סיכום פעילות - שנת 2015

 
|24/05/2016 |

 הדו"ח כולל סקירה כללית של פעילות האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במכלולי פעילותו השונים:  האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי, הרשם לענייני ירושה ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים. 

על מנת לפתוח את הדו"ח בפורמט html עליכם להשתמש בדפדפן Explorer​ בגרסה 9 ומעלה ​

במכלול הכונס הרשמי:

 • בתחום פשיטות הרגל של חייבים פרטיים: במהלך שנת 2015 הוגשו 16,491 בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס), עלייה של כ-14% לעומת שנת 2014.
  בתוך 3 שנים עלה מספר הבקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל בכ- 55.5%.
  במהלך שנת 2015 ניתנו על ידי בית המשפט  14,756 צווים לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס),  גידול של כ- 11.5% לעומת שנת 2014.
 • בתחום פירוק והבראת חברות: במהלך שנת 2015 הוגשו 879 בקשות פירוק, עלייה של 10.5% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2014. בין השאר הכונס הרשמי משמש כמפרקה בפועל של רשות השידור ונטל חלק בהליכי ההבראה של קונצרן מגה.
  במקביל במהלך שנת 2015 ניתנו 551 צווי פירוק, עלייה של כ-6% לעומת שנת 2014.
 • כחלק משיפור השירות לציבור והקלה על הליך הגשתה של תביעת חוב לכונס הרשמי, ניתן להגיש לכונס הרשמי תביעות חוב באופן מקוון. במהלך שנת 2015 הוגשו 110,840 תביעות חוב באופן מקוון, עלייה של כ-45% במספר תביעות החוב שהוגשו באופן מקוון, המהוות כ-88% מסך תביעות החוב שהוגשו בשנת 2015. בסך הכל הוגשו 126,219 תביעות חוב בשנת 2015.  פיתוח הטפסים המקוונים מוכיח את עצמו כשירות אינטרנטי מצוין להגשת תביעות חוב ולמיצוי זכויות נושים.

על מנת להתמודד באופן מערכתי ויעיל עם הליכי פשיטות הרגל והפירוק בישראל, פעל הכונס הרשמי באופן הבא:

 1. אימוץ מסקנות ועדת חריס: בחודש נובמבר 2015 הוגשו אל הכונס הרשמי המלצות דו"ח הוועדה לבחינת תכנית הפירעון בהליך פשיטת הרגל, בראשות דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, פרופ' רון חריס, שאת הקמתה יזם  פרופ' דוד האן, הכונס הרשמי, בשנת 2014. דו"ח הוועדה עוסק בקביעת סף הקיום הראוי לחייבים בהליך פשיטת רגל ובקביעת הנחיות לגיבוש תכניות פירעון של חייבים בפשיטת רגל לפי יכולת הקיום של החייב. דו"ח הוועדה אומץ על-ידי שרת המשפטים ועל-ידי הכונס הרשמי ויישומו החל לאחרונה. מסקנות דו"ח זה מסייעות באופן מהותי לגיבוש מהימן ושוויוני של תכניות פירעון הוגנות ויעילות יותר עבור חייבים ונושיהם.
 2. קידום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: הכונס הרשמי מלווה את התהליך החקיקתי ומהווה שותף פעיל בקידומה ובעיצובה של הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, אשר פורסמה כתזכיר חקיקה בקיץ 2015. הצעת החוק מביאה עמה סדר יום חדש בתחומי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים ומחוללת רפורמה מקיפה בהליכי חדלות הפירעון, על-מנת ליעל ולאזן בין זכויות הצדדים השונים בהליכים אלה ולהתאימם ככל האפשר למציאות הכלכלית הנוכחית והעתידית בישראל.
 3. הרחבת האפשרות לביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט ובסניפי בנקים: בשנת 2015 הרחיב הכונס הרשמי את מגוון התשלומים שניתן לבצע באמצעות האינטרנט, כך שיכללו את התשלומים החודשיים המושתים על החייב בהליך פשיטת רגל ואת תשלום הפיקדון לכונס הרשמי בתחילת ההליך. כן נחנך שירות חדש המאפשר לחייבים לשלם את חובם בבנק מזרחי-טפחות ללא שוברי תשלום. מהלך זה מהווה נדבך חשוב בשיפור השירות לציבור במסגרת הליכי פשיטת הרגל ופירוק חברות.
 4. חניכת מאגר מידע משפטי בכונס הרשמי הפתוח לשימוש הציבור ללא תשלום:
  בשנת 2015 חנך הכונס הרשמי שירות אינטרנטי חדש - מאגר מידע משפטי המפורסם באתר האינטרנט של הכונס הרשמי. המאגר כולל פסקי דין, הנחיות הכונס הרשמי ונהלים בנושאים שונים בתחום חדלות הפירעון. המאגר ידידותי ונוח ופתוח לשימוש כלל הציבור ללא עלות.

במכלול האפוטרופוס הכללי:

 • בתחום נכסים עזובים: נכון ליום 31.12.15 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 14,605 תיקים ניהול נכסים עזובים, מתוכם 9,921 תיקי כספים ו- 4,684 תיקי נדל"ן.
 • בתחום החילוט: התקבולים מגביית המחאות תפוסות הסתכמו בכ- 11.54 מיליון ש"ח. במהלך השנה נמכרו 222 כלי רכב שחולטו והתמורה שהתקבלה בגינם הסתכמה בכ- 2.57 מיליון ש"ח. התקבולים על פי החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו בכ- 48.29 מיליון ש"ח והתקבולים על-פי פקודת הסמים המסוכנים הסתכמו בכ-11.23 מיליון ש"ח.
 • בשנת 2015, התקבלו עיזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-180 מיליון ש"ח. הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים לגופים וארגונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה.

 

במהלך שנת 2015 פעל האפוטרופוס הכללי רבות לקידום הליכים המסייעים ומגנים על אוכלוסיות מוחלשות. בכלל זה ניתן לציין:

 1. תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: בסוף חודש מרץ 2016 הושלמה מלאכת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (תיקון מס' 18), והוא עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת. במהלך שנת 2015 נטל האפוטרופוס הכללי חלק פעיל ומרכזי בקידומו ועיצובו של תיקון חקיקה מהותי זה. התיקון כולל חידושים משמעותיים בתחום האפוטרופסות וההגנה על בגירים, ברוח האמנה לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ובדגש על הגברת האוטונומיה של האדם. בין היתר, מוצעים כלים משפטיים, המהווים חלופה לאפוטרופסות המסורתית (כגון ייפוי כוח מתמשך), נקבעו עקרונות מנחים למילוי תפקידו של אפוטרופוס ברוח האמנה וכן עוגנו והורחבו סמכויות האפוטרופוס הכללי לשם פיקוח מיטבי על אפוטרופוסים.
 2. עידוד השקעות חברתיות: האפוטרופוס הכללי מקדם בברכת שרת המשפטים תיקון חקיקה, שנועד לעודד פעילות השקעה חברתית בישראל ולהגדיר את נוסחת השימוש בכספים עזובים, המנוהלים על-ידי האפוטרופוס הכללי, והשקעתם באפיק החברתי.
 3. מימון תשלום עבור חסויים חסרי אמצעים: בשנת 2014 התקבלה החלטה בדבר מימון משותף של משרדי האוצר, המשפטים והמוסד לביטוח לאומי לנשיאה במימון שכר טרחת אפוטרופוסים חיצוניים של חסויים בעלי הכנסה נמוכה. האפוטרופוס הכללי קיבל על עצמו להוציא את ההחלטה מן הכוח אל הפועל. במהלך שנת 2015 התנהלה עבודה אינטנסיבית ליישום ההחלטה ובכלל זה פעולות לבניית תשתית ממוחשבת, לפרסום מבחני תמיכה, ביצוע הדרכות  וקליטת כוח אדם מתאים. העלות השנתית המוערכת למימון חסויים כאמור עומדת על כ-20 מיליון ש"ח. בקשות ראשונות לתמיכה הוגשו בשלהי שנת 2015 ובתחילת שנת 2016 הוחל בביצוע התמיכות בפועל.

במכלול הרשם לענייני ירושה:

 • במהלך השנה ניתנו על ידי הרשמים לענייני ירושה ברחבי הארץ 42,024 צווים והחלטות העברה לבית המשפט, עלייה של כ- 26.5% בהיקף הצווים והחלטות שניתנו לעומת שנת 2014.
 • במסגרת שיפור השירות יזם האפוטרופוס הכללי פיתוח טפסים מקוונים במכלול הרשם לענייני ירושה, אשר נחנכו בשנת 2014. במהלך שנת 2015 הוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה 6,723 בקשות מקוונות לצו ירושה או לצו קיום צוואה.  סך הבקשות שהוגשו באופן מקוון בשנת 2015 מהווה כ-20% מכלל הבקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, שהוגשו במהלך השנה.
 • בחודש נובמבר 2015 נכנסה לתוקפה התקנה בתקנות הירושה המחייבת הגשה מקוונת  של בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה כאשר המבקש מיוצג על-ידי עורך דין (זאת לאחר מתן אורכה לעורכי-הדין להיערך להסדר זה). האפשרות להגשה מקוונת של טפסי הבקשות המוגשות לרשם לענייני ירושה נועדה להקל  על המבקשים, לשפר את השירות הניתן לאזרח ולקצר את משך זמן הטיפול בבקשות כאמור.
 • היקף הפעילות בנוגע לצוואות (כגון: הפקדת צוואות או החזרתן) הסתכם ב- 7,187 הליכים שונים, עלייה של כ-11.5% לעומת שנת 2014.

 

לאור מגמת הגידול המתמשכת ובמסגרת שיפור השירות לציבור, פעל האפוטרופוס הכללי, במספר מישורים: 

 1. חניכת מערכת טלפונית ממוחשבת המבינה דיבור אנושי  (ISR):  במהלך חודש מאי 2015 נחנכה מערכת טלפונית מתקדמת המבינה דיבור, המספקת מענה 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, בכלל נושאי הטיפול של רשם הירושה. מערכת מתקדמת וחדשנית זו היא הראשונה מסוגה במשרד המשפטים.
  בחודשים שחלפו מאז חניכת המערכת ועד סוף שנת 2015, בוצעו בהצלחה קרוב ל-54,000 פניות טלפוניות (ממוצע של כ-7,200 פניות בחודש).
 2. הפחתת אגרה בהגשה מקוונת של בקשות למתן צו ירושה וצו קיום צוואה:  החל מחודש יוני 2015, ניתנת הנחה של 15% למגישי בקשות לצווים באופן מקוון באמצעות האינטרנט. הפחתת האגרה נעשתה ביוזמת האפוטרופוס הכללי ומעוגנת בתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשנ"ח -1998.
 3. חניכת שירות משלוח מסרונים (SMS) לציבור: במהלך שנת 2015 פותח ונחנך שירות ממוחשב ללא תשלום למתן עדכונים למגיש בקשה לרשם לענייני ירושה על מצב הטיפול בבקשה וזאת על ידי משלוח הודעת טקסט ובה עדכון בזמן אמת על התקדמות הטיפול בבקשה.