אודות אגף הכספים

 

​אגף הכספים מנהל את ביצוע תקציבו של משרד המשפטים אשר עומד כיום על 1.7 מיליארד ₪ לערך. תקציב זה אינו כולל את הנהלת בתי המשפט, בתי הדין הרבניים ורשות האכיפה והגבייה. 


 • חשבות משרד המשפטים מהווה יחידת מטה בתוך משרד המשפטים ואחראית על מכלול הפעילות הכספית והחשבונאית במשרד ובכלל זה:
 1. לתכנן ולנהל את המימון ליישום תקציב משרד המשפטים, מתוך מטרה להעמיד את מירב המשאבים הכספיים לצורכי המשרד. 
 2. לבצע פיקוח, בקרה וביקורת על השימוש במשאבים הכספיים במשרד המשפטים.
 3. ביצוע תשלומים לספקים, משרדי ממשלה, רשויות ועובדים.
 4. ניהול ודיווח חשבונאי של הפעילות הכספית של המשרד והפקת הדוחות הכספיים של משרד המשפטים.
 5. ניהול מערך הבטוחות של המשרד.
 6. ניהול כספי של נכסי המשרד.
 7. ייעוץ פיננסי וכלכלי למשרד.
 8. ביצוע ביקורת פנימית על עבודת החשבות באמצעות מבקרי כספים.
 • חשב המשרד, מנהל אגף הכספים, וסגניו הינם עובדי אגף החשב הכללי במשרד האוצר, ואמונים, מתוקף כך, על יישום הוראות חוק יסודות התקציב, חוק התקציב השנתי, חוק חובת המכרזים ותקנותיו והוראות התכ"מ (תקנון כספים ומשק המפורסם על-ידי החשב הכללי וכולל הוראות מינהל לעניין ביצוע תקציב המדינה, ניהול ושמירה על נכסי המדינה, טיפול בהתקשרויות ומכרזים, תשלום משכורות וכו'. הוראות התכ"מ מפורסמות באתר האינטרנט של משרד האוצר). 
 • תפקידם של החשב ועובדי האגף הינו לוודא כי הוצאת הכספים וההתקשרויות של המשרד נעשים תוך שמירה על נכסי המדינה, לרבות קיום צווי חסכון וייעול הנדרשים על-ידי הממשלה ומשרד האוצר.
 • חשב המשרד מוודא כי כל התקשרות של המשרד נעשית על-ידי המורשים לכך בהתאם להרשאות המשרד לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951.

בעלי תפקידים עיקריים:

 • ראש אגף הכספים: חשב המשרד מר רונן דוד.
 • סגנית חשב: לידיה ראובני
 • סגן חשב: אייל אביטל
 • מנהלי היחידות באגף הכספים:
  1. מירב זקן – מנהלת תחום בכיר שכר ומשכורת
  2. יעל אדלמן - מנהלת תחום חשבונאות ודיווח
  3. מני לגו - מנהל תחום הכנסות
  4. איריס פישל - מנהלת תחום פיקוח תקציבי
  5. איתן לוי – מנהל תחום תשלומים
  6. שילה הלוי - מנהל תחום ביקורת כספים
  7. פאתינה אבו-ח'דרה מח'ול- גזברית ארצית סיוע וסנגוריה