סיכום פעילות - שנת 2012

 
|05/12/2013 |

הדו"ח השנתי כולל סקירה כללית של האגף על תפקידיו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים.
על מנת לפתוח את הדו"ח בפורמט html עליכם להשתמש בדפדפן Explorer​ בגרסה 9 ומעלה 

הסיכום השנתי כולל סקירה של הפעילויות המיוחדות שבוצעו באגף בשנת 2012:

 • במכלול הכונס הרשמי:
 1. הקמת מחלקת תאגידים- מחלקת תאגידים מהווה את הגורם המקצועי המנחה בהליכי חדלות הפרעון העסקיים הגדולים והמורכבים המצויים בטיפול הכונס הרשמי. בין החברות שהמחלקה טיפלה בעניינם במהלך 2012 היו: אגרקסקו, טאו תשואות, מעריב, דלק נדל"ן, אייס.
 2. בקשות לפי סעיף 303 לחוק החברות- בשנת 2012 החל הכונס הרשמי להיות מעורב בבקשות שמוגשות אל בית המשפט הכלכלי ואל בתי המשפט המחוזיים לשם ביצוע חלוקת דיבידנד לחברות שלא עומדות במבחן הרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות.
 3. הגשת תביעת חוב באופן מקוון- החל מספטמבר 2012 ניתן להגיש לכונס הרשמי תביעת חוב באופן מקוון. הגשה באופן זה מאפשרת את שליחת תביעת החוב בלחיצת כפתור וקליטתה תוך מספר דקות במערכת הכונס הרשמי ומשם לבעל התפקיד לשם הכרעה בה. ההגשה המקוונת מהווה שיפור משמעותי בשירות הניתן לציבור ובהתנהלות הליכי חדלות הפירעון השונים.
  • מהנתונים המפורטים בדו"ח עולה כי בתחומי פעילות הכונס הרשמי נמשכה בשנת 2012 מגמת העלייה בהיקף הפעילות. כך, בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים: בכלל מחוזות האגף ניתנו 10,342 צווי כינוס, גידול של כ-  27% לעומת שנת 2011. כמו כן, ניתנו בכלל מחוזות האגף כ- 5,000 צווי פשיטות רגל, המבטאים עליה של כ- 34% אחוזים לעומת השנה הקודמת, ועלייה מצטברת של 142% בפרק זמן של 3 שנים. בשנת 2012 ניתנו 1,511 צווי הפטר לחייבים.
  • בתחום חדלות הפירעון של חברות ניתנו במחוזות האגף 584 צווי פירוק לחברות, עליה של כ-5% לעומת שנת 2011.
 • במכלול האפוטרופוס הכללי:
 1. בשנת 2012 הגישו פרקליטי האגף, בכשירותם כבאי- כוח היועץ המשפטי לממשלה, 54,175 תגובות בתיקי עיזבון, בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.
 2. בתחום הפיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון נפתחו במהלך שנת 2012 5,361 תיקים חדשים. בסך הכל מטפל האגף, נכון ליום 31.12.12, ב- 46,910 תיקי פיקוח על אפוטרופוסים.
 3. בתחום גילוי וניהול רכוש נעדרים:
  • בשנת 2012 נפתחו באגף האפוטרופוס הכללי 281 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 243 תיקי כספים ו- 38 תיקי נדל"ן. במהלך שנת 2012 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 512 תיקי גילוי רכוש. נכון ליום 31.12.12 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 14,278 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 9,561 תיקי כספים ו- 4,717 תיקי נדל"ן.
  • נכון לסוף שנת 2012, הסתכם שווי תיקי הכספים בתיקי ניהול הרכוש הפעילים בסך של 1.547 מיליארד ש"ח. תקבולי שכר- דירה בגין הדירות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי הסתכמו ב- 18.8 מיליון ש"ח (זאת לעומת 17.8 מיליון ש"ח בשנת 2011, עלייה של כ-5.5% בהשוואה ל- 2011).
  • בשנת 2012 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 997 תיקי גילוי חדשים (שבהם בוצעו פעולות לאיתור בעלי הרכוש בארץ ובחו"ל).  וכן נסגרו 548 תיקי גילוי שבמסגרתם הושב רכוש לבעלים או יורשיהם (עליה של 5.5 אחוז לעומת שנת 2011 ו-43.5% בהשוואה לשנת 2009).
 4. בתחום החילוט, ניתן לראות עלייה משמעותית בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט הן על פי פקודת הסמים והן על פי החוק לאיסור הלבנת הון. כך לדוגמא, הסתכמו התקבולים על פי חוק לאיסור הלבנת הון ב- 52,476,251 ש"ח, עליה של כ-99% מהסכום שהתקבל בשנת 2011.
 5. בשנת 2012, התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ- 95 מיליון ש"ח, המהווים עליה של כ-5.5% ביחס לכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2011. הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים לגופים וארגונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.  
 • מכלול הרשם לענייני ירושה:
 1. שנת 2012 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות לצד פעילות ההתייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים.
 2. במהלך השנה הוגשו לרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 33,061 בקשות שונות, עלייה של כ-1.5% בהיקף הבקשות לעומת שנת 2011 ו-8.5% יותר מאשר בשנת 2010. במקביל, ניתנו על ידי הרשמים במחוזות השונים 33,169 צווים והחלטות העברה לבית המשפט, מספר המשקף גידול של כ-8% לעומת שנת 2011 ו-24% לעומת שנת 2010.

 

 • ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים: "דו"ח סיכום הפעילות מציג המשכיות מגמות השיפור והצמיחה בתחומים הרבים עליהם חולש האגף, ובהם פעילויות האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי, הנאמן הציבורי והרשמים לענייני ירושה. אני סמוך ובטוח כי מגמה זו של עשייה וחדשנות תימשך גם בשנים הבאות אחריה. משרד המשפטים רואה חשיבות רבה בשמירה על האינטרס הציבורי באמצעות תפקידי האגף על מכלוליו השונים."
 • פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים: "בשנת 2012 גדל היקף הפעילות של האגף באופן משמעותי. התייעלות האגף מתבצעת בראש ובראשונה באמצעות פיתוח כלים מחשוביים מתאימים. בשנת הפעילות הקרובה נמשיך לפתח את הטכנולוגיות על מנת לתת שירות מיטבי לציבור הפונים".

להרחבה: