הסבר למילוי טופס בקשה לצו ירושה

 

להלן הסבר והבהרות לגבי מילוי טופס בקשה לצו ירושה בהתאם לסדר ונוסח סעיפי הטופס כפי שנקבעו בתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.


 • אין בהסבר להלן כדי להוות יעוץ משפטי או תחליף לצורך בייעוץ משפטי בכל הנוגע להליך הגשת הבקשה ויישומו.
 • בקשה לצו ירושה יש להגיש כאשר המנוח לא הותיר צוואה או במקרה שהצוואה שהותיר אינה חלה על כל רכושו.

חלק א': המבקש, המוריש ומעמד היורשים

1. המבקש:

 • (1) המבקש – שם פרטי ושם משפחה.
 • (2) מס' תעודת זהות. 
 • (3) מענו – כתובת מגוריו של המבקש.
 • (4) עניינו במתן הצו – המבקש יכול שיהיה אחד מיורשיו של המנוח או יורש של יורש שנפטר אחרי המנוח (עפ"י צו ירושה/קיום צוואה של אותו יורש).
 • (5) מיוצג ע"י עו"ד – יש למלא במקרה שבו המבקש בחר להסתייע בעו"ד לצורך ייצוגו בהליך.
 • (6) המען להמצאת כתבי דין – יש למלא סעיף זה באחד משני מקרים:
  1. כאשר המבקש מיוצג ע"י עו"ד – יש לציין בסעיף זה את כתובתו של עורך הדין.
  2. כאשר המבקש מבקש כי יישלח אליו דואר לכתובת שונה מהכתובת בה הוא מתגורר.

2. המוריש:

 • (7) שם המוריש – שם פרטי ושם משפחה + (8) מס' ת"ז (כפי שהם רשומים בתעודת הפטירה).
 • (9) "מקום מושבו היה ב...":
  1. במידה והמנוח היה תושב ישראל – יש לציין את שם עיר מגוריו בישראל.
  2. במידה והיה תושב מדינה זרה – יש לציין שם המדינה. 
 • (10) "נפטר ביום" – תאריך פטירה. "ב..." – העיר/המדינה בה נפטר. יש לסמן  X בסעיף המתייחס לסטטוס של המנוח ביום מותו – האם היה רווק/נשוי/אלמן/גרוש. 
 • (11) להוכחת המוות יש לצרף תעודת פטירה.

3. המוריש השאיר/לא השאיר צוואה:

 • במקרה שהמנוח הותיר צוואה שבה אינו מתייחס לכל רכושו – יש  להגיש גם בקשה לצו קיום צוואה וגם בקשה לצו ירושה – במקרה כזה יש לסמן בסעיף זה כי המנוח הותיר צוואה.
 • במקרה שבו המנוח לא הותיר צוואה ורוצים להגיש רק בקשה לצו ירושה – יש לסמן בסעיף זה כי המנוח לא הותיר צוואה.

4. כשרותם המשפטית של היורשים: 

 • יש לסמן X במקום הרלוונטי האם נכלל/לא נכלל בין היורשים: קטין, חסוי, יורש נעדר או תאגיד.

חלק ב': בן הזוג והקרובים של המוריש

1. בן זוגו של המוריש

 • (12) במידה והמנוח היה נשוי יש למלא את פרטי בן הזוג:
  1. אם בן זוגו של המנוח נפטר אחריו – יש למלא את תאריך פטירתו ואת פרטי יורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה שלו.
 • (13) זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעיזבון:
  1. (א) מכונית – יש למלא סעיף זה כאשר יורשים את המנוח רעייתו וילדיו. יש לציין סוג הרכב ומס' הרישוי של הרכב המשפחתי. במקרה שבו המנוח היה בעלים של יותר מרכב משפחתי אחד – יירשם רכב אחד בלבד ע"ש בת הזוג ויתר הרכבים יכללו בכלל העיזבון ויחולקו בין היורשים על פי החלוקה בצו הירושה.
  2. (ב) דירה – יש למלא סעיף זה כאשר המנוח היה נשוי לבן הזוג יותר משלוש שנים ובעת מותו לא היו לו ילדים או צאצאיהם או הורים.
 • (14) יש למלא סעיף זה במקרה שהמנוח היה נשוי בחייו אך בן הזוג נפטר לפניו.

2. קרוביו הסמוכים של המוריש:

 • (15) יש למלא את כל פרטיי ילדיו של המנוח שנולדו לו אי פעם.
 • (16) הורי המוריש וצאצאיהם – יש למלא פרטים של הורי המוריש וצאצאיהם (אחיו/אחייניו). יש למלא סעיף זה רק במקרה שלמנוח לא היו ילדים/צאצאים במותו.
 • (17) הורי הוריו של המוריש – יש למלא את פרטי סביו וסבתו של המוריש מצד האב ומצד האם. יש למלא סעיף זה רק במקרה שלמוריש לא היו ילדים או צאצאיהם או הורים או אחים/אחיינים.

חלק ג': שינויים לאחר פטירת המוריש

 • (18) יורשים אלה הסתלקו מחלקם בעיזבון – יש למלא סעיף זה במקרה שבו היורשים/חלק מהיורשים רוצים לוותר על חלקם בעזבון או על חלק יחסי מחלקם לטובת יורש אחר. יורש יכול להסתלק מכל חלקו בעיזבון או מחלק יחסי מחלקו (לדוגמא: יורש שמקבל 1/2 רוצה להסתלק מ-1/2 מחלקו, משמע חלקו לאחר ההסתלקות יהיה 1/4). לא ניתן לבצע הסתלקות מנכס ספציפי כגון: מכונית בלבד, דירה בלבד וכו'.
 • (19) מבין יורשי המנוח נפטרו לאחר מותו – יש למלא חלק זה במקרה שאת המנוח היו אמורים לרשת יורשים שהיו בחיים בשעת מותו אך נפטרו אחריו. בסעיף זה יש למלא את כל פרטי יורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה של אותו יורש.
 • יש לשלוח הודעות לכל היורשים עפ"י דין בדואר רשום וליידע אותם כי מוגשת בקשה לצו ירושה. יש לציין בטופס את תאריך משלוח ההודעות. במידה ולא נשלחות הודעות יש לציין מה הסיבה לכך. לחילופין ניתן לצרף לבקשה אישורים של כל היורשים בחתימת ידם כי הם מודעים לכך שמוגשת בקשה לצו ירושה.

חלק ד': היורשים וחלקיהם בעיזבון

 • יש למלא את כל פרטי היורשים כפי שמתבקש בטופס. בעמודה של כשרות משפטית יש לציין האם היורש הינו בגיר/קטין/חסוי (שמונה לו אפוטרופוס) או פסול דין. יש לציין את כל פרטי היורשים, לרבות יורשים של יורש שנפטר אחרי המנוח.

חלק ה': הצהרת המבקש

 • (20) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה: יש לציין אלו מסמכים צורפו לבקשה, כגון: תעודת פטירה, הודעות ליורשים וכו'.
 • (21) "לרשם לענייני ירושה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל ו... " מקום מושבו של המנוח היה ב – יש לציין את שם העיר שבה היה מקום מושבו של המנוח. במקרה שהמנוח תושב מדינה זרה יש לציין את העיר בישראל בה נמצאים נכסיו.

תצהיר 

 • על טופס הבקשה להיות ערוך כתצהיר עליו יש לחתום בפני עו"ד, שופט, דיין בבית דין, או ראש רשות מקומית.