שאלות ותשובות

 
 • ​באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה – מערכת המידע המקוון-  (קישור) ניתן לראות האם הבקשה הוקלדה ונקלטה במערכת הרשם לענייני ירושה ומה מספרה.
  כ"כ ניתן לראות האם ניתנה תגובתו של ב"כ היועמ"ש לבקשה ומה סוג התגובה.
 • ​תגובתו של ב"כ היועמ"ש הינה כי אין בכוונתו להתערב בהליכים ומבחינתו אין מניעה למתן הצו המבוקש. העתק מתגובה זו אינו נשלח למגיש הבקשה אלא מועבר בצורה אלקטרונית למערכת הרשם לענייני ירושה וכן מתעדכן סוג התגובה במערכת המידע המקוון הפתוחה באינטרנט לכלל הציבור.
  בתגובתו זו סיים ב"כ היועמ"ש את טיפולו בתיק ועליך להמתין ולעקוב אחר הטיפול בבקשה במזכירות הרשם לענייני ירושה  עד למתן צו ע"י הרשם לענייני ירושה או החלטה בדבר העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  להרחבה נוספת ראה לשונית "הרשם לענייני ירושה" (קישור)
 • ​קיימים מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לא מתערב בבקשה (תגובת "אין ענין") ובכ"ז הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו בבקשה או מחליט עפ"י שקול דעתו שלא ליתן צו אלא להורות על העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  לדוגמא: כאשר מדובר במוריש תושב חוץ או כאשר נפל פגם בצוואה (באישור העדים בתאריך וכיו"ב), נקבע בחוק כי הרשם יעביר התיק אל בית המשפט לענייני משפחה. 
  להרחבה נוספת ראה לשונית "הרשם לענייני ירושה" (קישור)
 • ​לעתים ב"כ היועמ"ש בוחר בצד החלטתו שאין בכוונתו להתערב בהליכים, לצרף לתגובתו מסמכים שנשלחו אליו כהשלמה לדרישת פרטים מהמבקש או מבקש להסב תשומת לב הרשם לענייני ירושה / בית המשפט לפגם או חסר בצוואה, לקיום תיק אחר בן זוגו של המנוח וכיו"ב.
  תגובה זו, יחד עם שליחתה בצורה אלקטרונית למערכת הרשם לענייני ירושה מועברת בכתב למזכירות הרשם לענייני ירושה לעיתים בצירוף מסמכים. ברוב המקרים תגובה כזו מאפשרת מתן צו כמבוקש , בחלק קטן מן המקרים (תושב חוץ, פגם או חסר בצוואה) מועברת הבקשה למתן החלטה בבית המשפט אשר במרבית המקרים מחליט בה במעמד צד אחד ללא צורך בהתייצבות ב"כ היועמ"ש. תגובה מסוג זה אינה נשלחת אל המבקש אלא מתעדכנת במערכת המידע המקוון באינטרנט הפתוחה לכלל הציבור.  
 • ​משמעות התגובה הינה כי לב"כ היועמ"ש חסרים מסמכים או עובדות לשם גיבוש עמדתו בנוגע לבקשה . דרישת הפרטים נשלחת ע"י ב"כ היועמ"ש במכתב אל בא כח המבקש (או אל המבקש עצמו כאשר איננו מיוצג) עפ"י הכתובת המצוינת בבקשה. במידה והנך מיוצג המכתב יתקבל אצל בא כוחך. יש להשיב על דרישת הפרטים בכתב  עפ"י הנדרש בה, בציון מס' התיק שניתן לבקשה.
  לציין כי גם לאחר ששלחת תשובה לדרישת הפרטים ייתכן ותידרש להשלמת פרטים נוספים, הכל בהתאם לתשובתך ולנסיבות התיק הספציפי. במידה ותשובתך השלימה את החסר יעביר ב"כ היועמ"ש את תגובתו לרשם לענייני ירושה (ההודעה תישלח אלקטרונית ללא העתק למבקש או בא כוחו- ראה לעיל תשובות לשאלות)
 • ​להבהרות בלבד של האמור במכתב דרישת הפרטים ניתן לפנות בכתב או במייל אל עורך הדין (ב"כ היועמ"ש) החתום על המכתב.
  להדגיש כי אין לפנות אל באי כח היועמ"ש (פרקליטי האפ"כ)  לקבלת ייעוץ משפטי אלא להבהרת דרישת הפרטים בלבד. אם הנך זקוק לייעוץ משפטי ואינך מיוצג, מוצע כי תיוועץ בעורך דין.
