שאלות ותשובות

 
 • ​1. שתי אסמכתאות לתשלום האגרה. ניתן לשלם בשרת התשלומים באינטרנט או באמצעות שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר – על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), תשנ"ח- 1998.
  2. טופס בקשה לצו ירושה, שמולא כהלכה, חתום בידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.
  3. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
  4. הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום, לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
  5. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור. 
        
  יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים מלאים: מקור + שלושה    
  העתקים. לבקשה שתשלח בדואר רשום תינתן קדימות על פני בקשה המוגשת בעמדת 
  קבלת הקהל.

 • ​1. שתי אסמכתאות לתשלום האגרה. ניתן לשלם בשרת התשלומים באינטרנט או באמצעות שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר – על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.
  2. טופס בקשה לצו קיום צוואה, שמולא כהלכה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.
  3. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
  4. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש במקביל לבקשה לקיום צוואה גם בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור וכן אישור תשלום אגרה הקבועה בתקנות.
  5. הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
  6. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

  יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים מלאים: מקור + שלושה העתקים. לבקשה שתשלח בדואר רשום תינתן קדימות על פני בקשה המוגשת בעמדת
  קבלת הקהל.
 • ​בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף:
  1. נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות נכס מקרקעין על שם המנוח או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק באזור סמכותו של הרשם שאליו מוגשת הבקשה.
  2. כל מסמך זר, לרבות תעודת פטירה מקורית, יישא חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפק או חותמת אפוסטיל.
  3. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
  4. חוות דעת מומחה לגבי הדין הזר החל במקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.
 • ​בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע תוגש כבקשה נפרדת במקביל לבקשה לצו ירושה או לבקשה לצו קיום צוואה, בצרוף אגרה נפרדת בגין בקשה זו בשיעור הקבוע בתקנות.
  הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה במקרים הבאים בלבד:
  1. מבוקש למנות את מי שציין המצווה בצוואה.
  2. מבוקש למנות אדם שלא צויין בצוואה – רק בהסכמת כל היורשים על פי הצוואה. בקשה למינוי מנהל עיזבון במקביל לבקשה לצו ירושה – רק בהסכמת כל היורשים על פי דין. בכל מקרה אחר תוגש הבקשה מלכתחילה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • ​ניתן להוריד את הטפסים לבקשות הנ"ל וכן טפסים נוספים באתר הרשם לענייני ירושה תחת לשונית "טפסים".
 • ​1. ניתן לשלם האגרות באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שרת התשלומים באתר הרשם לענייני ירושה. לאחר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישורי התשלום ולצרפם לבקשה.
  2. ניתן לשלם את האגרות באמצעות כרטיס אשראי בעמדות תשלום חכמות שהוצבו לאחרונה במחוז תל-אביב והמרכז ובמחוז חיפה.
  3. ניתן לבצע הפקדה למספרי החשבון המפורטים כאן, בבנק הדואר, ולצרף לבקשה אישור על ההפקדה:
  אגרת פתיחת תיק – חשבון מס' 0021886 
  אגרת פרסום בעיתון – חשבון מס' 0021909
  שימו לב: הקפידו לשלם את האגרות לחשבונות הנכונים. אין לבצע העברה בנקאית מחשבון לחשבון.
  4. שוברי תשלום לביצוע תשלום בבנק הדואר מצויים בלשכות הרשם במחוזות.
  ניתן לפנות בדואר, בפקס, במייל או טלפונית ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.
 • תעריפי האגרות המעודכנים מתפרסמים באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה וכן במענה הטלפוני של הרשם. שימו לב: ב-1 לינואר וב-1 ליולי בכל שנה משתנים תעריפי האגרות .
 • ​פרטים ניתן לקבל באמצעות מערכת המידע המקוון באתר הרשם לענייני ירושה או באמצעות האימייל המתאים המופיע בלשונית "צור קשר" של המחוז המתאים או טלפונית בשעות קבלת הקהל. 
 • ​אדם המבקש להפקיד צוואתו, יגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבאזור מגוריו יחד עם צוואה מקורית, תעודת זהות ואישור על תשלום אגרה בגין הפקדת צוואה על פי הקבוע בתקנות.
