הסבר לטפסים עיקריים בהליכי פשיטת רגל

 

להלן הסבר מפורט למילוי טפסים עיקריים בהליכי פשיטת רגל.

לדף הטפסים (כולל טופס 4 וטופס 5)


הסבר לטופס 4 - בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל:

 • חייב, אשר לו חובות של לפחות 17,514 ₪, אשר נוצרו בתום לב, זכאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל. ₪, אשר נוצרו בתום לב, זכאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.
 • את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים. העתק אחד ישאר בידי הכנ"ר. העתק אחד יוגש על ידי החייב לבית המשפט והעתק אחד ישאר בידי החייב.
 • הבקשה מוגשת לבית המשפט שבמקום מגוריו של החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.
 • פקדון בגין פתיחת תיק בכונס הרשמי הינו 1600 ₪. יש להציג קבלה משולמת עם פתיחת התיק.
 • יחד עם הגשת הבקשה יש להגיש את טופס 5.   
 • יש להקפיד על רישום כתובת עדכנית אשר תחייב את החייב בקבלת דברי דואר.
 • ליד כתובת המגורים יש לציין מספר טלפון עדכני של החייב. 
 • יש לדייק במספר הנושים ובגובה החובות (סעיפים 1 ו – 2 לבקשה ולבדוק התאמה לטופס 5).
 • המסמך ערוך כתצהיר ויש להקפיד על חתימתו בפני עורך דין.
 • יש להגיש את הטופס חתום בחתימה מקורית (ולא צילום).

הסבר לטופס התחייבות החייב עם הינתן צו הכינוס:

 • חייב אשר פותח בהליכי פשיטת רגל חייב לחתום על טופס התחייבות.
 • את הטופס מגישים במשרדי הכנ"ר בעת הגשת בקשת החייב למתן צו כינוס.
 • יש לקרוא הטופס ולחתום חתימה מקורית בתחתית הדף. לתשומת לב החייב, יש להקפיד ולמלא על כל ההתחייבויות אשר מופיעות בטופס זה.
 • יש להקפיד על שליחת צו הכינוס לכל הנושים (בין אם פתחו תיק הוצאה לפועל ובין אם לא פתחו תיק כזה).

הסבר לטופס 5א – כתב ויתור על סודיות:

 • יש למלא הטופס, הערוך כתצהיר ולהקפיד על חתימתו בפני עורך דין.
 • את הטופס יש לצרף לכל העתק מבקשת החייב למתן צו כינוס.

הסבר לטופס 5 – דין וחשבון על חובות ונכסים:

