סיכום פעילות - שנת 2013

 
|02/12/2014 |

הדו"ח סיכום פעילות לשנת 2013 כולל סקירה כללית של האגף ומכלולי פעילותו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים.
על מנת לפתוח את הדו"ח בפורמט html עליכם להשתמש בדפדפן Explorer​ בגרסה 9 ומעלה ​

הסיכום השנתי כולל סקירה של הפעילויות המיוחדות שבוצעו באגף בשנת 2013:

 • במכלול הכונס הרשמי:
 1. הרחבת היקף הגשת תביעת חוב באופן מקוון- החל מחודש ספטמבר 2012 ניתן להגיש לכונס הרשמי תביעת חוב באופן מקוון. במהלך שנת 2013 הורחב השימוש  בכלי טכנולוגי זה והוגשו מעל 41,000 תביעות חוב מקוונות. הגשה באופן זה מאפשרת שליחת תביעת החוב בלחיצת כפתור וקליטתה תוך מספר דקות במערכת הכונס הרשמי וממנה במישרין לבעל התפקיד לשם הכרעה בה. ההגשה המקוונת מהווה שיפור משמעותי בשירות הניתן לציבור ובהתנהלות הליכי חדלות הפירעון השונים.
 2. יישום הרפורמה בהליך פשיטת רגל-  במסגרת ייזום וגיבוש הרפורמה בתחום פשיטת הרגל שיזם הכונס הרשמי החלה הרפורמה לפעול במהלך שנת 2013. עיקרי הרפורמה הם תחימתו של הליך פשיטת הרגל בזמן, לימוד כלכלי של החייב בשלב הראשוני של ההליך והכנת תוכנית פרעון אישית. בתום ביצוע התכנית (סדר גודל של עד 4.5 שנים מפתיחת ההליך) יופטר החייב מחובותיו שלא נפרעו.
 3. הרחבת פעילות מחלקת תאגידים- מחלקת תאגידים אשר הוקמה בחודש מרץ 2012 מהווה את הגורם המקצועי המנחה והמסייע בתיקי וחדלות הפירעון העסקיים הגדולים והמורכבים על היבטים השונים המצויים בטיפול הכונס הרשמי. בשנת 2013 הורחבה פעילות מחלקת תאגידים אשר היתה מעורבת בתיקי חדלות הפירעון המרכזיים שטופלו באגף בשנה זו ובהם: אי.די.בי., טאו, אלביט הדמיה, אגרקסקו ועוד.
 4. בשנת 2013 היה הכונס הרשמי צד בבקשות המוגשות לבית המשפט הכלכלי לביצוע חלוקת דיבידנד לחברות שלא עומדות במבחן הרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות בהיקף של 2.36 מיליארד ש"ח ב- 38 חברות ובכלל זה כמיליארד ₪ בחברת בזק וכ- 990 מיליון ש"ח בחברת כור.
 5. חניכת מנגנון הכרעה ממוכן בתביעות חוב המאפשר לבעל תפקיד בתיקי חדלות פרעון להזין הכרעתו למערכת המחשוב של הכונס הרשמי באמצעות כרטיס זיהוי. 
 6. חידוש מאגר המנהלים המיוחדים לניהול הליכי פשיטת הרגל, הסדרת עבודתם, הכוונתם המקצועית והידוק הפיקוח עליהם.
 7. המשך פרויקט סגירת תיקי פשיטת רגל ישנים בשיתוף הנהלת בתי המשפט.
 • מהנתונים המפורטים בדו"ח עולה כי בתחומי פעילות הכונס הרשמי, נמשכה בשנת 2013 מגמת העלייה בהיקף הפעילות.
  1. כך, בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים. בכלל מחוזות האגף ניתנו 11,256 צווי כינוס, גידול של כ- 9% לעומת שנת 2012. במהלך שנת 2013 הוגשו למחוזות האגף 12,131 בקשות לצו כינוס, עלייה של כ-14% לעומת שנת 2012.
  2. כמו כן, ניתנו בכלל מחוזות האגף 5,610 צווי פשיטות רגל, המבטאים עליה של כ-12% אחוזים לעומת השנה הקודמת, ועלייה מצטברת של 98% בפרק זמן של 3 שנים. בשנת 2012 ניתנו 2,042 צווי הפטר לחייבים, גידול של כ-35% במספר צווי ההפטר לעומת השנה הקודמת.
 • מכלול האפוטרופוס הכללי:
 1. תיקון חוק האפוטרופוס הכללי- השמשת כספים עזובים למטרות חברתיות במדינת ישראל - תיקון החוק הסמיך את האפוטרופוס הכללי להשקיע כספים המנוהלים אצלו כ- "נכס עזוב" בפיקדון נושא תשואה בחשב הכללי כאשר המדינה תשתמש בכספי פיקדון זה למטרותיה החברתיות כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה: חינוך, רווחה, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה, או למטרות חירום כפי שיוגדרו על ידי הממשלה. בהתאם, הועברו לקופת המדינה 750 מיליון ₪ אשר על פי החלטת הממשלה ישמשו למימון הוצאות מבצע "צוק איתן". כמו כן, ממקור כספי תשתתף המדינה במימון חסויים חסרי אמצעים.
 2. בתחום גילוי נכסים עזובים וניהולם-  
  • נכון ליום 31.12.13 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 14,243 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 9,495 תיקי כספים ו- 4,748 תיקי נדל"ן.
  • נכון לסוף שנת  2013, הסתכם שווי תיקי הכספים המתנהלים בתיקי ניהול הרכוש הפעילים בסך של 1.83 מיליארד ש"ח. תקבולי שכר- דירה בגין הדירות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי הסתכמו ב- 19.32 מיליון ₪.
 3. בתחום החילוט, נפתחו 173 תיקי חילוט , גידול של כ-14% במספר התיקים שנפתחו לעומת שנת 2012.
 4. בשנת 2013, התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ- 199 מיליון ש"ח, המהווים עליה משמעותית של כ- 110% ביחס לכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2012. הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים לגופים וארגונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • במכלול הרשם לענייני ירושה:
 1. ייזום טופס מקוון להגשת בקשה לצו ירושה - במסגרת שיפור השירות לציבור יזם האפוטרופוס הכללי בשנת 2013 פיתוח טופס מקוון המאפשר לציבור להגיש בקשות לצו  ירושה מרחוק באמצעות האינטרנט תוך שהבקשות נקלטות במערכות בתוך זמן קצר. הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה נחנך במהלך חודש פברואר 2014.
 2. שנת 2013 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות, בצד פעולות התייעלות של  יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים.
  • במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 34,809 בקשות שונות, עלייה של כ-5% בהיקף הבקשות לעומת שנת 2012. במקביל, ניתנו על ידי הרשמים  במחוזות השונים 35,031 צווים והחלטות העברה לבית המשפט, גידול של כ-5.5% לעומת שנת 2012 וכ-14% לעומת שנת 2011.

 לדו"ח המלא: