בדיונים, סה"כ תיקי פעילות שנותרו פעילים ושנסגרו. מהנתונים עולה כי מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות האגף נכון ליום 31.12.2013 עמד על 7,347 תיקים. מדובר בעלייה של כ- 9% לעומת שנת 2012

בקשות שנפתחו בשנת 2013

 • במהלך שנת 2013 הוגשו ונפתחו בכלל מחוזות האגף 740 בקשות פירוק (לא כולל בקשות על-פי סעיף 350 לחוק החברות בעניין הקפאת הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל- 849 בקשות פירוק בשנת 2012. בנוסף, נפתחו בכלל מחוזות האגף 31 תיקים בבקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות (הקפאות הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל- 66 תיקים בשנת 2012.
 • חלוקה של סה"כ בקשות הפירוק שנפתחו על-פי המחוזות:


טבלה - מספר בקשות לפירוק שנפתחו 2013 

צווי פירוק בשנת 2013

 • בשנת 2013 ניתנו במחוזות השונים באגף 495 צווי פירוק, בהשוואה ל- 584 צווי פירוק שניתנו בשנת 2012 ו- 555 צווי פירוק שניתנו בשנת 2011; 
  טבלה- השוואה רב שנתית של צווי פירוק שניתנו 
גרף עוגה - מספר צווי פירוק בשנת 2013 
מספר צווי פירוק לשנים 2008-2013  

תיקי פירוק פעילים

 • מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות האגף נכון ליום 31.12.2013 עמד על 7,347 תיקים. מדובר בעלייה של כ- 9% לעומת שנת 2012, שמספר התיקים הפעילים בה עמד על 6,730 תיקים, ועלייה של כ- 18% לעומת שנת 2011, שמספר התיקים הפעילים בה עמד על 6,204 תיקי פירוק פעילים;

  טבלת השוואה רב שנתית של התיקים הפעילים בתחום פירוק החברות
 • חלוקת תיקי הפירוק הפעילים נכון ליום 31.12.2013 על-פי מחוזות האגף:טבלה - חלוקת תיקי הפירוק הפעילים על-פי מחוזות 

הופעות בדיונים משפטיים ותגובות פרקליטים בהליכי פירוק חברות בשנת 2013

 • במהלך השנה הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות האגף השונים ב- 1,611 דיונים בתחום פירוק החברות בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה ל- 1,823 דיונים במהלך שנת 2012.
 • ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי בכלל מחוזות האגף 4,133 תגובות בהליכי פירוק חברות שונים, בהשוואה ל- 3,695 תגובות בהליכי פירוק חברות שונים שניתנו במהלך שנת 2012. מדובר בעלייה של כ- 12% במספר התגובות שניתנו בהשוואה לשנת 2012.
 • חלוקת הופעות ותגובות הפרקליטים בהליכי פשיטת רגל לפי המחוזות השונים:טבלה - חלוקת הופעות בדיונים ותגובות הפרקליטים בהליכי פשיטת רגל לפי מחוזות 

סגירה וביטול של תיקי פירוק חברות

 • במהלך שנת 2013 נסגרו ובוטלו בכלל מחוזות האגף 384 תיקי פירוק חברות בחלוקה הבאה על-פי המחוזות:
 טבלה - מספר תיקי פירוק חברות שנסגרו ובוטלו במהלך שנת 2013
 • לעומת זאת בשנת 2012 מספר תיקי פירוק חברות שנסגרו ובוטלו בכלל מחוזות האגף עמד על 216 תיקים.