פשיטות הרגל – נתונים לשנת 2014

 
​הכונס הרשמי פועל מכוח פקודת החברות ופקודת פשיטת הרגל. מכוח חוקים אלה הכונס הרשמי מכהן כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על-ידי בית המשפט.

 • משעה שנתמנה מפרק (או נאמן בהקפאת הליכים) לחברה או נאמן לפושט רגל, או בעל תפקיד אחר, הכונס הרשמי מפקח על פעולותיהם ובמידת הצורך מדווח לבית המשפט, או פונה אליו לקבלת הוראות. במקרים מיוחדים, שיש בהם היבט ציבורי מיוחד, או כאשר לא מתמנה מפרק או נאמן אחר, אפשר למנות את הכונס הרשמי כמפרק חברה, או כנאמן בפשיטת רגל. 
 • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק ושיקום חברות ופשיטת רגל של יחידים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה בהליכים אלה המוגשת לבית המשפט.
 • קודם להגשת הבקשה לפשיטת הרגל או להליך הפירוק לבית המשפט, מוגשת להבקשה לכונס הרשמי, אשר נדרש להגיב לבקשה ולהמליץ על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב בהליך פשיטת הרגל ועל זהות בעל התפקיד שימונה לניהול ההליך.
 • מכוח התיקון לפקודת פשיטת הרגל משנת 1996 הוקמה בכונס הרשמי יחידת חקירות, אשר תפקידה לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים.
 • פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על-ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות הכונס הרשמי בירושלים, בתל-אביב, בחיפה ובבאר שבע.  

סיכום פעילות הכונס הרשמי בשנת 2014

 • פשיטות רגל:
 • בשנת 2014 נמשכה מגמת הגידול בהיקף פעילות הכונס הרשמי בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים; מספר התיקים שבטיפול, לאחר שניתן בהם צו כינוס, בכלל מחוזות הכונס הרשמי על 43,185 תיקים, וזאת בהשוואה לשנת 2013, שבה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות הכונס הרשמי עמד על 36,721, ובהשוואה לשנת 2012, שבה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל המחוזות עמד על 29,725. מדובר בעלייה של כ- 18% בהשוואה לשנת 2013 ועלייה של כ- 45% בהשוואה לשנת 2012.
 • בתוך 3 שנים עלה מספר התיקים בכ- 88% (22,913 תיקים פעילים לאחר צו כינוס בשנת 2011) ובתוך 5 שנים העלייה מתבטאת בשיעור של כ- 220% (13,486 תיקים פעילים בשנת 2009).
  השוואה רב שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס בכל מחוזות הכונס
  גרף- השוואה רב שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס בכל מחוזות הכונס, בין השנים 2009-2014
 • חלוקת התיקים הפעילים לאחר שניתן בהם צו כינוס על-פי מחוזות הכונס הרשמי:
  טבלה - התיקים הפעילים לאחר שניתן בהם צו כינוס, בחלוקה למחוזות
 • במהלך שנת 2014 הוגשו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 14,497 בקשות לצו כינוס, בהשוואה ל-12,131 בקשות בשנת 2013 ול- 10,604 בקשות בשנת 2012. מדובר בעלייה של כ- 19.5% במספר הבקשות לצו כינוס לעומת שנת 2013.
  טבלת בקשות לצו כינוס 2012-2014
  גרף - בקשות שהוגשו לצו כינוס 2012-2014
 • החלוקה של הבקשות לצו כינוס שהוגשו על-פי מחוזות הכונס הרשמי:טבלה - חלוקה של הבקשות לצו כינוס שהוגשו לפי מחוזות 
 • במהלך שנת 2014 ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 13,228 צווי כינוס, נתון המציין עלייה של כ- 17% לעומת שנת 2013, שניתנו בה 11,256 צווי כינוס, ועלייה של כ- 28% לעומת שנת 2012, שניתנו בה 10,342 צווי כינוס. בראייה רב-שנתית מדובר בגידול נמשך במספר צווי הכינוס, המבטא עלייה בשיעור של 62% בפרק זמן של 3 שנים (8,145 צווי כינוס בשנת 2011), ועלייה בשיעור 226% בפרק זמן של 5 שנים (4,058 צווי כינוס בשנת 2009).
  השוואה רב שנתית של מספר צווי כינוס שניתנו

