פשיטות הרגל – נתונים לשנת 2013

 
​הכונס הרשמי פועל מכוח פקודת החברות ופקודת פשיטת-הרגל. מכוח חוקים אלה מכהן הכונס הרשמי כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על-ידי בית המשפט.

 • ​משעה שנתמנה מפרק (או נאמן בהקפאת הליכים) לחברה או נאמן לפושט רגל, או בעל תפקיד אחר, הכונס הרשמי מפקח על פעולותיהם ובמידת הצורך מדווח לבית המשפט, או פונה אליו לקבלת הוראות. במקרים מיוחדים, שיש בהם היבט ציבורי מיוחד, או כאשר לא מתמנה מפרק או נאמן אחר, אפשר למנות את הכונס הרשמי כמפרק חברה, או כנאמן בפשיטת רגל.
 • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק ושיקום חברות ופשיטת רגל של יחידים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה בהליכים אלה המוגשת לבית המשפט.
 • מכוח התיקון לפקודת פשיטת-הרגל משנת 1996 הוקמה בכונס הרשמי יחידת חקירות, המורכבת מאנשי מקצוע, רואי חשבון וכלכלנים, אשר תפקידם לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים, ולהגיש חוות-דעת לבית המשפט.
 • פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על-ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות האגף בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. 

סיכום פעילות הכונס הרשמי בשנת 2013

 • פשיטות רגל:
 • בשנת 2013 נמשכה מגמת הגידול בהיקף פעילות הכונס הרשמי בתחום פשיטת-הרגל על הליכיו השונים; מספר התיקים שבטיפול, לאחר שניתן בהם צו כינוס, בכלל מחוזות האגף היה 36,721 תיקים, וזאת בהשוואה לשנת 2012, שבה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות האגף עמד על 29,725 ולשנת 2011 שבה מספר התיקים עמד על 22,913. מדובר בעלייה של כ- 24% בהשוואה לשנת 2012 ועלייה של כ-60% בהשוואה לשנת 2011.

  השוואה רב שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס בכל מחוזות הכונס
 מספר תיקי פשיטות רגל פעילים לשנים 2008-2013
חלוקת תיקים פעילים לאחר שניתן בהן צו כינוס על-פי מחוזות הכונס 
 • במהלך שנת 2013 הוגשו בכלל מחוזות האגף 12,131 בקשות לצו כינוס, בהשוואה ל- 10,604 בקשות בשנת 2012. מדובר בעלייה של כ-14% במספר הבקשות.
 • חלוקת הבקשות לצו כינוס שהוגשו על-פי מחוזות האגף:
  טבלה - חלוקת הבקשות לצו כינוס שהוגשו על פי מחזות
 • במהלך שנת 2013 ניתנו בכלל מחוזות האגף 11,256 צווי כינוס, נתון המהווה עלייה של כ- 9% לעומת שנת 2012, שניתנו בה 10,342 צווי כינוס, ועלייה של כ- 38% לעומת שנת 2011, שניתנו בה 8,145 צווי כינוס. בראייה רב שנתית מדובר בגידול נמשך במספר צווי הכינוס, המבטא עלייה בשיעור של 81% בפרק זמן של 3 שנים (6,216 צווי כינוס בשנת 2010).
  השוואה רב שנתית של מספר צווי כינוס שניתנו
  גרף עוגה - מספר צווי כינוס בשנת 2013 לפי מחוזות

  מספר צווי כינוס על-פי שנים
 • במהלך שנת 2013 הוגשו בכלל מחוזות האגף 431 בקשות להסדר נושים לפי סעיף 19א לחוק.
 • חלוקת הבקשות שהוגשו להסדר נושים לפי סעיף 19א על-פי מחוזות האגף:טבלת בקשות שהוגשו להסדר נושים לפי מחוזות
 • במהלך שנת 2013 ניתנו בכלל מחוזות האגף 5,610  צווי פשיטות רגל, לעומת שנת 2012, שבמהלכה ניתנו 5,000 צווי פשיטת רגל, ושנת 2011, שבמהלכה ניתנו 3,737 צווי פשיטות-הרגל. מדובר בעלייה של כ- 12% במספר צווי פשיטת רגל לעומת שנת 2012 ובעלייה של 50% לעומת שנת 2011. העלייה באה לידי ביטוי בכל אחד ואחד ממחוזות האגף.
 • בראייה רב שנתית מדובר בגידול נמשך במספר צווי פשיטות-הרגל, המבטא עלייה בשיעור של 98% בפרק זמן של 3 שנים (2,834 צווי פשיטת רגל בשנת 2010).
  השוואה רב שנתית של תיקים שניתן בהם צו פשיטת רגל
 

מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל ב 2013 

 
 • הופעות בדיונים משפטיים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2013
 • במהלך שנת 2013 הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות האגף השונים ב-16,171 דיונים בתחום פשיטת-הרגל בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה להופעה ב- 13,745 דיונים במהלך שנת 2012. מדובר בעלייה של כ- 18% במספר ההופעות בדיונים משפטיים לעומת שנת 2012.
 • מתוך כלל הדיונים התקיימו 3,701 דיונים בבקשות לצווי הפטר לחייבים (בהשוואה ל- 2,532 דיונים בשנת 2012). מדובר בעלייה של 46% במספר הדיונים בבקשות לצווי הפטר לעומת שנת 2012.
 • במהלך השנה ניתנו בכלל מחוזות האגף 2,042 צווי הפטר, בהשוואה ל- 1,511 צווי הפטר שניתנו בשנת 2012. נתון זה מהווה עלייה של כ- 35% במספר צווי ההפטר לעומת שנת 2012.טבלת הופעות לפי מחוזות 
 • תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2013
 • במהלך שנת 2013 ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי בכלל מחוזות האגף 38,327 תגובות בהליכי פשיטת רגל שונים, בחלוקה הבאה על-פי המחוזות:
  טבלת תגובות לפי מחוז 
 • הנתון המקביל בשנת 2012 עמד על 31,082 תגובות. מדובר בעלייה של כ- 23% במספר התגובות שניתנו בהשוואה לשנת 2012. 
 • סגירה וביטול של תיקי פשיטת רגל
 • במהלך שנת 2013 נסגרו בכלל מחוזות האגף 2,280 תיקי פשיטת רגל, בהשוואה ל- 2,100 תיקים שנסגרו בשנת 2012, עלייה של כ- 8.5%, בחלוקה הבאה על-פי המחוזות:
   טבלה - מספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו במהלך שנת 2013, בחלוקה למחוזות
 • במהלך שנת 2013 בוטלו בכלל מחוזות האגף 3,662 תיקי פשיטת רגל, בחלוקה הבאה על-פי המחוזות השונים:
  טבלה - מספר תיקי פשיטת רגל שבוטלו במהלך שנת 2013, בחלוקה למחוזות