 • יש להגיש מסמך זה כשהוא מודפס.
 • יש לחתום על טופס זה, הערוך כתצהיר, בפני עורך דין ולהגישו בחתימה המקורית (לא בצילום).
 • טופס זה מוגש יחד עם בקשת החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל.
 • הטופס מוגש בשלושה העתקים (כל אחד מצורף להעתק מבקשת החייב לצו כינוס).
 • בגין הגשת דין וחשבון זה אין צורך בתשלום אגרה נוספת מלבד האגרה המשולמת עם פתיחת תיק פשיטת הרגל.
 • יש להקפיד על מילוי כתובת המגורים המדויקת.
 • יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות כולל הספח. כמו כן, יש לוודא כי הצילום ברור וקריא.
 • במקרה של גירושין יש לצרף תעודת גירושין והסכם גירושין (יש לצרף תעודה או הסכם מקוריים או כאלה הנושאים מתאים למקור על ידי עורך דין).
 • בחלק ב' לטופס (שכותרתו חובות) - יש להקפיד על מילוי כל החובות. יש להדגיש: פרוט כל החובות, הן אלו שנפתח לגביהם תיק הוצאה לפועל והן אלו שלא נפתח לגביהם. יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר החובות בחלק זה לבין מספר הנושים שצוינו בסעיף 1 ו- 2 לטופס 4 (בקשת החייב לצו כינוס).
 • במקרה של חוב אשר קיים לגביו שעבוד (משכנתא, משכון וכיוצ"ב), יש לצרף את כל מסמכי השעבוד (אישור מקורי של מסמכי השעבוד).
 • בחלק ג' לטופס (שכותרתו הוצאות) - יש לפרט את כל ההוצאות ולצרף:
  1. הסכם שכירות בתוקף.
  2. יתרת משכנתא בתוקף.
  3. אסמכתאות לאחזקת בית שוטפת (חשבון חשמל אחרון, חשבון טלפון וכיוצ"ב)(ניתן להגיש צילומים של האסמכתאות הנ"ל).
 • בחלק ד' לטופס (שכותרתו הליכים משפטיים) - יש לציין הן הליכים משפטיים שמתנהלים נגד החייב והן הליכים משפטיים שנפתחו ביוזמת החייב.
 • בחלק ה' לטופס (שכותרתו פרטים על עיסוק והכנסות) - יש לציין בצורה ברורה את מקום עבודת החייב ובן/בת זוגו ואת פרטי מקום העבודה.
  1. יש לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים.
  2. יש לצרף טופס 106 או דו"ח אחרון למס הכנסה.
  3. יש לציין את מקורות ההכנסה של כל הבגירים המתגוררים עם החייב באותה כתובת מגורים ולצרף תלושי שכר שלהם. 
 • בחלק ו' לטופס (שכותרתו נכסים וזכויות) - יש למלא פרטי הנכסים שבבעלות החייב ולצרף אסמכתאות מתאימות (נסח טאבו וכיוצ"ב).
  1. יש למלא פרטים אודות נכסים שהועברו מידי החייב לצד ג' בעשר השנים האחרונות. יש לצרף את המסמכים המעידים על ההעברה של הנכסים הנ"ל (חוזה מכר, נסחי טאבו).
  2. בסעיף 3 לחלק ו' (לגבי בעל חברה) יש לצרף תמצית של רשם החברות וכן דו"חות כספיים מבוקרים כפי שהוגשו למס הכנסה בשלוש השנים האחרונות לפעילות העסק.
  3. בסעיף 7 בפרק ו' יש לציין את פרטי כלי הרכב שבבעלות החייב ולצרף את רישיון הרכב.
 • בחלק ז' לטופס (שכותרתו חשבונות בנק וביטוחים) - יש לציין את כל הנכסים הכספיים שבבעלות החייב ובבעלות בן/בת הזוג וכן בבעלות הילדים הן הקטינים והן המתגוררים עם החייב, לרבות קופות גמל, ביטוחים, חסכונות, קרן פנסיה וביטוחי חיים (יש להמציא אישורים מקוריים מקופות הגמל, חברות הביטוח, בנקים וכל מקור אחר).

הסבר למילוי דו"ח על הכנסות והוצאות ל- 2 חודשים:

 • לאחר מתן צו כינוס לחייב, בין אם לבקשת החייב ובין אם לבקשת נושה, מחובתו של החייב לדווח לכונס הרשמי, אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו.
 • את הדו"ח הדו חודשי יש לשלוח למשרדי הכונס הרשמי ואם בתיק מונה מנהל מיוחד/נאמן יש לשלוח גם אליו.
 • אם החייב עובד כעצמאי מחובתו לצרף לדו"ח גם את דיווחיו לרשויות המס.
 • אם בני זוג המקיימים משק בית משותף נמצאים בהליך פשיטת רגל, הם יכולים להגיש דו"ח אחד ולהקפיד להגישו בכל אחד מהתיקים. על הדו"ח החודשי חותם החייב אשר מגישו.
 • אין תשלום אגרה בגין הגשת דו"ח זה.
 • יש לצרף לדו"ח החודשי את המסמכים הבאים:
  1. תלושי משכורת של החייב, בת זוגו והילדים הבגירים הגרים בבית.
  2. דיווח דו חודשי למע"מ.
  3. אם יש הכנסה מפנסיה – יש לצרף את האישור מקרן הפנסיה.
  4. ככל שיש הכנסה משכר דירה – יש לצרף אסמכתא להכנסה זו.
  5. אישור על קצבה ממל"ל.
  6. ככל שיש הכנסה מתמיכות – יש לציין את שם התומך, כתובתו ואסמכתא המעידה על התמיכה.
  7. הסכם שכירות עדכני.
  8. אישור על תשלום משכנתא.
  9. אסמכתאות להוצאות אחזקת בית.
  10. אסמכתאות על קניות מוצרי מוזן ומוצרים אחרים.
  11. ככל שיש רכב בבעלות החייב – יש לצרף את כל תשלומי אחזקת הרכב.
  12. אסמכתאות על הוצאות טלפון, כבלים והוצאות חינוך.