גרף עוגה - מספר צווי כינוס שניתנו בשנת 2014 במחוזות השונים 

גרף - מספר צווי כינוס בין השנים 2009-2014 

 • מתוך 12,838 צווי כינוס שניתנו על-פי בקשת חייב, 5,323 בקשות היו על-ידי החייב ו- 7,515 בקשות הוגשו באמצעות הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.
 • חלוקת צווי הכינוס שניתנו בשנת 2014 לפי סיווג מגיש הבקשה:
  טבלה - חלוקת תווי הכינוס לפי סיווג מגיש הבקשה
 • במהלך שנת 2014 הוגשו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 712 בקשות להסדר נושים לפי סעיף 19א לחוק בהשוואה ל-431 בקשות שהוגשו בשנת 2013. מדובר בעלייה של כ- 65% במספר בקשות אלו לעומת שנת 2013.
 • החלוקה של הבקשות שהוגשו בשנת 2014 להסדר נושים לפי סעיף 19א על-פי מחוזות הכונס הרשמי: טבלה - חלוקה של הבקשות להסדר נושים על-פי מחוזות
 • במהלך שנת 2014 ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 5,322 צווי פשיטות רגל, לעומת שנת 2013, שבמהלכה ניתנו 5,610 צווי פשיטת רגל, שנת 2012, שבמהלכה ניתנו 5,000 צווי פשיטת רגל, ושנת 2011, שבמהלכה ניתנו 3,737 צווי פשיטות-רגל. מדובר בירידה בשיעור של כ- 5% לעומת השנה הקודמת ובעלייה בשיעור של כ- 6% לעומת שנת 2011.
 • בראייה רב-שנתית מדובר בגידול בשיעור של כ- 42% בפרק זמן של 3 שנים (3,737 צווי פשיטת רגל בשנת 2011).השוואה רב שנתית של תיקים שניתן בהם צו פשיטת רגל גרף עוגה - מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בשנת 2014 

הגשת תביעות חוב מקוונות לכונס הרשמי באמצעות האינטרנט 

 • האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי השלים בחודש ספטמבר 2012, בשיתוף פעולה עם אגף מערכות מידע במשרד המשפטים, פיתוח והשקה של מערכת להגשת תביעות חוב באופן מקוון.
 • במסגרת ההגשה המקוונת, כל נושה או בא כוחו יכולים להגיש תביעת חוב באתר האינטרנט של הכונס הרשמי. השירות מייעל משמעותית את הליך הגשת תביעת החוב עבור הנושים ומהווה מהפכה של ממש בשירות הניתן לציבור, בעבודת הכונס הרשמי בתחום זה ובעבודת בעלי התפקידים. 
 • ההליך אף מאפשר להציג בפני בית המשפט בתוך פרק זמן מהיר תמונת מצב עדכנית של מצבת חובות החייב. כמו כן, מאפשר קליטה של תביעת חוב במערכת המחשובית של הכונס הרשמי, וממנה המערכת המקוונת שולחת למגיש תביעת החוב משוב מיידי על קליטתה של תביעת החוב, או אי קליטתה. במקביל המערכת מעדכנת את מגיש תביעת החוב בפרטי בעל התפקיד ובדרכי ההתקשרות עמו. בסמוך לאלה מועברת תביעת החוב באופן אוטומטי אל בעל התפקיד שמונה על-ידי בית המשפט לצורך בדיקה והכרעה בתביעת החוב.
 • במהלך שנת העבודה 2014 הורחב השימוש בהגשת תביעות חוב באופן מקוון, וכ- 70% מכלל תביעות החוב הוגשו באופן מקוון. במהלך השנה הותקנו ביוזמת הכונס הרשמי תקנות המחייבות הגשת תביעת חוב באופן מקוון כאשר מגיש הבקשה מיוצג על-ידי עורך-דין.
 • להלן מספר תביעות החוב שהוגשו בהשוואה רב-שנתית:
  טבלה מספר תביעות החוב שהוגשו בהשוואה רב-שנתית
 • מניתוח הנתונים לשנת 2014 עולה, כי מספר תביעות החוב המקוונות שהוגשו בתקופה זו עומד על 76,275 תביעות חוב מקוונות, המהוות כ- 70% מסך כל התביעות שהוגשו בתקופה זו. בהשוואה לשנת 2013, שהוגשו בה 41,383 תביעות חוב מקוונות, מדובר בעלייה של כ- 84% במספר תביעות החוב שהוגשו באופן מקוון.
 • מסך תביעות החוב המקוונות שהוגשו בתקופה זו, כ- 91% מהן הוגשו על-ידי עורכי-דין המשמשים כמייצגים (69,492 תביעות מקוונות) וכ- 9% מהתביעות המקוונות הוגשו על-ידי אזרחים שאינם מיוצגים (6,783 תביעות מקוונות);טבלה - חלוקה של הגשתתביעות החוב בשנת 2014, לפי מחוזות

נתוני תביעות חוב מקוונות וידניות בשנת 2014  

ניתוח השוואה של תביעות חוב מקוונות שהוגשו בשנת 2014  

הופעות בדיונים משפטיים בהליכי פשיטת רגל ומספר צווי הפטר בשנת 2014

 • הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות השונים ב- 15,645 דיונים בתחום פשיטת הרגל בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה להופעה ב-16,171 דיונים במהלך שנת 2013 וב- 13,745 דיונים במהלך שנת 2012. מתוך כלל הדיונים בתחום פשיטת הרגל, בשנת 2014 התקיימו 4,717 דיונים בבקשות לצווי הפטר לחייבים (בהשוואה ל-3,701 דיונים בשנת 2013 ול-2,532 דיונים בשנת 2012).
  טבלת הופעות בבית משפט בעניין פשיטות רגל לפי מאפיינים ומחוז
 • ניתנו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 3,117 צווי הפטר, בהשוואה ל- 2,042 צווי הפטר שניתנו בשנת 2013 ול- 1,511 צווי הפטר שניתנו בשנת 2012. נתון זה מהווה עלייה של כ- 53% במספר צווי ההפטר לעומת שנת 2013 ועלייה של כ- 106% לעומת שנת 2012.
  השוואה רב שנתית של מספר צווי הפטר שניתנו מספר צווי הפטר 2012-2014 

תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2014

 • במהלך השנה ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי בכלל המחוזות 37,416 תגובות בתיקי פשיטת רגל, בחלוקה הבאה, על-פי המחוזות:
  תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל לפי מחוז
 • הנתון המקביל בשנת 2013 עמד על 38,327 תגובות, ובשנת 2012 עמד על 31,082 תגובות. 

סגירה וביטול של תיקי פשיטת רגל

 • במהלך שנת 2014 נסגרו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 3,473 תיקי פשיטת רגל, בהשוואה ל- 2,280 תיקי פשיטת רגל שנסגרו בשנת 2013 ול- 2,100 תיקים שנסגרו בשנת 2012. בחלוקה הבאה, על-פי המחוזות:טבלת מספר תיקים שנסגרו למחוז בשנת 2014
 • מדובר בעלייה של כ- 52% במספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו לעומת השנה הקודמת.
 • במהלך השנה בוטלו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 3,017 תיקי פשיטת רגל (ללא תיקים שניתנו בהם הפטרים), בחלוקה הבאה על-פי המחוזות השונים:
  טבלה - מספר תיקי פשיטת הרגל שבוטלו, לפי מחוזות