מאגר מנהלים מיוחדים

 

עם מתן צו כינוס לנכסי חייב ולבקשת הכונס הרשמי, ממנה בית משפט מנהל מיוחד לנכסי החייב, אשר תפקידיו, בין היתר, כינוס, שמירה, וניהול נכסי החייב ובירור יכולתו הכלכלית​.​


רשאים לכהן כמנהלים מיוחדים עורכי דין ורואי חשבון שנכללים במאגר המנהלים המיוחדים, זאת לאחר שנבחרו בהליך אותו עורך הכונס הרשמי מדי שלוש שנים. כדבר שבשגרה, עם הכרזת החייב פושט רגל, מתמנה המנהל המיוחד המכהן לנאמן לנכסי החייב.

בגיבוש מאגר המנהלים המיוחדים, בוחן הכונס הרשמי את עמידת המועמדים בתנאי הסף ובדרישות הכונס הרשמי (כפי שמפורטים במסמכי ההזמנה להגשת מועמדות), וכן את הציונים שקיבלו המועמדים, הכוללים, בין היתר, בחינה מקצועית, בחינת ותק והשתלמות של המועמד בתחום חדלות הפירעון, וראיון אישי על ידי ועדת בוחנים. המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר הם שמתקבלים למאגר.

יוער כי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, (פורסם ברשומות ביום 15 במרס 2018), אשר יכנס לתוקף בספטמבר 2019, קובע הוראות אחרות ביחס לאופן גיבוש המאגר.

 

 

רשימת מינויי מנהלים מיוחדים בהליכי פשיטת רגל משנת 2011, בחלוקה לפי מחוזות הכונס הרשמי

 

נתונים המופיעים בדו"ח תיקים בטיפול בעלי תפקיד מבוססים על מידע המעודכן במערכות הכונס הרשמי ולפיכך תיתכן סטייה מזערית בהם בבחינת ט.ל.ח.