ניהול נכסי הנעדר גומא אגיאר

 

​ניהול נכסי הנעדר גומא אגיאר

ביום 19.6.12 נעלמו עקבותיו של מר גומא אגיאר, לאחר שסירת המנוע שבה יצא לשוט באותו יום נמצאה נטושה בחוף המצוי מזרחית לשדרת לאס אולאס בעיר פורט לודרדייל במדינת פלורידה שבארה"ב.


​יומיים לאחר היעלמותו של אגיאר הגישה אימו של הנעדר בקשה בבית המשפט בפלורידה למינויה (ובהמשך מינויה של Northern Trust) כ-Conservator לנכסי הנעדר. אשתו של הנעדר התנגדה לבקשה וביקשה את מינויה היא לאותו התפקיד.


בית המשפט בפלורידה הכריז על אגיאר כנעדר, וביום 10.7.12 מונה המשיב, מר תומאס פנזה, כ-Consrevator לנכסי אגיאר שאינם נכסי נאמנות, בארה"ב ומחוצה לה.


ביום 18.7.12 הגיש מר פנזה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בקשה דחופה מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, למינויו כאפוטרופוס זמני על רכושו וזכויותיו של הנעדר בישראל, כך שיוכל לפעול במקומו ובשמו של הנעדר בעניינים אלה. לחלופין, התבקש מינויו של עו"ד יעקב לירז כאפוטרופוס זמני, בכפיפות להוראותיו של מר פנזה, וזאת ככל שבית המשפט יהא סבור כי יש למנות אפוטרופוס שהינו תושב ישראל.


הבסיס הנטען להגשת הבקשה האמורה היה הצורך הדחוף ב"טיפול מיידי והשגחה" על רכושו הרב של הנעדר בישראל, שכן כתוצאה מהיעדרותו הוקפא חשבונו האישי, וייפוי הכוח שניתנו על-ידו בטלו. כמו כן היה צורך בהמשך ניהולם הדחוף של הליכים משפטיים המתנהלים בערכאות בישראל כנגד הנעדר.


ביום 23.7.12 הוגשה תגובתו של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, שלפיה המסגרת הנורמטיבית המתאימה לעניינו של הנעדר אינה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כי אם חוק האפוטרופוס הכללי, ולפיכך יש להורות על מחיקת הבקשה למינוי אפוטרופוס במתכונתה הנוכחית.


מעת שנעלם הנעדר בחודש יוני ובמשך יותר מארבעה חודשים לא היה גורם שהיה מוסמך לפעול כדין בנכסיו. בנסיבות אלה, מצא האפוטרופוס הכללי לנכון להגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה למתן צו ניהול זמני לנכסי הנעדר על-פי חוק האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי טען, בין היתר, כי בנסיבות המקרה יש לפעול על-פי חוק האפוטרופוס הכללי ולא על-פי חוק הכשרות המשפטית.


בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה למינוי אפוטרופוס על-פי חוק הכשרות המשפטית. ביום 25.11.12 נעתר בית המשפט המחוזי לבקשה שהגיש בא כוח היועץ המשפטי באגף האפוטרופוס הכללי וניתן צו ניהול לכנסי הנעדר. בהסכמה, מונו עורכי הדין של שני הצדדים - מצד אחד אמו ואחיו של גומא ומצד שני אשתו וילדיו - כמנהלים של הרכוש מטעם האפוטרופוס

כללי, כאשר הניהול נעשה תחת סמכותו של האפוטרופוס הכללי.


ייחודו של תיק זה נובע, בין היתר, מריבוי נכסיו של המנוח, שעיקרם נכסי מקרקעין, אך גם אחזקה בקבוצת הכדורסל של הפועל ירושלים ובכך שזהותו של הנעדר ידועה, וכך גם זהות יורשיו (ברוב המקרים שבהם ניתן צו ניהול לנכסים, זהות הנעדר או יורשיו אינה ידועה), אולם בשל העובדה שהוא לא הוכרז כמת ואי-אפשר להגיש בקשה לקיום הצוואה, נוצר מצב משפטי שהצריך הוצאת צו ניהול.


נכסיו של הנעדר בארץ הם בעיקר נכסי מקרקעין בירושלים בשווי עשרות מיליוני דולרים.


לאחר מתן צו הניהול ננקטו פעולות לרישום הערות ניהול על אותם נכסים שבבעלות גומא אגיאר כמו גם בדיקות והערכות להשכרת הנכסים או לפחות חלקם.


במקביל נמשכים הליכים משפטיים שונים בין הצדדים, שהאפוטרופוס הכללי הינו צד בהם הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית המשפט המחוזי בנוגע לזכויות הבעלות לגבי חלק מהנכסים שנרכשו על-ידי הנעדר. 


במהלך שנת 2013 מכר האפוטרופוס הכללי את חלקיו של הנעדר בקבוצת הכדורסל הפועל ירושלים.  מטרת רכישת הזכויות בקבוצה נבעה מרצונו של הנעדר להזרים משאבים נוספים לקבוצה, שהייתה שרויה בקשיים כלכליים באותה עת, ובכך לאפשר את המשכיות פעילותה התקינה והסדירה של הקבוצה לרווחת תושבי ירושלים.


לא למותר לציין, כי רכישת הקבוצה על-ידי הנעדר קידמה ושיפרה את מעמדה של הקבוצה בנוף הכדורסל הישראלי. במרוצת הזמן נקלעה הקבוצה לקשיים כלכליים, וזאת בשל גירעון, תביעות המתנהלות נגדה והעדרו של משקיע חדש, אשר יזרים כספים לטובת הקבוצה. מתוקף תפקידו, פרסם האפוטרופוס הכללי הזמנה להציע הצעות למטרת רכישת זכויות הנעדר בקבוצה. ההזמנה פורסמה בעיתונות ונענו לה שלושה גורמים מעוניינים. עם זאת, למועד שנקבע להגשת ההצעות הוגשה הצעה אחת בלבד.


לאחר משא ומתן בין האפוטרופוס הכללי וקבוצת הרוכשים, השתכלל חוזה ונחתם הסכם, אשר קיבל תוקף באישורו של בית המשפט המחוזי בירושלים. קבוצת הרכישה נטלה על עצמה את חובות החברה והתחייבה להזרים לתקציבה סך של 15,000,000 ש"ח לאורך שלוש שנים, באופן שיבטיח את המשך פעילותה והתפתחותה של הקבוצה,  ובכך יוגשם רצונו של הנעדר לעודד את פעילות הספורט בירושלים לטובת כלל תושביה, ובכך סיים האפוטרופוס הכללי את תפקידו בקבוצה.