הסבר למילוי בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל:

 • נושה, המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל כנגד חייב, זכאי להגיש בקשת נושה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל בגין חוב שהחייב חייב לו בסך מינימלי של 87,564 ₪.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט שבאזור מגוריו של החייב או מקום עסקו או נכסיו.
 • על הנושה לשלם פקדון בגין פתיחת התיק במשרדי הכנ"ר בסך 1,600 ₪ (יש לצרף לבקשה אישור על התשלום).
 • יש לציין את שם החייב, תעודת זהות וכתובת המגורים של החייב.
 • יש לציין את מקור החוב ולצרף אסמכתא לקיומו.
 • יש להגיש את הבקשה בארבעה העתקים (ההעתקים מיועדים אל: הכנ"ר, בית המשפט, הנושה החייב) כשהיא מודפסת, ערוכה כתצהיר וחתומה בפני עורך דין.

הסבר לטופס 13 - הצעת פשרה (לפי סעיף 19א, או 33, או 52 לפקודה):

 • חייב, אשר לו חובות של לפחות 35,028 ₪, אשר נוצרו בתום לב, זכאי להגיש בקשה לפתיחת הליך פשרה עם נושיו לפי סעיף 19א.​
 • הסבר למילוי טופס תביעת חוב
 • נושה, הטוען לחוב מחייב אשר כנגדו ניתן צו כינוס, צריך להגיש טופס תביעת חוב למשרדי הכונס הרשמי.
 • את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס כנגד החייב.
 • את הטופס יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט או ישירות למשרדי הכונס הרשמי.
 • הגשת תביעת חוב אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • יש להגיש לכונס הרשמי עותק אחד מתביעת החוב.
 • יש לוודא כי שם החייב מופיע בראש המסמך.
 • יש למלא פרטים מלאים ומדויקים של הנושה.
 • יש לציין סכום מדויק של החוב נכון ליום מתן צו הכינוס.
 • יש לצרף אסמכתאות על החוב (פסק דין או כל הוכחה אחרת לקיומו של החוב).
 • יש לחתום על תביעת החוב, הערוכה כתצהיר, בפני עורך דין. 

הסבר למילוי טופס תביעת חוב – עובד

 • מי שעבד אצל מי שניתן כנגדו צו כינוס וטוען כי חייבים לו שכר עבודה, עליו להגיש תביעת חוב.
 • את תביעת החוב יש להגיש בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס.
 • עצם הגשת תביעת החוב אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • את תביעת החוב יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט או ישירות למשרדי הכונס הרשמי.
 • ככל שאין כספים בקופת הכינוס, יהיה על העובד לשלם את שכר טרחת המנהל המיוחד בבדיקת תביעת החוב בסך של 315 ₪ כולל מע"מ (זאת לאחר הגשת תביעת החוב, עצם ההגשה אינה כרוכה בתשלום).
 • תביעת החוב נבדקת על ידי בעל תפקיד ומועברת לתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • לתביעת החוב של העובד יש לצרף תלושי שכר, הסכם עבודה. 

הסבר למילוי טופס כתב ערבות

 • טופס זה מיועד לחתימה על ידי עו"ד או רו"ח שמונו כבעלי תפקיד בתיק.