עזבונות לטובת המדינה - נתונים לשנת 2011

 

עזבונות לטובת המדינה- סיכום הפעילות בשנת העבודה 2011

 • בשנת העבודה 2011 נפתחו במחלקה 111 תיקים חדשים ונכון ליום 31.12.2011 היו בניהול המחלקה 2,183 תיקים.
גרף - מספר תיקים שנפתחו 2008-2011  
 • מספר התיקים שנפתח בשנת 2011 מהווה עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2010 ועליה של כ- 46% לעומת שנת 2009.
 • בשנת 2011 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של תשעים מליון ש“ח.
כספים שהתקבלו באמצעות מחלקת עזבונות חול בשנים 2008-2011  
 • מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2011 על פי מדינות המוצא העיקריות:
  1. ארה“ב - 34 מיליון ש“ח
  2. צרפת - 18.5 מיליון ש“ח
  3. גרמניה – 8 מיליון ש“ח
  4. שוויץ - 12.7 מיליון ש“ח
  5. אוסטריה – 600 אלף ש“ח
  6. ישראל - 13.5 מיליון ש“ח
המדינות העיקריות מהן התקבלו הכספים  

דיווחים לועדת העזבונות

 • בשנת 2011 הועברו לועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ-491 מליון ש“ח, מתוך הכספים שהתקבלו באגף. בשנה זו טיפלה המחלקה ב- 882 החלטות של הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • בשנת 2011 הועברו למשרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הועדה הציבורית כספים בסך כולל של 91 מיליון ש“ח. לגבי יתרת הכספים הועדה הציבורית טרם קיבלה החלטה לגבי אופן חלוקתם והקצאתם והם ממתינים להחלטתה. מדובר בעלייה ניכרת של כ- 110% לעומת שנת 2010 ועלייה של כ- 54% לעומת כל אחת מהשנים 2008-2009.
כספים שהוקצו ע"י הוועדה הציבורית בשנת 2011  
 • חלוקת עיקר הכספים שהוקצו בשנת 2011 למשרדי הממשלה עפ“י החלטות הועדה הציבורית, היתה כדלקמן:
  1. משרד הרווחה: 46.7 מיליון ש“ח
  2. משרד הביטחון : 16.3 מיליון ש“ח
  3. משרד החינוך: 8.5 מיליון ש“ח
  4. משרד הבריאות: 4.9 מיליון ש“ח
 • הכספים שהועברו בשנת 2011 ישירות לגופים הנהנים, על פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, היו בסך של כ- 47 מיליון ש“ח.
 • בשנת 2011 הוכנו ע“י המחלקה 847 הוראות תשלום. מדובר בעלייה של כ- 2% לעומת שנת 2010 והמשך של קו עלייה נמשך ועקבי בשנים האחרונות המבטא עלייה של כ- 21% לעומת שנת 2007.
מספר הוראות תשלום שהוכנו  

הקדשות ציבוריים

 • נכון לתאריך 31.12.2011 היו בניהול המחלקה 158 הקדשות ציבוריים על פי חוק הנאמנות.
 • הסכומים בקרנות המחלקה נכון ליום 31.12.2011:
  1. קרן עזבונות לטובת המדינה 988 מיליון ש“ח ₪
  2. קרן הקדשות 180 מיליון ש“ח ₪