  במידה והתמונה בתעודת הזהות אינה עדכנית, על המצווה להביא עימו בנוסף תעודה נוספת הכוללת תמונה עדכנית (דרכון, רשיון נהיגה).
  הפקדת הצוואה תיעשה על ידי המצווה עצמו בהתייצבות אישית ולא על ידי מיופה כוח או אדם אחר. הצוואה נשמרת וכן נרשם דבר הפקדתה במרשם הארצי המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי.
  רק המצווה עצמו יכול לקבל חזרה צוואה שהופקדה.
  מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם כל לקח בחזרה את הצוואה שהפקיד קודם לכן. החזרת צוואה כרוכה אף היא בתשלום אגרה.
  חשוב: בלשכות הרשם לענייני ירושה לא ניתן לקבל פרטים אודות צוואות שהופקדו כל עוד המצווה עודו בחיים.
 • ​עפ"י חוק הירושה ניתן לעשות צוואה גם בפני רשות. בכל הנוגע לרשם לענייני ירושה, משמעות עשיית צוואה בפניו הינה התייצבות המצווה בפני הרשם המאשר את הצוואה.
  עשיית צוואה יש לתאם מראש ע"י פנייה טלפונית ללשכת הרשם במחוז שבסמכותו מקום מגוריו של המצווה בשעות המענה הטלפוניות.
  על המצווה להגיע אישית במועד שנקבע לעשיית צוואתו ועמו תעודת זהות ומסמך הצוואה המקורי. אישור עשיית הצוואה הינו בשקול דעת הרשם לענייני ירושה אשר בפניו היא אמורה להעשות. במידה ועשיית הצוואה מתבצעת על המצווה לשלם אגרה עפ"י הקבוע בתקנות.
 • בירור האם צוואה מופקדת בלשכת הרשם לענייני ירושה ניתן לעשות אך ורק לאחר פטירת המצווה. לצורך הבירור יש להמציא בדואר או בפקס או באמצעות דוא"ל המתאים המופיע בלשונית "צור קשר" תחת המחוז המתאים, תעודת פטירה ע"ש המצווה ולצרף פנייה שתפרט את קרבתו של הפונה אל המנוח. ​
 • ​לאחר העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה, ניתן לפנות אל מזכירות בית המשפט אליו הועבר התיק לקבלת מספר תיק בית המשפט שניתן לו.
  לאחר שמס' התיק מועבר ללשכת הרשם לענייני ירושה הוא מעודכן וניתן לראותו מאותו השלב במערכת המידע המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • ​לצורך קבלת העתק של צו ירושה/קיום צוואה, שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה בלבד, יש לשלם את האגרה בגין העתקי צווים בשרת התשלומים עפ"י מספר ההעתקים המבוקש ולשלוח את אישור התשלום לפקס או לתיבת הדוא"ל של מזכירות הרשם במחוז בו ניתן הצו יחד עם פרטי המבקש.
  כל אדם זכאי לקבל העתק צו שניתן אחר מנוח.
  שימו לב: הרשם לענייני ירושה החל פעילות ב- 1.9.98 ורק מתאריך זה החל להנפיק צווים. לקבלת העתקי צווים שהוצאו ע"י בית המשפט המחוזי לפני מועד זה יש לפנות אל מזכירות בית המשפט המתאים.
 • ​לקבלת עותק של צו שניתן על ידי בית המשפט או בית הדין יש לפנות לבית המשפט או לבית הדין שהוציא את הצו.
 • ​בקשה להארכת תוקף מינוי מנהל עיזבון יש להגיש רק בבית המשפט לענייני משפחה, גם אם צו המינוי ניתן קודם לכן על ידי הרשם לענייני ירושה.
 • ​חוות דעת הדין הזר נדרשת לגבי בקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה אחר מנוח שמקום מושבו ביום מותו היה בחו"ל. את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר שחל במקום מושבו שח המנוח בעת פטירתו.
 • ​חותמת אפוסטיל נדרשת לגבי מסמכים רשמיים שנערכו מחוץ לישראל, כגון תעודות פטירה, תצהירים, ייפוי כוח. חותמת אפוסטיל היא חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך ע"י הגורם המוסמך במדינה בה הוצא המסמך הרלוונטי.
 • ​בקשה לתיקון טעות סופר בצו שניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי (לפני תחילת פעילותו של הרשם לענייני ירושה) יש להגיש לביהמ"ש לענייני משפחה שסמכותו במקום מושבו של המנוח.

  במקרה שבו ניתן צו קיום צוואה ע"י ביהמ"ש המחוזי ונתגלו נכסים על שם המנוח שהצוואה אינה חלה עליהם – יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה שסמכותו במקום מושבו של המנוח (ר' לעיל תשובה לשאלה 1 - הנחיות להגשת בקשה לצו ירושה).
  יש לצרף לבקשה זו העתק מצו קיום הצוואה שניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי. לאחר קבלת תגובת ב"כ היועמ"ש לממשלה באגף האפוטרופוס הכללי לבקשה, תועבר הבקשה לביהמ"ש לענייני משפחה .
 • ​באפשרותו של מי שמתנגד לבקשה לצו ירושה או לבקשת צו קיום צוואה להגיש התנגדות. את ההתנגדות יש להגיש עד 14 ימים מיום פרסום הבקשה.
  יחד עם ההתנגדות יש להגיש תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בהתנגדות.
  בנוסף, יש לשלם אגרת התנגדות ולצרף אישור על התשלום. גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט.


  במקרה שעברו 14 ימים מיום פרסום הבקשה ועדיין לא ניתן הצו – ניתן להגיש התנגדות וביחד איתה יש להגיש בקשה להארכת מועד.
 • ​בקשה למינוי מנהל עזבון זמני תוגש רק אם עדיין לא ניתן  צו ירושה או צו קיום צוואה.
  לאחר מתן צו ירושה או קיום צוואה לא יינתן מינוי זמני אלא קבוע בלבד.
  הבקשה  תוגש כבקשה נפרדת ערוכה בתצהיר בצרוף אגרת בקשה למינוי מנהל עזבון. גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט.
  בקשה למינוי  מנהל עזבון זמני ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה.
  כאשר המוריש השאיר צוואה ובה ציין את שמו של מנהל העזבון אותו מבוקש למנות- אין צורך בהסכמת כל היורשים הפוטנציאליים למינוי זה. בקשה זו תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט אשר ייבדקו הצורך במינוי המבוקש.

  כאשר המוריש לא ציין בצוואתו  שם כלשהוא או שציין שם של אדם אחר מזה שמבוקש למנותו- יש צורך בהסכמת כל היורשים הפוטנציאליים על מנת לגבש סמכותו של הרשם לענייני ירושה. אם אין הסכמה כזו -  הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.
  על מגיש הבקשה להראות קיומו של צורך ממשי במינוי.
  כאשר המוריש לא הותיר צוואה- מוסמך הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עזבון  רק אם צורפה לבקשה הסכמת כל היורשים הפוטנציאליים. אם אין הסכמה כזו תוגש הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.  
 • ​אופן הגשת בקשה לתיקון צו והטיפול בבקשה משתנים בהתאם לסוג ומקור הטעות בצו.

  אם התיקון הוא במספר תעודת הזהות  של היורשים או בשם של יורשים או תיקון טעות סופר שנפלה  בצו והטעות נובעת מהקלדה במערכת הרשם לענייני ירושה -  יש לפנות בכתב למשרדי הרשם במחוז המטפל - במייל, בפקס או בדואר - לציין בפניה את הטעות שנפלה בצו וכן כתובת למשלוח הצו המתוקן.
  תיקון טעות מסיבה זו אינו כרוך באגרה כלשהי והתיקון יבוצע כ-"שרות" ללא צורך בתשלום.

  אם הטעות בצו נובעת מטעות בבקשה שהוגשה  למתן צו יש להגיש  בקשה לתיקון צו ערוכה בתצהיר ובצירוף מסמכים התומכים בבקשה.  כמו כן, במקרה זה יש לשלם  אגרת "בקשה אחרת" ולצרף לבקשה את האישור על התשלום. גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט.

  אם תיקון הצו הוא בהוספת יורשים או בהסתלקות של יורשים מהצו שכבר ניתן, יש להגיש בקשה לתיקון  ערוכה בתצהיר ולציין כי עזבון המנוח טרם חולק.
  כמו כן יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
  במקרה זה יש לשלם אגרת תיקון צו ולצרף לבקשה את האישור על התשלום. גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט.

  בקשה לתיקון צו על ידי הוספת יורשים או הסתלקות מועברת לאחר הקלדה וסריקה, לתגובת היועץ המשפטי במחלקת האפוטרופוס הכללי במחוז המטפל ולאחר קבלת תגובת היועץ המשפטי מועברת הבקשה למתן החלטה על ידי רשם הירושה.

 • ​בקשה לעיכוב צו ירושה או לעיכוב צו קיום צוואה שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה יש להגיש כשהיא ערוכה בתצהיר וכוללת בין היתר את הסיבות המצדיקות את עיכוב ביצועו של הצו שניתן. ניתן להגיש את הבקשה בדואר או בהגשה לתיבת השרות במשרדי המחוז המטפל או בהגשה למשרדי הרשם בשעות קבלת הקהל.
  בנוסף, יש לשלם את אגרת עיכוב ביצוע צו.
  לבקשה יצורף אישור על ביצוע תשלום האגרה גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט.
  לאחר הקלדה וסריקה של הבקשה היא מועברת לתגובת היועץ המשפטי במחלקת האפוטרופוס הכללי במחוז ולאחר קבלת תגובת היועץ המשפטי מועברת הבקשה למתן החלטה על ידי רשם הירושה.
  במידה והצו שמבקשים לעכב את ביצועו ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש את הבקשה לעיכוב ישירות אל בית המשפט ולא למשרדי רשם הירושה
 • ​בקשה לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה תוגש ערוכה בתצהיר. לבקשה יצורף אישור על ביצוע תשלום אגרת ביטול צו גם אם האגרה שולמה באמצעות האינטרנט

  ניתן להגיש את הבקשה בדואר או בהנחת המסמכים בתיבת השרות במשרדי המחוז המטפל או בהגשה במשרדי הרשם במחוז המטפל בשעות קבלת הקהל.
   
