פשיטות הרגל – נתונים לשנת 2011

 

​האפוטרופוס הכללי מכהן גם ככונס הרשמי לפי פקודת החברות ופקודת פשיטת הרגל. מכוח חוקים אלה מכהן הכונס הרשמי כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על ידי בית המשפט.


 • ​משעה שנתמנה מפרק (או נאמן בהקפאת הליכים) לחברה או נאמן לפושט רגל, או בעל תפקיד אחר, הכונס הרשמי מפקח על פעולותיהם ובמידת הצורך מדווח לבית המשפט או פונה אליו לקבלת הוראות. במקרים מיוחדים, בהם יש היבט ציבורי מיוחד, או כאשר לא מתמנה מפרק או נאמן אחר, ניתן למנות את הכונס הרשמי כמפרק חברה או כנאמן בפשיטת רגל.
 • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק ושיקום חברות ופשיטת רגל של יחידים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה בהליכים אלה המוגשת לבית המשפט.
 • מכוח התיקון לפקודת פשיטת הרגל משנת 1996, הוקמה בכונס הרשמי יחידת חקירות, המורכבת מאנשי מקצוע, רואי חשבון וכלכלנים, אשר תפקידם לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים, ולהגיש חוו“ד לבית המשפט.
 • פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות האגף בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.

סיכום פעילות הכונס הרשמי בשנת 2011

 • במהלך שנת העבודה 2011 נמשכה מגמת העלייה וההתרחבות בהיקף פעילות הכונס הרשמי במחוזות השונים;
 • פשיטות רגל
  1. במהלך השנה הוגשו 66,084 בקשות שונות בתיקי צווי כינוס, נתון המבטא עלייה של למעלה מ- 28% בהיקף הבקשות השונות בתיקים אלו לעומת שנת 2010. קו העלייה הינו רציף מזה מספר שנים כאשר בתוך פרק זמן של 3 שנים עלה היקף הבקשות השונות בשיעור של כ- 73%.
  2. במקביל חלה עליה במספר התיקים שבטיפול לאחר שניתן בהם צו כינוס. בשנת 2011 מספר, התיקים לאחר צו כינוס בכלל מחוזות האגף עמד על 22,913 תיקים לעומת 17,645 בשנת 2010 עלייה של כ- 30%.
 • בקשות בתיקי צו כינוס ומספר תיקים בטיפול לאחר מתן צו כינוס בין השנים 2008-2011 (בכל מחוזות האגף):

טבלה - בקשות בתיקי צו כינוס ומספר תיקים בטיפול לאחר מתן צו כינוס בין השנים 2008-2011
 גרף - בקשות שונות בתיקי צו כינוס בין השנים 2008-2011

 גרף - תיקים בטיפול לאחר צו כינוס בין השנים 2008-2011

 • במהלך שנת 2011 ניתנו בכלל מחוזות האגף 7,633 צווי כינוס, נתון המהווה עלייה ניכרת של 36% לעומת שנת 2010 בה נתנו 5,608 צווי כינוס. העלייה באה לידי ביטוי בכל אחד ממחוזות האגף. בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת במספר צווי הכינוס המבטאת עלייה בשיעור של 145% בפרק זמן של 3 שנים.
 • מספר צווי כינוס שניתנו בשנים 2008-2011 בכל מחוזות האגף:

טבלת בקשות בתיקי צו כינוס ומספר תיקים בטיפול לאחר מתן צו כינוס בין השנים 2008-2011  

 גרף עוגה - מספר צווי כינוס שנתנו בשנת 2011, בחלוקה לפי מחוזות

 גרף - מספר צווי כינוס בין השנים 2008-2011

 • במהלך שנת 2011 ניתנו בכלל מחוזות האגף 3,708 צווי פשיטות הרגל, לעומת שנת 2010 במהלכה ניתנו 2,830 צווי פשיטת רגל - עלייה ניכרת של 31%. בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת המבטאת עלייה בשיעור של 110% בפרק זמן של 3 שנים (1,762 צווי פשיטת רגל בשנת 2008).
 • מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בשנים 2008-2011 בכל מחוזות האגף:

 טבלת מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בשנים 2008-2011

 גרף עוגה - מספר תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בשנת 2011, בחלוקה לפי מחוזות

 גרף - תיקים בהם ניתן צו פשיטת רגל בין השנים 2008-2011