תיק אגרקסקו יצוא בע“מ

 
​חברת אגרקסקו יצוא בע“מ עסקה בשיווק תוצרת חקלאית בארץ ובחו“ל, בעיקר במדינות אירופה.
החברה שלטה במהלך השנים בחלק הארי של שוק יצוא התוצרת החקלאית של מדינת ישראל, ותפסה חלק ניכר של השוק במדינות אירופה.

  • ​המדובר בחברה, אשר כ- 30% ממניותיה מוחזקות בידי המדינה, 11% בידי חברת תנובה והיתרה בידי ”מועצת הצמחים“, אשר הינה תאגיד סטטוטורי.
  • לפי בקשת החברה, ביום 30.6.11 הורה ביהמ“ש על מתן צו הקפאת הליכים. צו הקפאת ההליכים ניתן לנוכח משבר מתמשך וקשה אליו נקלעה החברה והחשש המהותי ליצירת ”כדור שלג“ אשר יביא להעמדת חובות החברה לפירעון מיידי. במסגרת הבקשה אישרה החברה כי הפעלתה הינה גירעונית והפסדית וסך חובותיה מגיע לכדי 106 מיליון יורו.
  • הבקשה העלתה סיבות שונות אשר תרמו לקריסה, וביניהן קשיים חיצוניים וחשדות לניהול בעייתי כגון חכירת אוניות במחיר גבוה, מבנה עסקי בעייתי, אי-סדרים והעסקת יתר של עובדים. הואיל והסיבות הנ“ל עלולות היו להתגלות כקצה קרחון, פעל הכונס הרשמי לפתיחת חקירה מקיפה בעניין דרך ניהולה והתנהלותה של החברה במסגרת הקפאת הליכים, ועוד בטרם שהחברה נקלעה לפירוק.
  • במסגרת בקשה להארכת צו הקפאת ההליכים, קבע בית המשפט בהחלטה מיום 5.7.11, כי האינטרס הציבורי אינו מתמצה, בנסיבות המקרה, אך ורק בפתרון החלקי של הפעלת החברה ותשלום חלק יחסי של החובות ודרש באורח חד-משמעי כי תתקיים חקירה מעמיקה וממצה של נסיבות הקריסה ובמידת הצורך אף ימוצה הדין עם מי שימצא אחראי לביצוע פעולות שלא כדין.
  • בסוף חודש אוגוסט 2011 הסמיך בית המשפט, לבקשת הכונס הרשמי והנאמנים, עו“ד ורו“ח שלמה נס ורו“ח אלי שפלר, את משרד רו"ח דרור אביב לבצע פעולות בדיקה וחקירה, בפיקוחם של הכונס הרשמי והנאמן, בדבר הנסיבות שהובילו את החברה למצבה הנוכחי.
  • בהחלטתו מיום 30.8.11 קבע בית המשפט כי אפסו הסיכויים להגיע להסדר שיספק את הנושים וקבע כי על החברה להתפרק. בסופו של דבר פעילות החברה נמכרה לגורמים פרטיים במסגרת הליך הפירוק הזמני, ללא הסדר נושים.
  • סוגיה עקרונית שהתעוררה במהלך הפירוק נוגעת למעמדם של המגדלים אשר סיפקו את התוצרת החקלאית לחברה. האם נשמרה בידיהם הבעלות בתוצרת החקלאית ששיווקה החברה או שמא עם העברת התוצרת לידי החברה לצורך שיווקה, עברה הבעלות בתוצרת לרשות החברה. שאלה זו עקרונית לעניין סיווג מעמדם של המגדלים מול הנושים המובטחים, בכל הנוגע לפירעון החוב כלפיהם.
  • סוגיה נוספת שעלתה נגעה למעמדם של עובדי החברה מכח הסכמים קיבוציים שונים. בעקבות מספר ישיבות שהתקיימו בין משרדי ממשלה שונים, בהן היה מעורב הכונס הרשמי, הושגו הסכמות בעניין זה אשר אושרו על ידי בית המשפט.
  • החקירה לברור נסיבות קריסת החברה מצויה בעיצומה, תחת הנחיותיו של הכונס הרשמי. החקירה נמשכת מספר חודשים הן בשל מורכבותה והיקפה והן בשל הדרישה לחקור פעולות רבות ומגוונות שחלקן בוצעו לפני שנים רבות.