סקירת תפקידי הכנ"ר בפירוק חברות

 
הגדרת תפקיד ומעמד הכונס הרשמי וכמו כן פירוט תפקידו בתהליך פרוק חברות

​הכונס הרשמי – תפקידו ומעמדו

 • הכונס הרשמי הוא תאגיד סטטוטורי, הפועל במסגרת אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים ופעולותיו מבוצעות על ידי פרקליטים, מפקחים וחוקרים במחוזות האגף בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.
 • במסגרת תפקידו, משמש הכונס הרשמי כקצין בית המשפט, עורך חקירות במטרה לגלות את סיבות קריסתה הכלכלית של החברה, מפקח אחר הליכי פירוק חברות ופשיטת הרגל, מפקח על מפרקי חברות, כונסי נכסים ונאמנים בפשיטות רגל וממלא מקומם במקרים מסוימים בהם לא התמנה מפרק לחברה או נאמן בפשיטת רגל, מכנס אסיפות נושים, מופיע בדיונים בבתי המשפט, מממש נכסים, מחלק דיבידנדים ועוד.
 • הכונס הרשמי הינו צד לכל הליך על פי פקודת פשיטת החברות, ואין לקיים דיון בהליך לפי הפקודה אם לא הוזמן אליו. הכונס הרשמי רשאי להביע עמדתו בכתב, כמו כן, רשאי לבקש במהלך הדיון בקשות בע"פ. כמו כן, הכונס הרשמי מעורב בקריסות כלכליות מורכבות בהתאם לסעיפים 350 ו- 303 לחוק החברות.

תפקידי הכונס הרשמי בפרוק חברות

 1. הכונס הרשמי כמפרק- בהתאם לסעיף 300(ד) לחוק החברות הכונס הרשמי משמש כמפרק זמני ולעיתים קרובות גם כמפרק קבוע אם לא התמנה מפרק בהתאם לאסיפת הנושים. במסגרת תפקידו זה מבצע הכונס הרשמי את הפעולות הבאות:
  • ניהול כספי הפירוק חקירות, מימוש נכסים, ניהול הליכים בשם החברה בכל תובענה או הליך משפטי, כינוס אסיפות נושים, חלוקת דיווידנדים, ניהול פנקסים ועוד.
  • כמו כן, הכונס הרשמי רשאי לבקש מבית המשפט למנות מנהל מיוחד לעסקי החברה ולנכסיה. בפועל הכונס הרשמי ממנה עו"ד ורו"ח מיומנים כמנהלים מיוחדים או עותר למינוי בעלי תפקיד בהתאם לטיב נכסי החברה (סעיף 318(א) לפקודת החברות).
 2. פיקוח הכונס הרשמי על המפרק ועל בעלי התפקידים המיוחדים-  לכונס הרשמי מסורה הסמכות לפקח על התנהגותו של המפרק ועל פעולותיו, והוא רשאי לשם כך לנקוט בפעולות הבאות (סעיף 314 לפקודת החברות):
  • לחקור בעניין פעולותיו ולנקוט בכל פעולה שתראה לו לנכון כאשר: המפרק לא מילא חובתו נאמנה או כאשר נושה או משתתף הגישו תלונה לכונס הרשמי על אופן התנהלות המפרק.
  • לדרוש מהמפרק לענות על כל שאלה ביחס לכל פירוק שהמפרק עוסק בו.
  • לבקש מבית המשפט לחקור תחת אזהרה את המפרק או כל אדם אחר בעניין הפירוק.
  • להורות על בדיקת הפנקסים והאסמכתאות של המפרק במקום המצאם ויכול הוא לשם כך למנות רו"ח או מבקר חשבונות (תקנה 43 לתקנות הפירוק).
 3. הזמנת הכונס הרשמי לכל הליך- בית המשפט לא יקיים דיון בהליך לפי פקודת החברות, אלא אם כן נוכח שהומצאה הזמנה לכונס הרשמי. אמנם הכונס הרשמי רשאי לנקוט עמדה לעניין הליך בבית המשפט על ידי מתן הודעה בכתב בלבד, מבלי להתייצב לדיון, אך בפועל מתייצב הכונס הרשמי למרבית הדיונים.
 4. בעל דין בכל בקשה- לפי סעיף 350 לחוק החברות.
 5. צד מעורב בבקשות לחלוקת הון- לפי סעיף 303 לחוק החברות.