בקשה לפירוק חברה על ידי החברה עצמה או על ידי נושים

 
​הסבר על תהליך הגשת בקשה לפירוק חברה; מי רשאי להגיש, מאילו סיבות וכיצד מתבצע התהליך עצמו.​

​מי רשאי להגיש בקשה לפרוק חברה

 • נושה, בעל מניות ואף החברה רשאים להגיש בקשה למתן צו פירוק לחברה (להלן: "המבקשים").
 • בעל מניות יוכל להגיש בקשה למתן צו פירוק ובלבד שהיה חבר בחברה לפחות 6 חודשים מתוך 18 החודשים שלפני תחילת הפירוק או שקיבל את המניות בירושה.

חדלות פירעונה של חברה

 • העילה הרווחת ביותר להגשת בקשה למתן צו לפירוקה של חברה היא חוסר יכולתה לפרוע את חובותיה. לפי סעיף 258 לפקודת החברות, חברה תיחשב כחדלת פירעון בהתקיים אחד מאלה:
 1. לחברה חוב כלפי נושה בסכום העולה על 5 ש"ח, שהגיע זמן פירעונו, אשר נמסרה לחברה דרישה לתשלומו מאת הנושה והחברה לא ענתה לדרישה זו תוך 3 שבועות.
 2. צו הוצאה לפועל או צו בית משפט לטובת נושה של החברה שלא קוים.
 3. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, שאין ביכולתה של החברה לשלם חובותיה, זאת לאחר שהביא בחשבון את כלל התחייבויותיה של החברה (העתידיות והמותנות).
 • בית המשפט קבע לא פעם כי סעד הפירוק הינו סעד דרסטי וניתן לעשותו רק במידה ומוצו כל ההליכים האחרים ולאחר שמוצו כל המאמצים האחרים לגבות את החוב.
 • עילות פרוק נוספות: הפקודה מונה עילות נוספות בגינן ניתן להגיש בקשה למתן צו פירוק לחברה, אם כי עילות אלה אינן נפוצות והשימוש בהן הוא מאד מצומצם:
 1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט.
 2. החברה לא התחילה את עסקיה בתוך שנה מיום שהתאגדה או הפסיקה את פעילותה למשך שנה.
 3. בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק.

בקשת הפירוק

 • • המבקשים יגישו את בקשתם למתן צו פירוק לחברה, בבית המשפט המחוזי בהתאם למפורט:

  1. יש להגיש את טופס הבקשה לבית המשפט המחוזי (טופס 1) מאומת בתצהיר על ידי עורך דין, בצירוף אישור מאת הכונס הרשמי על הפקדת פיקדון בסך 400 שקלים חדשים.
  2. יש למסור העתק מהבקשה למשרדי הכונס הרשמי, וככל שהמבקש הינו הנושה או בעל המניות ימציא העתק מהבקשה גם לחברה.
  3. לתשומת לב המבקשים -  בית המשפט לא ידון בבקשת פירוק אלא אם כן הוצג בפניו אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת הפקדון והעתק הבקשה.
  4. עם קביעת דיון בבקשה, יפרסמו המבקשים, 14 יום לפחות לפני מועד הדיון, הודעה בדבר הבקשה והמועד לדיון בה (טופס 3). ההודעה תפורסם ברשומות ובעיתון היומי הנדפס בשפה העברית (חברה שעסקיה מתנהלים בשפה הערבית – תפורסם ההודעה בעיתון יומי בשפה הערבית).
  5. הצגה של תעודה מאת הרשם או מאת פקיד בית המשפט אשר הוסמך לכך המאשרת כי המבקש מילא אחר כל הוראות התקנות הנוגעות להגשת בקשת פירוק. להלן: תעודת ההשלמה.
   

צדדים שלישים להגשת הבקשה – הליכים נוספים

 

 1. אדם יורשה להשתתף בדיון בבקשת הפירוק רק אם הודיע למבקש על כוונתו להשתתף בדיון 7 ימים קודם המועד שנקבע. 
 2. התנגדות לבקשת הפירוק תוגש לבית המשפט לא פחות מ-7 ימים לפני המועד שנקבע לדיון. ההתנגדות תנומק ותלווה בתצהיר חתום על ידי עו"ד. במידה ולא מוגשת התנגדות כנדרש, לא תישמע ההתנגדות ביום הדיון בבקשה.
 3. ביטל המבקש את בקשתו או שזנח את הטיפול בה, רשאי בית המשפט על פי בקשת נושה או בעל מניות אחרים לצוות על חילופי המבקשים.