הסבר למילוי טופס בקשה לצו קיום צוואה

 
להלן הסבר והבהרות לגבי מילוי טופס בקשה לצו קיום צוואה בהתאם לסדר ונוסח סעיפי הטופס כפי שנקבעו בתקנות.

 

 • אין בהסבר להלן כדי להוות יעוץ משפטי או תחליף לצורך בייעוץ משפטי בכל הנוגע להליך הגשת הבקשה ויישומו.

1. המבקש

 • (1) המבקש – שם פרטי ושם משפחה.
 • (2) מס' תעודת זהות.
 • (3) מענו – כתובת מגוריו של המבקש.
 • (4) עניינו במתן הצו – המבקש יכול שיהיה אחד הזוכים עפ"י הצוואה או מנהל העיזבון המצוין בצוואה או יורש של יורש שנפטר אחרי המנוח (עפ"י צו ירושה/ קיום צוואה של אותו יורש).
 • (5) מיוצג ע"י עו"ד – יש למלא במקרה שבו המבקש בחר להסתייע בעו"ד לצורך ייצוגו בהליך.
 • (6) המען להמצאת כתבי דין – יש למלא סעיף זה באחד משני מקרים: 
  • כאשר המבקש מיוצג ע"י עו"ד – יש לציין בסעיף זה את כתובתו של עורך הדין.
  • כאשר המבקש מבקש כי יישלח אליו דואר לכתובת שונה מהכתובת בה הוא מתגורר.

2. המוריש

 • (7) שם המוריש – שם פרטי ושם משפחה + מס' ת"ז (כפי שהם רשומים בתעודת הפטירה).
  "ומקום מושבו היה ב...":
  • במידה והמנוח היה תושב ישראל – יש לציין את שם עיר מגוריו בישראל.
  • במידה והיה תושב מדינה זרה – יש לציין שם המדינה.
 • "נפטר ביום" יש לציין תאריך פטירה. "ב..." – העיר/ה מדינה בה נפטר.
 • יש לסמן X בסעיף המתייחס לסטטוס של המנוח ביום מותו – האם היה רווק/ נשוי/ אלמן/ גרוש.
 • (8) להוכחת המוות יש לצרף תעודת פטירה.

3. הצוואה

 • יש לציין את סוג הצוואה. עפ"י סעיף 18 לחוק הירושה 4 סוגי צוואה: 
  • בכתב ידו של המנוח. 
  • בפני עדים.
  • בפני רשות (שופט, רשם לענייני ירושה, דיין בבית הדין, נוטריון).
  • בע"פ.
 • יש לסמן בטופס האם מצורפת צוואה מקורית. לצורך קיום הצוואה חובה לצרף צוואה מקורית. במקרה שהצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם יש לציין זאת בטופס. במקרה שלא נמצא מסמך צוואה מקורי – יש להגיש במקביל לבקשה זו גם בקשה לאישור העתק צוואה שבה יש לפרט מדוע לא מצורפת צוואה מקורית.

4. כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה:

 • יש לסמן X במקום הרלוונטי האם נכלל/לא נכלל בין היורשים: קטין, חסוי, יורש נעדר או תאגיד.

5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש:

 • יש למלא סעיף זה במקרה שבו אחד היורשים על פי הצוואה נפטר לפני המנוח. במקרה זה יחול סעיף 49 לחוק הירושה, משמע יש לציין בסעיף זה את פרטי ילדיו בלבד של אותו יורש שנפטר. במידה ולאותו יורש לא  היו ילדים – יש לציין כי לו היו לו ילדים.

6. שינויים לאחר פטירת המוריש יש למלא סעיף זה באחד משני מקרים: 

 • (9) כאשר חלק מהיורשים ויתרו על חלקם בעיזבון – יש לציין את שם הזוכה שהסתלק מחלקו וכן את פרטי הזוכה שלטובתו הסתלקו.
 • (10) כאשר מי מהזוכים עפ"י הצוואה נפטר אחרי המנוח. במקרה זה יבואו במקומו יורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה אלא אם המנוח ציין בצוואה למי יעבור חלקו של אותו זוכה לאחר מותו.
 • (11) הזוכים עפ"י הצוואה: יש לציין בסעיף זה את כל פרטי הזוכים עפ"י הצוואה כפי שמתבקש בטופס. במקרה שהיו שינויים לפני פטירת המוריש ואחרי פטירת המוריש (כפי האמור בסעיפים 5 ו – 6) יש לציין בסעיף 11 גם את ילדיהם/ יורשיהם של היורשים שנפטרו לפני המנוח או אחריו.
 • (12) יש לשלוח הודעות לכל הזוכים עפ"י הצוואה בדואר רשום וליידע אותם כי מוגשת בקשה לצו קיום צוואה: יש לציין בטופס את תאריך משלוח ההודעות. במידה ולא נשלחות הודעות יש לציין מה הסיבה לכך. לחילופין ניתן לצרף לבקשה אישורים של כל הזוכים עפ"י הצוואה בחתימת ידם כי הם מודעים לכך שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה.
 • (13) במקרה שבו המנוח/מנוחה ציינה בצוואתה אדם ספציפי שימונה כמנהל עיזבונה: יש למלא את שמו ומספר ת"ז שלו בטופס. אין במילוי פרטים אלה להוות כבקשה למינוי מנהל עיזבון. במידה והיורשים סבורים כי יש צורך למנות מנהל עיזבון – יגישו בקשה נפרדת למינוי מנהל עיזבון, ערוכה בתצהיר ולה תצורף אסמכתא לתשלום האגרה הקבועה בתקנות הירושה.
 • (14) "לרשם לענייני ירושה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל ו...": מקום מושבו של המנוח היה ב - יש לציין את שם העיר שבה היה מקום מושבו של המנוח. במקרה שהמנוח תושב מדינה זרה יש לציין את העיר בישראל בה נמצאים נכסיו.

תצהיר:

 • טופס הבקשה יהיה ערוך כתצהיר עליו יש לחתום בפני עו"ד, שופט, דיין בבית דין, או ראש רשות מקומית.