  לאחר הקלדה וסריקה של הבקשה היא תועבר לתגובת היועץ המשפטי במחלקת האפוטרופוס הכללי במחוז המטפל.
  לאחר קבלת תגובת היועץ המשפטי תועבר הבקשה למתן החלטה על ידי רשם הירושה.

  במידה והצו שמבקשים לבטל ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש את הבקשה לביטול ישירות  לבית המשפט ולא למשרדי רשם הירושה.
 • כל בעל עניין בעזבון המנוח רשאי להגיש בקשה לעיין בתיק שנפתח בנושא העזבון.
  יש לנמק בבקשה את הסיבה לבקשת העיון ואת הקשר של המבקש למנוח.
  הבקשה כרוכה בתשלום אגרת עיון ויש לצרף לבקשה את אישור התשלום גם אם האגרה שולמה באתר האינטרנט.

  לאחר הגשת הבקשה לעיון בתיק, היא מובאת לאישור הרשם.
  במידה וניתן אישור לעיין בתיק יוזמן מגיש הבקשה או מיופה כוחו, להגיע למשרדי מזכירות הרשם לשם עיון בתיק בעת שעות קבלת הקהל.
  על המבקש, או מיופה כוחו,  להציג תעודה מזהה בעת הגעתו לעיין בתיק ולהפקידה עד לסיום העיון בו.
  לא ניתן להוציא את התיק ממזכירות הרשם . למבקש ניתנת אפשרות לצלם במזכירות הרשם מסמכים מתוך התיק בו עיין.
 • ​יורשים רשאים לערוך בינהם הסכם לחלוקת העזבון באופן שונה מהחלוקה על פי דין או על פי הקבוע בצוואה וזאת כל עוד לא חולק העזבון בין היורשים.
  על ההסכם להיות בכתב ולבטא את ההסכמות בין היורשים.

  ניתן להגיש את הסכם החלוקה בין היורשים לאישור בית המשפט לענייני משפחה אך אין חובה לעשות זאת.

  הרשם לענייני ירושה לא מאשר הסכם זה ולא יציין אותו בצו הירושה או צו קיום הצוואה.
 • ​הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה הינה על פי טופס שנקבע בתקנות והערוך כתצהיר.

  על המבקש לחתום על הבקשה בפני עורך דין המאמת את חתימתו.
   
  התנגדות לבקשה חייבת להיות מלווה בתצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בה וכך גם בקשה לביטול צו , עיכוב צו או תיקון טעות סופר בצוואה.

  לידיעתכם, גם בקשות אחרות המוגשות לרשם יכולות להיות מלוות בתצהיר ובסמכותו של הרשם אף לדרוש צירוף תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בבקשה.
 • ​במקרה בו קיבלתם מכתב דרישת השלמת פרטים מבא כח היועץ המשפטי במחלקת האפוטרופוס הכללי בנוגע לבקשה שהגשתם לרשם הירושה – יש להעביר את הנדרש לבא כח היועץ המשפטי במחוז המטפל ולא למשרדי רשם הירושה.
  כמו כן, יש להקפיד ולהגיש את המסמכים המבוקשים בדיוק כפי שהתבקש .
  אם התבקשו מסמכים מקוריים או תצהיר – יש להגיש את המקור בלבד

  במידה ולא התבקשו מסמכים מקוריים – ניתן להשיב גם באמצעות מייל או פקס
  לתשומת ליבכם, יש להגיש את הפרטים שנדרשו - פעם אחת בלבד ולא במקביל בערוצים השונים – דבר שעלול לעכב את הטיפול.
 • בקשה להארכת מועד להתנגדות ניתן להגיש למזכירות הרשם בטרם ניתן הצו עצמו. 

  צו יכול להינתן לאחר  14 יום ממועד פרסום הבקשה.
   
  בבקשה להארכת מועד יש לציין את הסיבות למתן הארכה וכן עד מתי מבוקשת ההארכה.

  במידה והמבקש מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף יפוי כח.

  לבקשה יש לצרף אישור תשלום על אגרה בשם  "בקשה אחרת" ולצרף את אישור התשלום לבקשה. גם אם התשלום בוצע באינטרנט.

  את הבקשה ניתן להגיש בדואר, במייל, בפקס, בהנחה בתיבת השירות במחוז המטפל או במשרד הרשם במחוז המטפל בשעות קבלת הקהל.

  בסמכות רשם הירושה לדחות את בקשת הארכת המועד או לקבלה וכן לקבוע את ימי ההארכה שינתנו.