מידע בעברית

 
Jewish Colonial Trest - JTC - היסטוריה
סוגי מניות ותהליך פדיון.

תמונת תעודת מניה בת 1 ליש"ט של ג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד ("JCT") 

 • תעודות מניה בת 1 ליש"ט של ג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד ("JCT")

רקע היסטורי

 • הג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד (JCT), חברת האם של בנק אנגלו פלסטינה קודמו של בנק לאומי, נוסדה ע"י בנימין זאב הרצל בשנת 1899 במטרה לשמש מכשיר פיננסי של התנועה הציונית.
 • פעולותיה של החברה התבטאו הן בתחום ההתיישבותי - רכישת הזכיון להתיישבות בארץ ישראל מידי השלטון העותומאני. והן בתחום הפיננסי – מתן אשראי להקמת המפעל הציוני בארץ ישראל.
 • החברה יסדה מספר חברות בת שהמפורסמת ביניהן הינה חברת אנגלו פלשתינה שהתפתחה מאוחר יותר לחברת "בנק לאומי לישראל". 
 • החברה הנפיקה בתחילת המאה שעברה כ- 250,000 מניות בערך נקוב של 1 ליש"ט, זאת לצורך גיוס הון.
 • בשנות ה- 50 הועברה פעילותה של  החברה לחברה ישראלית בשם "אוצר התיישבות היהודים בע"מ" ("אוה"ה"). 
 • במשך השנים, בוצעו שתי הקטנות בהון המניות של החברה שאושרו ע"י בית המשפט הגבוה באנגליה:
 1. בשנת 1955, הופחת הון המניות לשמינית מערכו (12.5 פני). עפ"י ההסדר נפדו המניות תמורת כסף וכנגד הקצאת מניות בחברת או.ה.ה. הישראלית.
 2. בהסדר נוסף, משנת 1980 בוטלו המניות הקיימות ויתרת הנכסים של החברה חולקה לבעלי המניות.
 • בשל כך שבעלי מניות רבים לא אותרו או לא דרשו את מניותיהם ובין היתר כדי לשמר את זכויותיהם של אותם אנשים או יורשיהם, הוקמה חברת "י.ק.ט לנאמנות בע"מ" על-מנת שתחזיק את זכויות בעלי מניות אלו בנאמנות עבורם או חליפיהם, ותמסור אותן לידיהם לאחר הוכחת זכאותם. עבור כל מניה מקורית בת 1 ליש"ט זכאי בעל המניה לקבל סכום במזומן המהווה תמורה לתיק ההשקעות שנצבר במשך השנים. 
 • בשנת 2010, בהתאם לצו בית המשפט המחוזי בירושלים, הועבר ניהול תיק ההשקעות והטיפול בפדיון מניות, שלא מוגדרות כ- "נכס של נספה שואה", לידי האפוטרופוס הכללי מתוקף תפקידו כמנהל "רכוש עזוב" ובהתאם להוראות חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.

 תמונת מעטפת יום ההוצאה של השרות הבולאי לרגל 100 שנים לאוצר התיישבות היהודים

 • מעטפת יום ההוצאה של השרות הבולאי לרגל 100 שנים לאוצר התיישבות היהודים

תהליך פדיון מניות

 • קיימים שני סוגי מניות JCT :
 1. מניות על שם.
 2. מניה למוכ"ז (למוסר כתב זה) היא מניה המקנה זכות למי שאוחז בה באותו מועד. מניות למוכ"ז (עליו צוין "the bearer of this warrant is entitled to").
 • רשי​מת בעלי מניות JCT בטיפול החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ והאפוטרופוס הכללי.

מניות על שם

מניות למוכ"ז

למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת: jct@justice.gov.il​