הוראות נוהל הכונס הרשמי לפסיקת שכר טרחת בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון

 

דברי הסבר:
הוראות נוהל זה נובעות ממעורבותו של הכונס הרשמי בבקשות לפסיקת שכר טרחת בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון (כינוסי נכסים, פירוקים, הסדרים, הקפאות הליכים, ופשיטות רגל), וזאת מכח מעמדו בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, בכללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם), התשמ"ה- 1985 (להלן יחד: תקנות השכר). מטרת הנוהל, בין היתר, להתוות כללים אחידים להתייחסות לבקשות מעין אלה, תוך הסתמכות על הדין והסתייעות בהלכה הפסוקה המתפתחת בתחום. הנוהל נועד בנוסף לשמש כמדריך לעוסקים בתחום תוך שקיפות בפני נושים וצדדים מעוניינים.   

 

לעיון בנוהל לחץ/י