  דרכי יצירת קשר עם ב"כ היועמ"ש ניתן למצוא בפרוט באתר האפוטרופוס הכללי, בלשונית "יצירת קשר", עפ"י החלוקה למחוזות השונים. http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/
 • ​במזכירות האפ"כ  וכן במזכירות הרשם לענייני ירושה נעשה מאמץ  לרכז בקשות של בני משפחה אחת אצל פרקליט מטפל אחד אולם לעיתים מטופלות הבקשות בנפרד , לפיכךיש צורך לענות על כל אחת מדרישת הפרטים שהתקבלו אצלך בציון מספר התיק הספציפי אליו היא מתייחסת.  גם כאשר מטופלות הבקשות יחד , דרישות הפרטים נכתבות בכל בקשה בנפרד ועל פי נסיבותיה ועובדותיה של כל בקשה.
 • ​במקרים בהם יש מחלוקת בעיה או סוגיה שלדעת ב"כ היועמ"ש דורשים בירור בבית המשפט (למשל- חקירת עדים על הרכב משפחה, פרשנות צוואה , מחלוקת משפטית או עובדתית אחרת), מודיע ב"כ היועמ"ש בכתב לרשם לענייני ירושה ולמבקש על כוונתו להתערב בהליכים ורצונו להתייצב לדיון שייקבע. במקרה כזה יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה שבפניו לבית המשפט. הבקשה תיפתח כתובענה בבית המשפט לענייני משפחה בהתאם למקום מגוריו של המנוח תקבל מספר תיק ע"י מזכירות בית המשפט ותיקבע לדיון. עליך להמתין לקבלת הזמנה לדיון או החלטה אחרת של בית המשפט ולפעול על פיה.
 • ​הואיל ועפ"י הוראת התקנות (תקנה 4 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות -כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים),  בית המשפט לא יקבע שכ"ט לאפוטרופוס טרם שקיבל עמדת האפוטרופוס הכללי  לבקשה, מעביר ב"כ היועץ המשפטי הבקשה לבדיקת מח' הפיקוח על מנת שתוציא הודעה מתאימה בדבר עמידת האפוטרופוס בחובות הדיווח.   בסיום בדיקתה מעבירה מח' הפיקוח  ההודעה אשר מהווה תנאי לגיבוש עמדתו של ב"כ היועמ"ש לבקשה.
  במידה ומח' הפיקוח מאשרת הבקשה, תפקודו של האפוטרופוס הינו תקין ומשאביו של החסוי מאפשרים תשלום השכר המבוקש, יודיע ב"כ היועמ"ש לבית המשפט כי אין בכוונתו  להתערב בהליכים ובית המשפט ייתן החלטתו בבקשה.
  כפועל יוצא מכל האמור לעיל, מומלץ להגיש בקשות לשכ"ט רק כאשר חובות הדיווח וחובות אחרים בוצעו על ידו במלואן. בכל מקרה אחר יעוכב שכה"ט עד להשלמת כל החסר.
 • ​טופס ההשלמה אותו התבקשת למלא מכיל את כל הפרטים והנתונים הדרושים למחלקה הכלכלית במשרד האפוטרופוס הכללי (המהווה חלק מהנהלת המשרד בירושלים) , על מנת לגבש את חוות דעתה. לאחר שיתקבל במשרדנו טופס ההשלמה הוא יאושר ע"י מח' הפיקוח ורק אז יועבר למח' הכלכלית . המחלקה הכלכלית תעביר המלצתה לאופן ההשקעה והמלצה זו תועבר ע"י ב"כ היועמ"ש לבית המשפט.
  להדגיש כי בית המשפט איננו מחויב לפעול עפ"י המלצה זו.
 • ​עליך להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה (עפ"י מקום מגורי הקטין) להסמיך אותך להשתמש בכספי קטין (בקשה עפ"י סעיף 23 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות)
  הבקשה תפרט גובה הסכומים המופקדים ע"ש הקטין בצירוף אסמכתאות, מהו מקור הכספים, גילו של הקטין, הכנסות הוריו ונכסיהם ולאיזו מטרה נדרשת משיכת הכספים.
  ב"כ היועמ"ש ישקול הנתונים וימציא תגובתו לבית המשפט כשהשיקול המנחה אותו הינו טובתו של הקטין על שמו מופקדים הכספים.