בקשת מידע לפי חוק חופש המידע

 
|30/04/2014 |

​חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.​

 • החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.
 • בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט - 1999, הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה אותה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר שירות התשלומים הממשלתי. לחלופין, ניתן לפנות לממונה, שפרטיו מפורטים להלן, על מנת לקבל שובר תשלום בדואר.
 • תשומת ליבכם לסעיף 20 לחוק, הקובע כי "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק המחייב, המתיר, האוסר או המסדיר באופן אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית". מכאן שהוראות חוק ספציפי בעניינים בהם עוסק האגף גוברים על הוראות החוק.
  כך, לדוגמא, בקשה לקבלת עותק מצו ירושה/ קיום צוואה או עיון בתיק רשם מוסדרים בתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), תשנ"ח-1998.
 • בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90 יום נוספים.
 • במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

איך מבקשים מידע מאגף האפוטרופוס הכללי?

מה עלות שירות בקשת המידע?

 • סכומי האגרות נכון לחודש אפריל 2014:
  1. אגרת בקשה לפי תקנה 1: 20 ש"ח.
  2. אגרת טיפול לפי תקנה 2: 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.
  3. אגרת הפקה לפי תקנה 3א: 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום. 2.50 ש"ח לדיסקט מחשב.
  4. סכום בסיס להתחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה: 150 ש"ח.
 • לתשלום אגרה בכרטיס אשראי

מידע נוסף: