סיכום פעילות - שנת 2011

 
|23/10/2012 |

הדו"ח כולל סקירה כללית של האגף על תפקידיו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה. השנה נערך הדו"ח תוך מתן התייחסות נפרדת לכל אחד מתחומי העיסוק של האגף.

 • ​סיכום הפעילות מצביע על מגמות שיפור וצמיחה במגוון התחומים שבאחריות האגף תחת ניהולו של פרופ' דוד האן, אשר נכנס לתפקידו במחצית השנייה של שנת 2011.

הסיכום השנתי כולל סקירה של הפעילויות המיוחדות באגף בשנת 2011:

 • במכלול הכונס הרשמי:
 1. מעורבות מעמיקה בתיקים העסקיים הגדולים ביותר שנפתחו בשנה זו: פרשת אגרקסקו והסדר דלק נדל"ן.
 2. ייזום רפורמה מקיפה בהליך פשיטת הרגל בתיאום עם הגורמים המעורבים בהליך.
 3. מעורבות הכונס הרשמי בבקשות שמוגשות אל בית המשפט הכלכלי ואל בתי המשפט המחוזיים בבקשות לביצוע חלוקת דיבידנד לחברות שלא עומדות במבחן הרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות.
 4. מתן אפשרות עיון אינטרנטי בתיקי הכונס הרשמי לבעלי הדין השונים. 
 5. העלאת מערכת פרסומים ממוחשבת – מערכת זו מאפשרת צפייה וחיפוש בפרסומי האגף שפורסמו בעיתונות על פי החוק.
 6. חידוש מכרז המנהלים המיוחדים המשמשים כבעלי תפקיד בתיקי פשיטת רגל כבאי כוח הכונס הרשמי.
  1. מהנתונים המפורטים בדו"ח עולה כי בתחום פעילות הכונס הרשמי, בשנת 2011 היתה עלייה משמעותית בפעילות תיקי פשיטות הרגל. בכלל מחוזות האגף ניתנו 7,633 צווים לפתיחת הליך פשיטת רגל, גידול של כ- 36% לעומת שנת 2010. זהו ביטוי נוסף לעלייה העקבית במספר תיקי פשיטות הרגל הנפתחים מדי שנה. ב-3 השנים האחרונות מדובר בעליה במספר התיקים בשיעור של 145%.
  2. בתחום חדלות הפירעון של חברות, ניתנו 555 צווי פירוק לחברות, כאשר מספר צווי הפירוק נשאר כמעט זהה ביחס למספר צווי הפירוק שניתנו בשנת 2009 ובשנת 2010. הכונס הרשמי היה צד ב-3,191 בקשות שונות שהוגשו לבית המשפט בתיקים השונים.
 • במכלול האפוטרופוס הכללי:
 1. בשנת 2011 הגישו פרקליטי האגף, בכשירותם כבאי- כוח היועץ המשפטי לממשלה, 57,514 תגובות בתיקי עיזבון, בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות. נתון זה משקף גידול של כ- 14% בתגובות שניתנו לעומת שנת 2010.
 2. בתחום הפיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון נפתחו, במהלך שנת 2011, 5,075 תיקים חדשים, מרביתם תיקי פיקוח על אפוטרופוסים. בסך הכל מטפל האגף, נכון ליום 31.12.11, ב- 44,817 תיקי פיקוח על אפוטרופוסים ו- 5994 תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון ברחבי הארץ.
 3. בתחום גילוי וניהול רכוש נעדרים:
  • בשנת 2011 נפתחו באגף האפוטרופוס הכללי 602 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 571 תיקי כספים ו- 31 תיקי נדל"ן. נכון ליום 31.12.11 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 14,187 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 9,452 תיקי כספים ו- 4,645 תיקי נדל"ן (3,774  מגרשים ו- 871 דירות ובתי עסק).
  • נכון לסוף שנת 2011, הסתכם שווי תיקי הכספים המתנהלים באגף לסך של 1.547 מיליארד ש"ח. תקבולי שכר-דירה בגין הדירות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי הסתכמו ב- 17.8 מיליון ש"ח.
  • בשנת 2011 נפתחו 566 תיקי גילוי חדשים (שבהם בוצעו פעולות לאיתור בעלי הרכוש בארץ ובחו"ל) וכן נסגרו 520 תיקי גילוי שבמסגרתם הושב רכוש לבעלים או יורשיהם.
  • בשנת 2011 הוגשו לבתי המשפט השונים 494 בקשות לאישור העברת כספים לקניין המדינה. היקף הכספים שנוהלו על ידי האפוטרופוס הכללי והועברו לקניין המדינה גדל ועמד בשנת 2011 על סך של 79 מיליון ש"ח.
 4. תחום החילוט, ניתן לראות עלייה משמעותית בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט הן על פי פקודת הסמים והן על פי החוק לאיסור הלבנת הון.
 5. בשנת 2011, התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ- 90 מיליון ש"ח, מרביתם מצרפת וארה"ב. הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים ומטרות לגופים וארגונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
  • מהנתונים המפורטים בדו"ח עולה כי בשנת 2011 ניהל האפוטרופוס הכללי כספים בסך כולל של כ- 4.6 מיליארד ש"ח המושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ועדת ההשקעות הפועלת באגף בראשות האפוטרופוס הכללי, פרופ' דוד האן. הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות השונים של האגף ומנוהלים במתכונת דומה לקרנות נאמנות. בשנת 2011 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 1.58%.
 • מכלול הרשם לענייני ירושה:
 1. במחצית השנייה של שנת 2011 נרשמה התייעלות משמעותית בתפקוד מערך רשם הירושה במחוז תל אביב ובמתן מענה יעיל לציבור הפונים. במסגרת ההתייעלות צומצם משך זמן הטיפול הממוצע בצווי ירושה (ממועד קליטת הבקשה לצו ירושה עד מתן צו הירושה) ב- 55%.
 2. הוצבו מערכות תשלום מתקדמות במשרדי הרשמים לענייני ירושה לטובת הציבור.  
  • מספר צווי הירושה וצווי קיום הצוואה שניתנו על ידי הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים בשנת 2011 עמד על 26,220, מתוכם 13,842 צווי הירושה  ו- 12,316 צווי קיום צוואה, ו- 56 צווים משולבים. מדובר בעלייה של 18% במספר צווי הירושה לעומת שנת 2010.

 

 • ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים: "הדו"ח החשוב מפרט אודות פעילותו העניפה והמוגברת של אגף האפוטרופוס הכללי בשנה שחלפה, והוא אף מגלם בחובו את עקרונות השקיפות ושיפור השירות לאזרח, שלאורם פועל האגף, ומשרד המשפטים בכלל. אני משוכנע כי הציבור יידע להפיק תועלת מעיון בדו"ח ומברך את כלל העושים במלאכה".
 • פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים: "דו"ח זה משקף את הגידול בהיקף הפעילות של האגף בשלושת מכלולי הפעילות שתחת אחריותו. החל ממועד כניסתי לתפקיד, הצבנו לעצמנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לאזרח תוך שימוש בכלים מחשוביים שיאפשרו לציבור לקבל שירות גם מרחוק ופעלנו להשבחה המקצועית של הצוותים הייעודיים באגף".

להרחבה: