שכר טרחה לבעלי תפקיד

 
​תהליך הגשת בקשה לשכר טרחה, הגורמים המשיבים והוראות כלליות

הגשת הבקשה (תקנה 6(ב) לתקנות מינוי מפרקים ושכרם)

  • בעל תפקיד יגיש בקשתו לשכר טרחה לבית המשפט. הבקשה תלווה במסמכים הבאים:
  1. דו"ח כספי של בעל התפקיד.
  2. תצהיר חתום על ידי עו"ד.
  3. בקורת רו"ח את הדו"ח, אולם מטעמים מיוחדים רשאי בית המשפט לפטור את בעל התפקיד מהחובה למסור את הדו"ח לביקורת האמורה.

הוראות כלליות

  • הכונס הרשמי והנושים יהיו רשאים להתייצב לכל דיון בבקשה ולהביע עמדתם (תקנה 6(ג1) לתקנות מינוי מפרקים ושכרם).
  • הכונס הרשמי יתייצב בכל דיון בבקשה, אשר הנושה המובטח קיבל דיבידנד מעל ל- 90% מגובה חובו.
  • לבית המשפט קיימת סמכות להיוועץ בכל אדם בדונו בבקשה (תקנה 6(ד)).