פשיטות הרגל – נתונים לשנת 2012

 
​האפוטרופוס הכללי מכהן גם ככונס הרשמי לפי פקודת החברות  ופקודת פשיטת הרגל. מכוח חוקים אלה מכהן הכונס הרשמי כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על ידי בית המשפט.

 • ​משעה שנתמנה מפרק  (או נאמן בהקפאת הליכים) לחברה או נאמן לפושט רגל, או בעל תפקיד אחר, הכונס הרשמי מפקח על פעולותיהם ובמידת הצורך מדווח לבית המשפט או פונה אליו לקבלת הוראות.
 • במקרים מיוחדים, בהם יש היבט ציבורי מיוחד, או כאשר לא מתמנה מפרק או נאמן אחר, ניתן למנות את הכונס הרשמי כמפרק חברה או כנאמן בפשיטת רגל.
 • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק ושיקום חברות ופשיטת רגל של יחידים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה בהליכים אלה המוגשת לבית המשפט.
 • מכוח התיקון לפקודת פשיטת הרגל משנת 1996, הוקמה בכונס הרשמי יחידת חקירות, המורכבת מאנשי מקצוע, רואי חשבון וכלכלנים, אשר תפקידם לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים, ולהגיש חוו”ד לבית המשפט.
 • פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות האגף בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.

סיכום פעילות הכונס הרשמי בשנת 2012

 • פשיטות רגל:
  1. בשנת 2012 נמשכה מגמת הגידול בהיקף פעילות הכונס הרשמי בתחום פשיטת הרגל על הליכיו השונים. מספר התיקים שבטיפול לאחר שניתן בהם צו כינוס בכלל מחוזות האגף, עמד על 29,725 תיקים. מדובר בעלייה של 30% לעומת שנת 2011 בה מספר התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות האגף עמד על 22,913 ובעלייה של כ- 68% לעומת שנת 2010 בה מספר התיקים עמד על 17,645.
   טבלת השוואה רב שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס
 • חלוקת התיקים הפעילים לאחר שניתן בהן צו כינוס על פי מחוזות האגף:
  חלוקת התיקים הפעילים לאחר שניתן בהן צו כינוס על פי מחוזות
 • במהלך השנה הוגשו בכלל מחוזות האגף 10,604 בקשות לצו כינוס. החלוקה של הבקשות לצו כינוס שהוגשו על פי מחוזות האגף: 
  חלוקה של הבקשות לצו
 • במהלך שנת 2012 ניתנו בכלל מחוזות האגף 10,342 צווי כינוס, נתון המהווה עלייה של כ- 27% לעומת שנת 2011 בה ניתנו 8,145 צווי כינוס ועלייה של 66% לעומת שנת 2010 בה נתנו 6,216 צווי כינוס. העלייה באה לידי ביטוי בכל אחד ממחוזות האגף.
 • בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת במספר צווי הכינוס המבטאת עלייה בשיעור של 155% בפרק זמן של 3 שנים.
  השוואה רב שנתית של מספר צווי כינוס שנתנו

  גרף עוגה - מספר צווי כינוס שניתנו בשנת 2012

  מספר צווי כינוס לשנים
 • במהלך שנת 2012 ניתנו בכלל מחוזות האגף 5,000 צווי פשיטות רגל, לעומת שנת 2011 במהלכה ניתנו 3,737 צווי פשיטות הרגל – עלייה ניכרת של כ- 34%. בהשוואה לשנת 2010 במהלכה ניתנו 2,834 צווי פשיטת רגל המדובר בעלייה של כ-  76%.
 • בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת במספר צווי פשיטות הרגל המבטאת עלייה בשיעור של 142% בפרק זמן של 3 שנים (2,061 צווי פשיטת רגל בשנת 2009) .
   השוואה רב שנתית של תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל
  מפר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בשנת 2012
    מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל לפי שנים
 • הופעות בדיונים משפטיים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2012:
 • במהלך השנה הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות האגף השונים ב- 13,745 דיונים בתחום פשיטת הרגל בבתי המשפט ברחבי הארץ. מתוך כלל הדיונים בתחום פשיטת הרגל; התקיימו 2,532 דיונים בבקשות לצווי הפטר לחייבים. סה"כ במהלך השנה ניתנו בכלל מחוזות האגף 1,511 צווי הפטר.
   הופעות בדיונים משפטיים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2012
 • תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2012
 • ניתנו ע”י פרקליטי הכונס הרשמי בכלל מחוזות האגף 31,082 תגובות בהליכי פשיטת רגל שונים, בחלוקה הבאה על פי המחוזות:
  תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת 2012
 • סגירת תיקי פשיטת רגל
 • נסגרו בכלל מחוזות האגף 2,100 תיקי פשיטת רגל בחלוקה הבאה על פי המחוזות: 
  טבלה - מספר תיקי פשיטת רגל שנסגרו, בחלוקה למחוזות