יחידת השקעות - נתונים לשנת 2013

 
יחידת ההשקעות בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי פועלת במתכונתה הקיימת החל מחודש ינואר 1996.
הניהול הכספי מחולק ל- 9 קרנות ייעודיות, בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של הקרן.

מבוא

 • היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו- "BACK OFFICE" (סליקה ובקרת עסקאות).
 • נכון ל- 31.12.2013 עמד היקף ההשקעה הכולל בקרנות על סך של 5.5 מיליארד ש"ח (לעומת סך של 4.969 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012).
 • יחידת ההשקעות פועלת בהתאם למדיניות שמתווה לה ועדת ההשקעות שליד האפוטרופוס הכללי. ועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית, הפועלת מכוח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, והיא כוללת שלושה חברי ועדה:
  1. האפוטרופוס הכללי - פרופ' דוד האן, יו"ר.
  2. נציגת משרד האוצר - גב' ענת פייר.
  3. נציג בנק ישראל - מר טל ביבר.

מבנה היחידה ופעילותה

 • יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים-מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות. היחידת פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים - לאומי ומזרחי-טפחות, על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך "עסקאות קאסטודיאן". מטרת ההשקעה היא להניב תשואה ריאלית חיובית בממוצע רב שנתי ולשמור על רמת סיכון נמוכה, ובשנים רעות בשוק ההון המטרה היא לשמור על תשואה נומינלית חיובית.

השקעת הכספים

 • סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות (שווי באלפי ש"ח נכון ליום 31.12.13, ובהשוואה לשנה קודמת):
   טבלה - סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות (שווי באלפי ש"ח נכון ליום 31.12.13, ובהשוואה לשנה קודמת):
 • סך של 84.5 מיליון ש"ח (סך קרן של 75 מיליון ש"ח) מתוך קרן הנעדרים מושקע אצל מנהל תיקים חיצוני (כיום: הראל בית השקעות), אשר נבחר במכרז לבחירת מנהל תיקי השקעות. העברת הכספים למנהל חיצוני נעשתה לצורך בקרה בתנאים אופטימאליים של השקעות היחידה.
 • הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות ועדת ההשקעות. כאמור, הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האגף, המנוהלים במתכונת דומה לקרן נאמנות.
  הפעילות במתכונת זו באה לאפשר:
 1. חלוקת רווחים/הפסדים למוטבי הקרן.
 2. חישוב מדויק של שווי הכספים של כל אחד מהמוטבים.
 • החשבונות מנוהלים בבנק לאומי ובבנק מזרחי-טפחות. החשבונות של הנהנים מנוהלים על-ידי מחלקת הכספים בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי.
 • להלן הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31.12.2013:
  גרף עוגה - הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2013:
 • בשנת 20123 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 4.07% (לעומת תשואה נומינלית נטו של 6.89% בשנת 2012 ושל 1.58% בשנת 2011).
 • ועדת ההשקעות של האפוטרופוס הכללי קבעה 15 קרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון, שהרכב השקעתן דומה להרכב ההשקעות של האפוטרופוס הכללי כקרנות ביקורת. קרנות אלה הניבו בשנת 2013 תשואה נומינלית של 4.31%, כלומר פער של 0.24% לטובת קרן הביקורת. השקעות האפוטרופוס הכללי באמצעות הברוקר בקרן נעדרים הניבו בשנת 2013 תשואה נומינלית נטו של 5.86% בהשוואה לניהול האפוטרופוס הכללי בקרן נעדרים, שהניב תשואה של 3.97% (יצוין כי קרנות הביקורת מוגדרות כקרנות פטורות ממס, לעומת מרבית כספי האפוטרופוס הכללי, אשר אינם פטורים ממס).
  התשואות הריאליות של קרנות האפוטרופוס הכללי ושל קרנות הביקורת בשנים 2009-2013היקף ניהול הנכסים בשנים 2009-2013 (במיליוני ש"ח):